MEB Tarafından Öğrencilere Dağıtılacak Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Tebliğ - 1 Haziran 2018 Cuma

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Tebliğ, bugünkü 1 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEB Tarafından Öğrencilere Dağıtılacak Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Tebliğ - 1 Haziran 2018 Cuma
01 Haziran 2018 Cuma 04:20

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Tebliğ, bugünkü 1 Haziran 2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA
ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK DERS
KİTABI, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI VE İLGİLİ ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ
OLARAK DAĞITILACAK KILAVUZ KİTAPLARA İLİŞKİN MAL VE HİZMET
ALIMLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitapları ile eğitim araçlarına ilişkin 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

ç) Ders kitabı: Bakanlıkça eğitim ve öğretim kurumlarında okutulması uygun bulunan kitabı,

d) Eğitim aracı: Bakanlıkça örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabını,

e) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,

f) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

g) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturduğu iş ortaklığını,

ğ) Hizmet: Resmi ve Özel okullarda okutulacak ders kitaplarının ve eğitim araçlarının ilgili okullara ulaştırılmasına dair baskı ve dağıtım hizmetlerini,

h) İdare: Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatını,

ı) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde; aday ve isteklilere talimatları da içeren şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

i) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

j) İhale: Bu Tebliğde yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımı işlerinin istekliler arasından seçilecek biri veya birileri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerini,

k) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

l) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya iş ortaklığını,

m) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

n) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu mal ve hizmet alımları veya benzer işlerdeki mesleki deneyimini gösteren belgeyi,

o) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

ö) Mal: Resmi ve Özel okullarda okutulacak ders kitapları ve eğitim araçlarını,

p) İş ortaklığı: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ortaklığı,

r) Pilot ortak: İş ortaklıklarında gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubun temsilcisini,

s) Sözleşme: Mal ve hizmet alımı işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ş) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

t) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

u) Teklif: Bu Tebliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge/belgeler ve/veya bilgileri,

ü) Yaklaşık maliyet: İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini,

v) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

y) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri ve Yaklaşık Maliyet

Temel ilkeler
MADDE 4 –
(1) Bakanlık bu Tebliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) İhtiyaçlar, ilan yapılmak ya da davet edilmek suretiyle bir veya birden fazla alım kapsamında, bir veya daha fazla istekliden süre, miktar ya da kısımlar bakımından bölünerek de karşılanabilir.

Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler
MADDE 5 –
(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Tebliğe göre ayrıntılı fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Yaklaşık maliyete ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

(4) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hesaplatılabilir. Bu durumda; teknik şartnamenin hazırlanması kapsamında yaklaşık maliyeti hesaplayan danışmanlık hizmeti sunucusu, o işin ihalesine katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale ve Ön Yeterlik Dokümanı

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği
MADDE 6 –
(1) İhale dokümanında; ön yeterlik şartnamesi, isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı ve işin teknik şartnamesi ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.

İhale kaydı, ihale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması
MADDE 7 –
(1) İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.

(2) İdare, ihale ve ön yeterlik dokümanını, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlar.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanının, Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir. Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

Ön yeterlik şartnamesi
MADDE 8 – (1) İdare, bu Tebliğe göre ihalesi yapılacak her iş için ön yeterlik şartnamesi düzenler.

(2) Ön yeterlik şartnamesinde aşağıdaki hususlardan uygun olanlara yer verilir:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

c) İhale usulü, ön yeterlik değerlendirme tarih ve saati ile ön yeterlik belgelerinin nereye verileceği,

ç) Adaylara talimatlar,

d) Adaylarda aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

e) Ön yeterlik dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

f) İş ortaklıklarının teklif verip veremeyeceği,

g) Ön yeterlik başvurusunun alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken esaslar,

ğ) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

h) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

ı) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

i) Diğer hususlar.

İdari şartname
MADDE 9 –
(1) İdare, bu Tebliğe göre ihalesi yapılacak her iş için işin özelliğine göre idari şartname düzenler.

