Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
02 Mayıs 2017 Salı 10:11

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 2 Mayıs 2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


2 Mayıs 2017 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 30054

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim amiri: Dekan, Müdür ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,
b) Merkez (BİTMER): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgi ve beceriyi daha geniş kitlelere yaymak.
b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların biyoteknoloji ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu tıbbi ve mühendislik temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri interaktif yöntem ve materyalleri ile desteklemek.
ç) Biyoteknolojik ürünler ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.
d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını tıbbi ve mühendislik ortamlarına uyarlayarak biyoteknolojik ürünler sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
e) Biyoteknolojik ürünler sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
f) Üniversitede biyoimpilant araştırmalarının ve bilgisinin aksatılmadan yürütülmesiyle ve ürünlerinin ticari bilginin ilgili her türlü idarî, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
g) Biyoteknolojik ürünlerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası tasarım üretim ve uygulama yönetim sistemleri oturtmak ve Merkez içerisindeki test-analiz birimi ile ticari sektörün ihtiyacı olan düzenli kontrol mekanizmasının kurulumu ve aksamadan çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.
ğ) Üniversitede biyoteknolojik ürünler sistemi için ihtiyaç duyulacak her araştırma alt yapısını sağlamak, tasarlamak, satın almak veya mevcut altyapıyı ihtiyaca göre Veterinerlik, Tıp ve Mühendislik Fakültesi ile iş birliği içinde güncellemek.
h) Biyoteknolojik ürünler uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için uygulamalı ya da interaktif öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.
ı) Farklı birimlerde veya ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda biyoteknolojik ürünler sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısı kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözüm yöntemleri geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.
i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, biyoteknolojik ürünlerle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği içinde olmak, yayınlar yapmak.
j) Üniversitede verilmekte olan dersleri, talep hâlinde interaktif ya da uygulamalı olarak altyapıya uygun şekilde desteklemek.

Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için biyoteknolojik ürünler kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
b) Üniversiteye bağlı eğitim kurum ve kuruluşları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.
c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerle ortak önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sınavları ve eğitim uygulamaları için gerekli altyapıyı sağlamak.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, biyoteknolojik ürünlerin gerektirdiği disiplinler arası bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve biyoteknolojik ürünlere ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.
d) Biyoteknolojik ürünlerin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamak.
e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile biyoteknolojik ürünler konularında iş birliği yapmak.
f) Biyoteknolojik ürünler konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.
g) Biyoteknolojik ürünler konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan biyoteknolojik ürünler çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak veya ders içerikleri hazırlanmasına yardımcı olmak.
h) Üniversite içi veya dışı projelerde ihtiyaç duyulan tasarım üretim araştırmalarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların disiplinler arası araştırmalar vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.
i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere biyoteknolojik ürünler kapsamında verilecek disiplinler arasına yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.
j) Biyoteknolojik ürünlerle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.
k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre biyoimpilant araştırma ve geliştirmeye uygun ve bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olup, Üniversite öğretim elemanları veya üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu akademik personeli arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevinin sona ermesi hâlinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Ancak, vekâletin altı aydan fazla olması hâlinde Müdürün görevi sona erer ve aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.
e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını yönetim kuruluna sunmak.
f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
g) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
ğ) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.
h) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanlardan; biyoteknolojik ürünler ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak isteyenlerin başvurularını değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az on üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri, Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

 
  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

2 Mayıs 2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.