Asgari geçim indirimi (agi) 2016'da ne kadar oldu?

2016 Ocak ayında asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte asgari geçim indirimi yani agilerin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki asgari geçim indirimi ne kadar oldu?

Asgari geçim indirimi (agi) 2016'da ne kadar oldu?
20 Ocak 2016 Çarşamba 14:40

AGİ ne kadar oldu sorusu son dönem çalışan herkesin dilinde dolaşıyor. Asgari ücretin 1.300 TL olmasıyla birlikte değişen asgari geçim indirimi 2016 yılında ne kadar oldu?

AGİ 2016 yılı içerisinde, çalışanların medeni durumuna ve sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. AGİ çalışanların aylık ücretine ilave olarak ödenmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) aynı zamanda 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına gelmektedir. 2016 yılı Asgari geçim indirimi Agi Miktarı aşağıda detaylı olarak verilmekte olup, yıllık brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi işveren tarafından ödenmekle birlikte, işveren bu kesintiyi devlet adına yaptığından, ödenmesi gereken gelir vergisinden (stopaj) mahsup etmektedir. Asgari ücretin arması sonrasıyla birlikte çalışan kesimin almış olacağı geçim indirimi miktarı da arttı. Bu nedenle 2015 yılı için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarlarında da değişiklik meydana geldi. Peki, 2016 AGi ne kadar oldu? detaylı bilgiyi haberimizde  bulabilirsiniz.

AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) MİKTARI BELLİ OLDU

AGİ, Asgari geçim indirimi olan AGİ miktarı, asgari ücret miktarında meydana gelen değişiklik arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Aralık tarihinde yapılan açıklamaya göre, Asgari ücret 1300 TL oldu. Asgari ücret miktarının artması sonrasında ilk akla gelen AGi ne kadar olacak?. 2016 yılı AGi miktarı bekar çalışan için 123,53 tl olurken, eşi çalışmayan ve çocuksuz çalışan için  148,23 Tl olacak. AGİ 2016 miktarı tüm seçenekleri aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET BİLGİ NOTU

Çalışma hayatının temel unsurlarından biri olan asgari ücret, uygulanması zorunlu olan ücretin en düşük sınırını ifade etmektedir.

Anayasamızda da ifade bulduğu üzere ücret, en temel anlamıyla emeğin karşılığıdır. Anayasamızın devletimize verdiği en önemli görevlerden biri de çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri almaktır.

Bu çerçevede, sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret 1987 yılından bu yana her yıl belirlenmektedir. Bu uygulama, ulusal mevzuatımız yanında ülkemizce onaylanan uluslararası sözleşmeler bakımından da gereklidir.

4857 sayılı İş Kanunumuz, asgari ücretin devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü yapı içindeki bağımsız bir komisyon tarafından belirlenmesini düzenlemektedir.

Bu bakımdan asgari ücret, önemli bir sosyal politika aracı olarak çalışanlara belli bir ücretin altında ödeme yapılmasını engelleyen bir uygulamadır. İşçi ve işverenlerin, belirlenecek asgari ücretin üzerinde bir ücret belirleme imkanları her zaman vardır.

Halen uygulanmakta olan asgari ücret, Aralık ayının sonuna kadar geçerli olup, net 1.000,54 Türk Lirasıdır. 6645 sayılı Kanunla asgari geçim indirimi oranlarında değişiklik yapılarak üç çocuklu bir işçinin asgari ücret üzerinden gelir vergisi ödememesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir;

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)

1.000,54 TL

NET ASGARİ ÜCRET (3 Çocuklu)

1.072,80 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.273,50 TL

İŞVERENE MALİYET

1.496,36 TL

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)

1.300,99 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN)

1.325,69 TL

NET ASGARİ ÜCRET (1 ÇOCUKLU)

1.344,22 TL

NET ASGARİ ÜCRET (2 ÇOCUKLU)

1.362,75 TL

NET ASGARİ ÜCRET (3 ÇOCUKLU)

1.387,45 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.647,00 TL

İŞVERENE MALİYET

1.935,23 TL

Ücret; işçilerin "tek" gelir kaynağıdır. Bunun yanı sıra ücret, gelir dağılımını etkilemekte ve emeğin ekonominin bütünü içindeki yerinin belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bu kapsamda hükümetlerimiz döneminde asgari ücretin brüt tutarlarında yapılan artışlara aşağıda yer verilmiştir:

Asgari ücrette 2003'ten itibaren reel olarak % 69,49; kümülatif olarak %407,6 oranında artış gerçekleşmiştir.