(2) İdari şartnamede aşağıdaki hususlardan uygun olanlara yer verilir:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlilik süresi.

g) İhaleye iş ortaklıklarının teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Tebliğde belirtilen esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Tebliğde belirtilen esaslar.

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

j) Teklif ve sözleşme türü.

k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

s) Diğer hususlar.

ş) Anlaşmazlıkların çözümü.

Teknik şartname
MADDE 10 –
(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(3) Teknik şartnamenin idarece hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir. Bu durumda teknik şartnameyi hazırlayan danışmanlık hizmet sunucusu o işin ihalesine katılamaz.

Sözleşme tasarısı
MADDE 11 –
(1) Bu Tebliğe göre yapılan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Bu kapsamda idarece hazırlanan sözleşme tasarısına ihale dokümanında yer verilir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(2) Sözleşme tasarısında aşağıdaki hususlardan uygun olanlara yer verilir:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Bakanlık ilgili biriminin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

h) İşin başlangıç, bitiş tarihleri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.

i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

j) Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

k) İzleme ve değerlendirmeye ilişkin hükümler.

l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası

İhale onayının alınması
MADDE 12 –
(1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları
MADDE 13 –
(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ön yeterlik ilan tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel dışındaki diğer üyelerin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyon kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.

İhale işlem dosyası
MADDE 14 –
(1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân ve davet metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular ve teklifler ile diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

(2) İhale işlem dosyasının birer örneği, ön yeterlik ilanını izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İlan Süreleri ve Kuralları ile İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar

Ön yeterlik ilanı
MADDE 15 –
(1) Ön yeterlik ilânları, ön yeterlik tarihinden en az yedi takvim günü önce, Kamu ihale bülteninde ve idarenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Gerekli görülmesi halinde işin özelliğine göre yurt içinde çıkan yerel veya ulusal gazetelerde de ilan yapılabilir.

(2) Ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgilerin, ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerdeki düzenlemelere uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara, ön yeterlik ilanında yer verilemez.

(3) İhale ve ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ön yeterlik ilanı yapılamaz.

(4) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

(5) Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi.

d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) İş ortaklıklarının teklif verip veremeyeceği.

f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

ğ) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

h) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

Ön yeterlik ilanının uygun olmaması
MADDE 16 –
(1) 15 inci maddede belirtilen şartlara uygun olmayan ön yeterlik ilanları geçersizdir.

(2) Ön yeterlik ilanının uygun olmadığının anlaşılması durumunda, beş takvim günü içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır.

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, ön yeterlik dokümanının satın alınması
MADDE 17 –
(1) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için ön yeterlik dokümanı ve ihale dokümanının idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması zorunludur.

(2) Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış ön yeterlik dokümanı ve ihale dokümanının kopyasının satılması mümkündür.

(3) Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez. Doküman bedelinin, idarenin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılması istenemez.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 18 –
(1) Ön yeterlik ilanı yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ön yeterlik dokümanı alanların veya ihaleye davet edilenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 16 ncı maddeye göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla beş gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tarihinden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idare tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ön yeterlik dokümanı alan adaylara bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son başvuru veya ihale tarihinden en az üç gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır, ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ön yeterlik dokümanı alanlara veya ihale dokümanı gönderilenlere bu doküman ile birlikte verilir.

İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 19 –
(1) İdarenin gerekli gördüğü ya da ihale veya ön yeterlik dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale iptal ilan formu kullanılarak, ilanın yayımlandığı yayın organında ihalenin iptal edildiği hususu ile gerekçesi hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuru yapmış veya teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

(3) İhalenin iptal edilmesi halinde, yapılmış olan bütün başvurular veya verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve açılmaksızın iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(4) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
İhaleye Katılım ve Yeterliğe Yönelik Düzenlemeler

İhale dışı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanlar
MADDE 20 –
(1) İhale dışı bırakılma ve ihaleye katılamayacak olanların belirlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler
MADDE 21 –
(1) Genel uygunluk, mali kapasite ve teknik yetenek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesi zorunludur.

(3) Ön yeterlik aşamasında bankalardan temin edilecek belgeler ve iş hacmini gösteren belgeler ile iş deneyimine ilişkin belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri parasal tutar olarak belirlenir.

(4) İş ortaklığının yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen iş ortaklığının ihaleden önce bozulması halinde davet mektubu geçersiz sayılır.

(5) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; ilanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.

(6) Bu Tebliğe göre yapılacak olan ihalelere konsorsiyumlar katılamaz.

(7) İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi cinsinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden değerlendirilir.

İstenecek belgeler
MADDE 22 –
(1) İhaleye katılacak isteklilerden, Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin belgeler ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler,

1) Bankalardan temin edilecek belgeler,

2) Bilanço veya eşdeğer belgeler,

3) İş hacmini gösteren belgeler,

b) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler,

1) Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

2) İş deneyimini gösteren belgeler,

3) Personel durumuna ilişkin belgeler,

4) Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu,

5) Kalite ve standarda ilişkin belgeler,

6) Ders kitabının, branş öğretmenleri tarafından elektronik ortamda yapılan puanlama sonucunda ilk üç sırada yer aldığına dair Bakanlıkça verilen yazılı belge.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin ön yeterlik değerlendirmesinde isteneceği, ön yeterlik ilanında, ön yeterlik şartnamesinde ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kriterlere ilişkin ayrıntılı teknik özelliklere yönelik düzenleme teknik şartnamede yapılır.

İş ortaklığı
MADDE 23 –
(1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

(3) İş ortaklığı, başvuru ve teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

(4) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak, bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları, İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

(5) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İhale Usulü, Ön Yeterlik Belgelerinin Sunulması, Değerlendirmesi ve İhaleye Davet

İhale usulü
MADDE 24 –
(1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ihalelerde 4734 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi çerçevesinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü uygulanır.

Ön yeterlik başvuru belgelerinin sunulması
MADDE 25 –
(1) Başvuru mektubu ve ön yeterlik şartnamesi ile istenilen bütün ön yeterlik başvuru belgeleri bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri aday tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

(2) Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (ön yeterlik başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan ön yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmadan iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

(3) Ön yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek ön yeterlik başvurularının, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan ön yeterlik başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Zeyilname ile ön yeterlik başvuru süresinin uzatılması halinde, idare ve adayların son başvuru tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni son başvuru tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Ön yeterlik başvurularının alınması ve açılması
MADDE 26 –
(1) Ön yeterlik başvurularının alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; ön yeterlik şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Ön yeterlik belge kontrol tutanağı, başvuru zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

(3) Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, adaylarca sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir.

Ön yeterlik değerlendirmesi
MADDE 27 –
(1) Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

(2) Başvuru zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, adaylarca sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(3) Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede adaylardan bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İdarece bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde adaylarca sunulan belgelerin, başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, adayın başvuru tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.

(5) Bu işlemden sonra, başvuru belgeleri tam ve usulüne uygun olan adayların genel uygunluk şartlarına sahip olup olmadıkları kontrol edilir. Genel uygunluk şartlarını taşımayan adaylar yeterli kabul edilmez ve değerlendirme dışı bırakılır. Genel uygunluk şartlarını taşıyan aday sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir.

(6) Sonraki aşamada genel uygunluk şartlarını taşıyan adayların ön yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarının tespitine geçilir. Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen ön yeterlik kriterlerini sağlayamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

İhaleye davet
MADDE 28 –
(1) Ön yeterlik değerlendirmesini geçen adaylar, üç iş günü içinde ihaleye davet edilir.

(2) Adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için, ihale gününden önce en az beş takvim günü süre verilerek davet mektubu gönderilir.

(3) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması durumunda, idarece davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.

(4) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Teklif Mektupları ile Teminatlar

Başvuru ve teklif mektuplarının şekli
MADDE 29 –
(1) Başvuru ve teklif mektupları, Kurumun belli istekliler arasında ihale usulü için düzenlemiş olduğu standart formlar esas alınarak hazırlanır ve ihale dokümanına eklenir.

(2) Başvuru ve teklif  mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin başvuru ve teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Başvuru ve teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve standart formlara uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan başvuru ve teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Başvuru veya teklif mektubu usulüne uygun olmayan aday veya istekli değerlendirme dışı bırakılır.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 30 –
(1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

(2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Teminatlar
MADDE 31 –
(1) İhalelerde, ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin yüzde altısı oranında kesin teminat alınır.

(3) 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Kurumun standart formlarına uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Tekliflerin Sunulması, Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi

Tekliflerin sunulması
MADDE 32 –
(1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

(2) Teklifler davet mektubunda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

(3) Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(4) Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 33 –
(1) İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

a) İhale komisyonunca davet mektubunda belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

b) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

c) İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

ç) Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 34 –
(1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

(2) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3) Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

(5) Bu aşamada, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
MADDE 35 –
(1) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

(2) Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

(3) İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Aşırı düşük teklifler
MADDE 36 –
(1) Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağı hususuna ihale dokümanında yer verilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla ihale komisyonu aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırabilir. Aşırı düşük sorgulaması yapılması halinde, değerlendirmenin nasıl yapılacağı idari şartnamede düzenlenir.

ONUNCU BÖLÜM
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
MADDE 37 –
(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme
MADDE 38 –
(1) İhale konusu malın veya hizmetin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez.

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.

(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
MADDE 39 –
(1) İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasında 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tekliflerin eşit olması
MADDE 40 –
(1) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı hallerde değerlendirmenin hangi kurallara göre yapılacağı ihale dokümanında belirtilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 41 –
(1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(2) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Ancak, idare tarafından ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle ön yeterliği tespit edilen bütün adaylar tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 42 –
(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(5) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, idarece onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

(6) Türk Lirası dışındaki geçici teminat olarak kabul edilen değerlerin isteklilere iadesi sırasında teminat değerlerine ilişkin belgenin aslına uygunluğu idarece onaylı bir sureti ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
MADDE 43 –
(1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 42 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren, beş takvim günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi
MADDE 44 –
(1) 43 üncü maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumları tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması
MADDE 45 –
(1) İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ancak sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.  İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşme imzalamaması durumunda 44 üncü maddenin üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelere İlişkin Genel Hükümler

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 46 –
(1) Sözleşmeler ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, sözleşmeler iş ortaklığının bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Mücbir sebepler
MADDE 47 –
(1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

d) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Sözleşmede belirtilen işin artış ve azalışı
MADDE 48 –
(1) Mal ve hizmet alımlarına ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30’u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.

(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Fiyat farkı
MADDE 49 –
(1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ihalelerde fiyat farkı ödenmez. Bu çerçevede ihale dokümanına ve sözleşmeye aykırı hüküm konulmaz.

Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 50 –
(1) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın iade şekil ve şartları 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca yapılır.

Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 51 –
(1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma ve teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
MADDE 52 –
(1) 4735 sayılı Kanununda yer alan feshe ilişkin hükümler bu Tebliğ kapsamındaki ihalelerde de uygulanır.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 53 –
(1) Teslim edilen mal, hizmet işlerine ilişkin muayene ve kabul işlemleri, Bakanlıkça kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya hizmet işleri yüklenici tarafından teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhale sonucunun ilanı
MADDE 54 –
(1) İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.

(2) İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

Yasak ve sorumluluklar
MADDE 55 ‒
(1) Bu Tebliğin uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 56 –
(1) Aday, istekli ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar Bakanlık tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

b) Bakanlık tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatların aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(2) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanamaz. Ancak dokümanının posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 –
(1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde; 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğde yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 58 –
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 59 –
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Tebliğ için TIKLAYINIZ.

1 Haziran 2018 Tarihli ve 30438 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.