Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
02 Mayıs 2017 Salı 12:00

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 2 Mayıs 2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Mayıs 2017 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 30054

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi: Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen kredisini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencinin; ders seçme ve bırakma işlemlerini onaylaması, teze yönlendirmesi ve tez danışmanlığı gibi bilimsel faaliyetlerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
ç) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere anabilim/bilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,
d) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,
e) Enstitü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
f) Enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,
ğ) Enstitü anabilim dalı kurulu/enstitü anasanat dalı kurulu (EABDK/EASDK): Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı olarak tanımlanan birimlerin kurullarını,
h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Kredi: Bir dersin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kredi sistemine göre belirlenen kredisini,
k) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini,
l) Özel öğrenci: Enstitü yönetim kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda en çok iki derse katılma izni verilen ve izin verilen dersin faaliyetleri dışında öğrencilik haklarından yararlandırılmayan öğrenciyi,
m) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
n) Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,
o) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,
p) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
r) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenci ile yürütülen, öğrenciyi teze yönlendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren dersi,
s) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
ş) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim üst kurumları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavları,
t) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az 14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Açma, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Programların açılması
MADDE 5 –
(1) Lisansüstü eğitim programları ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır ve yürütülür.

(2) Program açma teklifleri EK’nın önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile kesinleşir.

(3) EK’nın önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile EABD/EASD’den farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabilir.

(4) Disiplinlerarası EABD/EASD bünyesinde birden fazla bilim dalı varsa, EABDK/EASDK, EABD/EASD Başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşur. Disiplinlerarası EABD/EASD bünyesinde farklı bilim dalları yoksa EABDK/EASDK, EABD/EASD Başkanı ve en az üç farklı EABD/EASD’den veya Üniversitenin diğer akademik birimleri bünyesinde bulunan bölümlerden seçilen dört öğretim üyesinden oluşur. Bu öğretim üyeleri iki yıllığına EYK tarafından atanır.

(5) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları, lisansa veya yüksek lisansa dayalı doktora ve sanatta yeterlik programları olarak düzenlenebilir.

(7) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü eğitim programları açılabilir. Lisansüstü eğitim programlarının bir bölümü yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde tamamlanacak biçimde düzenlenebilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK’ün kararlarına göre açılır ve yürütülür.

(8) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(9) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenerek YÖK kararı ile uygulanır.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 –
(1) Lisansüstü programlara öğrenci alımı, alınacak öğrenci sayısı, aranan şartlar ve diğer hususlar EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edecek anabilim dalları EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında bir veya iki defa yapılabilir. Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

Başvuru değerlendirme ve jürinin oluşturulması
MADDE 7 –
(1) EABDK/EASDK, yapılan başvuruları değerlendirmek, bilim ve uygulama sınavlarını yapmak ve kayda hak kazanan adayları belirlemek üzere, EABD/EASD’de görev yapan üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD/EASD’de yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi EABD/EASD’den olmak koşulu ile diğer üyeler diğer EABD/EASD’den seçilebilir. EABDK/EASDK, bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. EABD/EASD başkanlıkları değerlendirme sonuçlarını enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar enstitüye iletirler.

(2) Başvuran adayların askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk adaya aittir.

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul
MADDE 8 –
(1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan EASD açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar her enstitü için EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul
MADDE 9 –
(1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuruya ilişkin koşullar şunlardır:
a) Lisansa dayalı doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı doktora programlarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Ancak, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmış olanlar, söz konusu tezsiz yüksek lisans programı diploması ile doktora programlarına başvurabilirler. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar ilgili alanlardaki doktora programlarına müracaat edebilirler.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.
c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz.
d) Tezli yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başvuranlardan ALES puanı şartı aranmaz.
e) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puana sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
f) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranların, merkezi yabancı dil sınavından YÖK’ün belirlediği standart puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.
g) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen dillerin birinden merkezi yabancı dil sınavından YÖK’ün belirlediği standart puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı doktora programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, sanatta yeterlik programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yerine uygulama sınavı da yapılabilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan sanatta yeterlik programları için ise giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %20’si, uygulama sınavının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.
c) Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Ortalamaların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
ç) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavın nasıl yapılacağına EK karar verir.
d) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
e) İlgili EK’nın önerisi ve Senato kararıyla, başarılı sayılmak için bilim sınavından alınması gereken asgari başarı puanı belirlenebilir. Bu durumda, bilim sınavından belirlenen puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.
f) Sanatta yeterlik için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
g) Bilim sınavına giren ve lisansüstü program için Senato kararıyla belirlenmiş bir asgari puan varsa bilim sınavında bu puanı alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha fazla olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların başarılı sayılmaları için gerekli olan asgari giriş puanı olan 60 puan EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile yükseltilebilir.
ğ) Doktora programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Sanatta yeterlik programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

(3) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

(4) Adaylar, enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Bilimsel hazırlık
MADDE 10 –
(1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler bilim sınavı jürisinin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın onayı ile bir danışman atanır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlığı EABD/EASD başkanı veya görevlendirdiği öğretim üyesi yürütür.

(4) Bilimsel hazırlık programı en az 12, en çok 24 krediye eşdeğer dersten oluşur. Bu dersler EABDK/EASDK tarafından önerilir ve EYK kararı ile kesinlik kazanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek normal süre en fazla iki yarıyıldır. Programda geçirilen bu iki yarıyıllık süre bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin alacağı dersler, daha önce almadığı lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin alacağı dersler ise, daha önce almadığı lisans veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden seçilir. Öğrenci bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(8) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini, yüksek lisansta en az CC, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az CB notuyla tamamlaması gerekir. Ancak bilimsel hazırlık programının sadece bir dersinden başarısız olan öğrenci, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile başvurmuş olduğu programa başlayabilir. Bu durumda başarısız olduğu bilimsel hazırlık programı dersini veya bu dersin yerine EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararıyla belirlenecek başka bir dersi başvurduğu programın dersleriyle birlikte alması gerekir.

(9) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 11 –
(1) EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla, ileri seviyede yabancı dil becerisi gerektiren lisansüstü programlar için yabancı dil hazırlık programı konulabilir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Yabancı dil hazırlık programının uygulama esasları EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 –
(1) Üniversitedeki başka bir EABD/EASD’nin dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve derslerinden geçerli not almış başarılı öğrenci, lisansüstü programlara geçiş yaptığı tarihteki mezuniyet ve diğer koşulları yerine getirmeyi kabul ederek yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bilimsel hazırlık dışında, ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
b) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK kararıyla gerçekleştirilir.
c) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.
ç) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla ders yüküne sayılabilir.
d) Üniversitede öğretim elemanı veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve başlayanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, kontenjan şartı aranmaksızın, geçiş yaptığı tarihteki mezuniyet ve diğer koşulları yerine getirmeyi kabul ederek yatay geçiş yapabilirler.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 –
(1) Lisans veya yüksek lisans programı mezunu veya öğrencisi olanlar özel öğrenci olarak ders alma başvurusunda bulunabilir. Başvurular EABD/EASD başkanlığının görüşü doğrultusunda, programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır. Başvuru koşulları enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

(3) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretim için sunduğu kütüphaneden yararlanma ve benzeri hizmetler dışında, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(6) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Her yarıyılda ikiden fazla ders alınamaz.

(7) Özel öğrenciler kredi/saat başına, EYK kararıyla belirlenen katkı payını öderler.

Öğrenci değişimi
MADDE 14 –
(1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Değişim programları mevzuat, YÖK kararları, ikili anlaşmalar ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, programın öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında tamamladığı ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin, programındaki derslere eşdeğerliği EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla belirlenir. Değişim programlarında alınan notların Üniversite not sistemine çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu esas alınır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 15 –
(1)Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yabancı uyruklu adaylar için, farklı bir başvuru takvimi ve farklı başvuru, değerlendirme ve kabul esasları belirlenebilir.

Öğrenci katkı payı
MADDE 16 –
(1) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katkı payı ödemesi gereken öğrenciler, katkı payı veya ikinci öğretim öğrenim ücretini ilgili dönem için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödemekle yükümlüdür.

Kayıt yenileme ve ders seçimi
MADDE 17 –
(1) Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılır ve her aşamasından öğrenci sorumludur. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslerini seçmek ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Ders kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini belgelendirmek koşuluyla enstitüye başvurabilir. EYK tarafından mazereti uygun görülenlere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

(3) Katkı payı ödemesi gerekenlerden, gerekli ödemeyi yapmayanların kaydı yenilenmez.

(4) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenime ara verme ve izinler
MADDE 18 –
(1) EYK tarafından kabul edilecek geçerli mazeretleri olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK’nın kararı ile üst üste ya da aralıklı olarak en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. İzinli olunan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Haklı ve geçerli kabul edilecek mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren ve sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorununun olması halinde hastalık izni için başvuru yapılabilir.
b) Öğrencinin isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınması halinde askerlik izni nedeniyle kaydı dondurulabilir.
c) Öğrencinin öğrenimine ara vermesini zorunlu kılan maddi veya ailevi sorunlarının olması halinde kaydı dondurulabilir.
ç) Öğrencinin staj, dil öğrenimi, araştırma projesi gibi lisansüstü öğrenimiyle birlikte yürütülmesinde güçlüklere sebep olabilecek çalışmalar yapması nedeniyle kaydı dondurulabilir.
d) Öğrencinin tutukluluk halinde kaydı dondurulabilir.
e) EYK’nın kabul edeceği diğer mazeretler nedeniyle öğrencinin kaydı dondurulabilir.

(2) Öğrenimine ara verilen öğrenci, eğitimine devam etmek için akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminde enstitüye yazılı olarak başvuru yapmak zorundadır.

İlişik kesme 
MADDE 19 –
(1) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin aşağıdaki durumlarda ilişiği kesilir:
a) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve Seminer dersini başarı ile tamamlayamayan tezli yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.
b) Azami süresi içerisinde tez savunmasına girmeyen yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.
c) Tezi başarısız bulunarak reddedilen yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.
ç) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreyi aşmamak üzere sınav tarihinden itibaren üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci sınav sonunda tezi hakkında başarısız kararı verilen öğrencinin ilişiği kesilir. 
d) Mezuniyet için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ancak yönetmelikte belirtilen azami sürede tezini Enstitüye teslim etmeyen yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç) kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Azami süre içerisinde kredili derslerini ve Dönem Projesi Dersini (G)  Başarılı olarak tamamlayamayan tezsiz yüksek lisans öğrencisinin ilişiği kesilir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin aşağıdaki durumlarda ilişiği kesilir:
a) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içinde başarı ile tamamlayamayan doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.
c) Doktora/sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.
ç) Doktora tez önerisi savunmasında ikinci kez tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
d) Tez önerisi kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisi için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen tarihlerde tez izleme komitesince yapılan değerlendirme sonucunda tez çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde ilişiği kesilir.
e) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.
f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden girdiği tez savunma sınavında da başarısız olması durumunda ilişiği kesilir.
g) Mezuniyet için bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ancak bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen azami sürede tezini enstitüye teslim etmeyen doktora öğrencisinin ilişiği kesilir.
ğ) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami süre sonuna kadar tamamlayamayan sanatta yeterlik programı öğrencisinin ilişiği kesilir.

(4) Diğer ilişik kesme nedenleri şunlardır:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, yazılı başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez.
b) Azami süresi içerisinde Uzmanlık Alan dersini üst üste iki kez başarılı olarak tamamlayamayan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ilişiği kesilir.
c) Bilimsel hazırlık programını bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içerisinde tamamlamayan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin ilişiği kesilir.
ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen süre içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
d) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Disiplin
MADDE 20 –
(1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 21 –
(1) Öğretim dili Türkçedir. Ancak EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile derslerin bir kısmı veya hepsi belirlenen bir yabancı dilde yürütülen programlar açılabilir. Ayrıca açılmış olan programlarda, EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, bir yabancı dilde yürütülecek dersler konulabilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Gerekli görülen hallerde, tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın onayı ile tezin yabancı dilde hazırlanmasına izin verilebilir.

Öğretim yılı
MADDE 22 –
(1) Bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.

Ders açılması ve danışmanlık
MADDE 23 –
(1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar, EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine mayıs ayı içerisinde EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar EABD/EASD başkanı veya görevlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(3) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) Dönem ayırt etmeksizin güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak dersler ve bunların sorumluları EABDK/EASDK’nın teklifi ve EYK’nın kararı ile kesinleşir. Dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde uzmanlık alanları dikkate alınır.

(5) Uzmanlık alan, seminer ve dönem projesi dersleri haricinde, bir öğretim üyesinin bir programda bir yarıyılda verebileceği derslerin toplam azami kredisi, EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlanabilir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 24 –
(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine EYK tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için, tezli yüksek lisans programının koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, tezsiz yüksek lisans programları için ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri şartları tamamlamak zorundadır.

(3) Geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında önceki programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapmak için, öğrencinin en az bir yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Geçiş için başvuruların ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılabilir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin önceki programda aldığı dersler, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile geçtiği programda alması gereken derslerin yerine sayılabilir.

(6) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 21 kredilik yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararıyla, tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 –
(1) Lisansüstü öğrencilerin teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur.

(2) Uzaktan öğretim programlarında derse devamla ilgili uygulanacak esaslar EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 26 –
(1) Her ders için en az bir ara ve bir dönem sonu notu verilir. Ara dönem notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar temel alınarak verilebilir. Dönem sonu notu dönem sonu sınavı temel alınarak verilir. Dönem sonu sınavı yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin dönem sonu sınavına giremez. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için dönem sonu sınavı şartı aranmaz.

(2) Bir derste yapılacak sınavların, ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı, niteliği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve dönem başında ilan edilir. Dönem içi notunun ağırlığı %40, dönem sonu notunun ağırlığı %60’tır.

(3) Her yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu dönem sonu notu yerine sayılır. Bütünleme sınavı dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(4) Ara sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına, tez izleme komitesi sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.

(6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili esaslar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Notlar
MADDE 27 –
(1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir:
a)      Tam Puan 100 Esasına                Harfli Puan Sistemine              Tam Puan 4,00
           Göre Kazanılan Not                     Göre Not Karşılığı            Esasına Göre Katsayı
                    90-100                                            AA                                     4,00
                      85-89                                             BA                                     3,50
                      80-84                                             BB                                     3,00
                      75-79                                             CB                                     2,50
                      70-74                                             CC                                     2,00
                      60-69                                             DC                                     1,50
                      50-59                                            DD                                     1,00
                      30-49                                             FD                                     0,50
                       0-29                                             FF                                      0,00
b) DS: Devamsız
c) G: Geçer
ç) K: Kalır
d) M: Muaf

(2) Geçer (G) ve Kalır (K) notları uzmanlık alan, dönem projesi ve seminer dersleri için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.

(3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC notu, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir. Seminer dersi, tez önerisi sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi dersinden başarılı sayılabilmek için G notunu almış olmak gerekir.

Ders tekrarı
MADDE 28 –
(1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi, aynı kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersten DS notu alan öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zorundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenci ise bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek zorunda değildir. Ancak not değerlendirmesi için gerekli olan sınavlara katılması ve/veya ödevleri hazırlaması gerekir.

(3) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin programdan çıkartılması veya açılmaması durumunda, danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın kararı ve EYK’nın onayıyla, başarısız olunan zorunlu dersin yerine aynı kredide öğrencinin daha önce almadığı başka bir ders alınabilir.

(4) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

Not ortalamaları
MADDE 29 –
(1) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez önerisi, doktora yeterlik çalışması, tez ve dönem projesi hariç tüm derslerin, ağırlıklı puanlarının toplamı AKTS kredileri toplamına bölünerek ağırlıklı yarıyıl not ortalaması hesaplanır. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması; ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır.

Ders saydırma
MADDE 30 –
(1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

Maddi hata ve nota itiraz
MADDE 31 –
(1) Açıklanan yarıyıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde, notların açıklandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde öğretim üyesinin yazılı beyanı üzerine hata düzeltilir. Bu süre geçtikten sonra hatanın düzeltilmesi için EYK’nın onayı gerekir.

(2) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren yedi gün içerisinde EABD/EASD başkanlığına yazılı olarak yaparlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için EABD/EASD başkanı dersi veren öğretim üyesinden görüş ister. İtiraz sonucu, EABDK/EASDK kararı ile kesinleşir.

(3) EABDK/EASDK’nın maddi hata itirazıyla ilgili verdiği karara itiraz, kararın ilanından itibaren yedi gün içerisinde enstitü müdürlüğüne yapılabilir. Bu itirazlar için EYK tarafından, ders sorumlusunun da bulunduğu, alanın öğretim üyeleri arasından üç veya beş kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri tarafından sınav kâğıdı incelenerek düzenlenen rapor enstitü müdürlüğüne sunulur. Sonuç EYK’da görüşülüp karara bağlanarak kesinleşir.

Diğer programlardan ders alma
MADDE 32 –
(1) Danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın onayıyla, yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrenciler en fazla dört dersi Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden alabilirler.

Seminer dersi
MADDE 33 –
(1) Seminer dersi tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu ve kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersi tez danışmanı tarafından yürütülür. Başarısızlık durumunda seminer dersi ders alma döneminde tekrarlanır.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 34 –
(1) Uzmanlık alan dersi kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin uzmanlık alan dersini alabilmesi için, tez ve/veya sanatta yeterlik önerisinin EYK tarafından onaylanması gerekir. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.

Mezuniyet için asgari yayın şartları
MADDE 35 –
(1) İlgili EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, tez savunma sınavına girebilmek için öğrencinin, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar belirlenebilir.

Tez savunma sınav tarihleri
MADDE 36 –
(1) Tez ve/veya sanatta yeterlik savunma sınavları tarihi akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK onayı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Kapsam
MADDE 37 –
(1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı, EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlandırılabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (iki yarıyıl) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre
MADDE 38 –
(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 39 –
(1) Tezli yüksek lisans programında, tez danışmanı ataması öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak öğrenci tercihi, öğretim elemanı uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınarak EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır.

(2) Enstitü EABD/EASD her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir.

(3) Tez danışmanı, öncelikle EABD/EASD kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl lisans/yüksek lisans programlarında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından belirlenir. Belirtilen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversitenin kadrosunda veya diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak olan ikinci tez danışmanı, birinci danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmalarıyla ilgili resmî işlemleri gerçekleştirme görevini birinci danışman yerine getirir.

(5) Zorunlu hallerde birinci danışmanın görevini yerine getirememesi durumunda, öğrencinin talebi, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararıyla ikinci danışman birinci danışmanın görevlerini yerine getirebilir.

(6) Danışman değişikliği öğrencinin talebi, mevcut ve atanacak danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(8) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yaparak ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan danışmanlığı, öğrencinin talebi EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(9) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için, enstitü bünyesinde daha önce yürüttüğü yüksek lisans tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Yüksek lisans tez önerisi
MADDE 40 –
(1) Öğrencinin hazırladığı tez önerisi, danışmanı tarafından EABD/EASD’ye sunulur. Gerekli durumlarda tez önerisi ile birlikte, Üniversitenin Etik Kurulu Raporu da istenebilir. Tez önerisinin EK’nın belirlediği kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir.

(2) Tez önerisi EABDK/EASDK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 41 –
(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, enstitünün belirlediği tez yazım kurallarına göre danışmanı/danışmanları ile hazırladığı tezini, jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için, programın gerektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve uzmanlık alan dersini en az iki dönem başarı ile alması gerekir.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü intihal raporunu ve tezin bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu EABDB/EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve EABDK/EASDK önerisi ve EYK onayı ile atanır. Gerekli durumlarda EYK, EABDK/EASDK tarafından önerilen jüri üyelerinde değişiklik yapabilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden biri başka bir yükseköğretim kurumundan belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Tez öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirtmeleri zorunludur.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, azami süresi içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tez savunma veya tez düzeltme sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye mazeretini bildirir belge ile birlikte mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren yedi gün içinde başvurması halinde azami süreler içerisinde ise EYK tarafından yeniden sınav hakkı verilebilir. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

(10) Kabul edilen tezlerin Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, ret oyu kullanan üye ya da üyeler olumsuz ibaresini belirtebilirler.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 42 –
(1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Tezli yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kapsam
MADDE 43 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programı örgün, ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim programı şeklinde yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre
MADDE 44 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 45 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman ataması, öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak öğrencinin talebi, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür.

(2) Danışman EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden ve doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlileri arasından, gerekli durumlarda da Üniversitenin diğer öğretim üyeleri ve doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık unvanı almış öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Danışman değişikliği öğrencinin talebi mevcut ve atanacak olan danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve dönem projesi çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(5) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yaparak ayrılan öğretim üyesinin/öğretim görevlisinin başlamış olan danışmanlığı, öğrencinin talebi EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Dönem projesi
MADDE 46 –
(1) Dönem projesi kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci dönem projesi dersinin yazılı raporunu yazım kurallarına uygun olarak danışmanın belirlediği formatta hazırlar ve enstitüye iletilmek üzere danışmanına teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve diploması
MADDE 47 –
(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir ve öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Kapsam
MADDE 48 –
(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 krediden az olmamak şartıyla on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre
MADDE 49 –
(1) Doktora programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı ataması
MADDE 50 –
(1) Doktora programında tez danışmanı ataması, öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak, öğrencinin talebi, öğretim elemanı uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınarak EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(2) Tez danışmanı, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezini başarı ile yönetmiş olmak koşulu ile öncelikle EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından ya da gerekli durumlarda, Üniversitenin diğer öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir. Enstitü bünyesinde daha önce yürüttüğü doktora tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmalarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirme görevini birinci danışman yerine getirir.

(4) Danışman değişikliği her iki danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(6) Herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan danışmanlığı EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı ve yeterlik sınav jürisi
MADDE 51 –
(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği akademik takvim ile belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi asil jüri üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Başarılı sayılabilmesi için, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden 75 puan alması gerekir. Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye sınav dokümanları ile birlikte tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, doktora yeterlik jüri önerisi ve EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci enstitüde aynı programın yüksek lisansı bulunması halinde, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 52 –
(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanı önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK onayı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka uzmanlık alanı dikkate alınarak EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. Doktora tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli hallerde EABDK/EASDK’nın gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları
MADDE 53 –
(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini EABD/EASD başkanlığına sunar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar son kez tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, bahar yarıyılı için ocak-haziran güz yarıyılı için temmuz-aralık ayları arasında yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla EABD/EASD başkanı tarafından enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 54 –
(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşullarını sağlaması, uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarıyla tamamlaması ve tez izleme komitesince en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü intihal raporunu, tezin bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu EABDB/EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Tez savunma sınavına tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden birinin katılmaması durumunda sınav yapılamaz. TİK oluşumu ve sınav ile ilgili süreç, azami süre dikkate alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

(6) Tez öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süreyi dikkate alarak en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde son kez yeniden savunur.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 49 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tez savunma veya tez düzeltme sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye mazeretini bildirir belge ile birlikte mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren yedi gün içinde başvurması halinde azami süreler içerisinde ise EYK tarafından yeniden sınav hakkı verilebilir. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(11) Kabul edilen tezlerin doktora tezi sınav sonuç formu sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, ret oyu kullanan üye ya da üyeler olumsuz ibaresini belirtebilirler.

Doktora diploması
MADDE 55 –
(1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(3) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Doktora öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(5) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(6) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam
MADDE 56 –
(1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre
MADDE 57 –
(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitece belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı ataması
MADDE 58 –
(1) Enstitü, EABD/EASD dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 59 –
(1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Sanatta yeterlik komitesinin ve sınav jürisinin oluşturulmasında ve yeterlik sınavının yürütülmesinde, 51 inci maddede düzenlenen doktora yeterlik sınavı ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik izleme komitesi
MADDE 60 –
(1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde bir sanatta yeterlik izleme komitesi oluşturulur. Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasında ve faaliyetlerinin yürütülmesinde, 52 nci maddede düzenlenen tez izleme komitesi ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik önerisi savunması ve sanatta yeterlik izleme toplantıları
MADDE 61 –
(1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik önerisi savunmasının ve sonrasında yapılacak olan sanatta yeterlik izleme toplantılarının yürütülmesinde, 53 üncü maddede düzenlenen doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 62 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tezini veya çalışmasını, jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik savunma sınavına alınabilmesi için, asgari kredi koşullarını sağlaması, uzmanlık alan dersini en az üç dönem başarıyla tamamlaması ve sanatta yeterlik komitesince en az üç kez başarılı bulunması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez/çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin/çalışmasının savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü intihal raporunu, tezin bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu EABDB/EASDB’ye iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin sanatta yeterlik komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Tez/çalışma öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından belirlenen tarihte toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez/çalışma savunma sınavına alır. Sınav, tez/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez/çalışma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez/çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi/çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde son kez yeniden savunur.

(8) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 57 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 63 –
(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(3) EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 64 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Tebligat
MADDE 65 –
(1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, kayıt sırasında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya internet sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde kayıtlı adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 66 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 –
(1) 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 64 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 29 uncu maddede belirtilen not ortalaması hesaplanması 2016-2017 eğitim öğretim yılı başından itibaren uygulanır.

Yürürlük
MADDE 68 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 69 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

2 Mayıs 2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.