EUROSTAT(Avrupa İstatistik Ofisi) Temmuz 2015 verilerine göre Türkiye 425? ile Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Polonya, Hırvatistan gibi AB üyesi ülkelerin de içinde bulunduğu asgari ücret düzeyi 100-500? aralığında olan 15 ülke içinde en yüksek asgari ücret düzeyine sahiptir.

Hükümetimiz Programında asgari ücretin net 1300 Türk Lirasına yükseltilmesi yönünde Komisyona teklifte bulunulacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda;

%11 ARTIŞTAKİ MALİYET 1660,28 TL

1300 TL OLDUĞUNDAKİ MALİYET 1935,23 TL

olacaktır.

İşverenlerimizin ek maliyetlerini azaltmak amacıyla;

274 TL'lik işverene ek maliyetin %40'ı olan 110 TL'si Hazine tarafından karşılanacaktır.Örnek: Asgari ücret düzeyinde 10 işçi çalıştıran bir işyerinde 2.749,5 TL olan ilave maliyetin 1.100 TL'si Hazine tarafından karşılanacaktır.

Bu destekten; işyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL ücret düzeyinin altında çalışan tüm işçiler ile asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak işçilerin de yüzde 10'u yararlanacaktır.

Bu destekten yararlanma şartları şunlardır:

Asgari ücretli çalışmak,

2015 yılında SGK prim ve hizmet belgelerinde net asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arasında bildirilmesi esastır.

Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır.

1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirilmiştir. (%10'dan yararlanamayacakları için bu destek sağlanmıştır.)

2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir.

Ayrıca, özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret için bu destekten faydalanacaktır.

Bu destekten 8,5 milyon sigortalının yanı sıra asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak %10'luk ilave sigortalı ile yeni açılan işyerlerindeki istihdam sağlanacakların yararlanacağı öngörülmektedir.

Sağlanan desteğe ilişkin maliyetler aşağıdaki şekildedir:

Milyon TL

Asgari Ücret Düzeyi

Devletçe Karşılanan Kişi Başı Maliyet

Özel Sektör İşverenleri için toplam Maliyet

Kamunun Sağladığı Destek

Brüt Asgari Ücret

İşverene Maliyet

İşverene 110 TL Teşvik

1.647

1.825

110

20.079*

9.733

*20,1 milyar TL'lik işveren maliyeti %11 asgari ücret artışına göre ilave yükü ifade etmektedir. %11 artışlı brüt asgari ücret 1413 TL olup, neti 1116 TL'dir.

Bu minvalde net 1300 TL olarak gerçekleşen 2016 yılı asgari ücretinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Asgari geçim indirimi ödenmezse ne olur?

Şayet işveren tarafından asgari geçim indirimi uygulanmaz ve çalışana ödenmezse işveren hem İş Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu açısından suç işlemiş sayılmakta. Bu durumda işverene İş Kanunu uyarınca işçi başına 153 TL idari para cezası kesilmekte.
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan genel tebliğe göre, asgari geçim indiriminin işçilere ödenmemesi, mükellefler adına mahsup edilmemesi gereken indirim olarak kabul edileceğinden, re’sen ya da ikmalen tarhiyat yapılarak işverene vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Ayrıca işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi tarafından iş sözleşmesi derhal haklı nedenle feshedilebilmektedir. Buna göre işçi kendisine asgari geçim indiriminin ödenmemesi gerekçesiyle iş sözleşmesini derhal feshedebilir ve 1 yıldan fazla kıdemi varsa kıdem tazminatını da alabilir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarını vermektedir. 

 • Mükellefin kendisi için % 50'si,
  Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
  Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i
  Üçüncü çocuk için % 10’u
  Diğer çocuklar için % 5'i


olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

AGİ NEDİR? 

Asgari Geçim İndirimi anlamına gelen AGİ,16 yaşından büyük olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır.

AGİ NASIL HESAPLANIR? 

AGİ her yıl hesaplanarak güncellenen bir değerdir. Asgari Geçim İndirimi hesaplamalarında asgari ücretin yıllık brüt tutarı, işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak belirlenir.

 • İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan ve herhangi bir gelir elde etmeyen eş için yüzde 10,
 • Çocukların her biri için ilk iki çocuk yüzde 7,5 diğerleri için ise yüzde 5 şeklinde hesaplanmaktadır. Burada çocuklardan anlaşılması gereken durum ise;
 • Mükellefle birlikte oturan,
 • Mükellef tarafından bakılan(nafaka verilen, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ifade ettiğidir.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALABİLECEK KİŞİLER

 1. Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler(Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler)
 2. Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
 3. Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler(Örneğin kurumların yönetiminde görevli olanlar)

AGİ TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN GEÇERLİ!

AGİ, son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Vergi iadesinin yerine 2008'de getirilen devletin ödediği AGİ Maliye tebliğine göre net ücretten anlaşılsa bile ayrı ödenmesi gerektiği ile ilgili Yargıtay'da aynı yönde kararlar verdi. Asgari ücretin 1300 tl olması ile birlikte, 2008'den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan "Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) ücretin içinde mi dışında mı" olduğu tartışılırken aslında tüm çalışanlar için devlet bütçesinden verilen AGi’yi işverenden almanın zorlaştığı, bu nedenle açılmış çok sayıda dava bulunduğu ortaya çıktı. Hem asgari ücretlilerin, hem de diğer ücretlilerin bordrolarında Ocak 2016 itibarıyla 123 lira ile 209 lira arasında değişen aylık AGİ'nin ayrı gösterilip, çalışanlara da ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmayan işverenler daha sonra yargı kararlarıyla faiziyle ödemek zorunda kalıyor. 

AGİ ÖDEMELERİNDE KARIŞIKLIK YAŞANIYOR 

Asgari ücretin 1300 tl olmasından sonra AGİ hesaplamalarında da karışıklık yaşanıyor. Eskiden uygulanan vergi iadesinin yerine 2008 yılında getirilen Asgari Geçim İndirimi konusunda, aradan geçen 8 yıla rağmen karışıklık yaşanıyor. Kurumsal işletmeler, AGİ'yi ücretlere doğrudan yansıtırken, işçisiyle "net ücret" üzerinden sözleşme yapan çoğu işletmede çalışanlar AGİ'den yararlanamıyor. Örneğin, işçi ile işveren net bin 500 lira ücret üzerinden anlaşmışsa, vergi oranı ilerleyen aylarda yükseldiğinde normalde bin 500 liranın altına düşmesi gereken ücret sabit kalıyor. Buna karşılık, medeni durumu ne olursa olsun, kaç çocuğu bulunursa bulunsun AGİ ödenmiyor. İşçi ile işveren brüt ücret üzerinden anlaşma yaptığında ise AGİ ödemelerinde sorun yaşanmıyor. 

8 YILDIR AGİ ASGARİ ÜCRET İÇERİSİNDE

AGİ miktarının 2016 yılında gündeme gelmesiyle agi ile iglili bilgiler araştırılmaya başlandı. AGİ, 2008 yılından beri kamuoyuna ilan edilen asgari ücret rakamının içerisinde, bekâr veya eşi çalışan çocuksuz işçiler için ödenen AGİ de yer alıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan bin 300 liralık net ücretin içerisinde bekâr veya eşi çalışan çocuksuz işçi için 123,53 lira tutarındaki AGİ de yer alıyor. Fakat, eşin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre bin 300 liraya ilaveten 86.46 liraya kadar ulaşan ilave AGİ'nin ise ayrıca ödenmesi gerekiyor. Ancak asgari ücretle çalışmayanların bir kısmı bu farkı da alamıyor.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber