Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - 25 Ekim 2018 Perşembe

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 25 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - 25 Ekim 2018 Perşembe
25 Ekim 2018 Perşembe 11:00

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 25 Ekim 2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“aa) Eğitim öğretim etkinlikleri: Bir yarıyıl/yıl içinde yapılan ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, klinik ve laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar ile stüdyo ve benzeri çalışmaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı (Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği programlarının yıllık dersleri için), tek ders sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlardır.”

“(7) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz, final sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, klinik ve laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar ile stüdyo ve benzeri çalışmalar gibi eğitim öğretim etkinlikleri de değerlendirme ölçütü olarak kullanılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Final sınavları

MADDE 28 – (1) Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı süre sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin final sınavına girebilmek için;

a) Kuramsal ve uygulamalı olarak birlikte yapılan dersler için; kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların ise en az %80’ine,

b) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine katılmak gerekir.

(2) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sınav birlikte göz önünde bulundurulur.

(3) Final sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen final sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden F1, F2 ve F3 notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

b) Final sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bütünleme sınavı kriterleri final sınavı kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan final sınavı puanı olarak değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bu sınavdan alınan puan ilgili ders için final sınav puanı olarak değerlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Final ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez. Final ve bütünleme sınav dönemlerini kapsayacak şekilde mazereti olan ve her iki sınava da giremeyen öğrencilerden, ilgili birime dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen açılacak ilk final sınavı döneminde kullanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin mazeret sınav hakkı kullandıkları derslerin AKTS kredileri toplamı kayıtlı olduğu dönemde alması gereken azami AKTS kredileri toplamına dâhil edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders başarı notu, ara sınav, eğitim öğretim etkinlikleri ile final/bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

(3) Ders başarı notu, ara sınav notu ve/veya eğitim öğretim etkinliklerinin birlikte değerlendirilmesiyle elde edilen notun %30’u ile final/bütünleme sınavı notunun %80’i alınarak hesaplanır.”

“(5) Yarıyıl/yıl içi başarının ve final sınavının ders başarı notuna etkileri ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl başında öğrencilere duyurulur.”

“(7) Harf notları ve statülerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Puanlar                              Notlar                Katsayılar

100+                                   *A+                      4,00

90-100                                  A                        4,00

85-89                                   B1                       3,50

80-84                                   B2                       3,25

75-79                                   B3                       3,00

70-74                                   C1                       2,75

65-69                                   C2                       2,50

60-64                                   C3                       2,00

50-59                                    F1                       1,50

49 ve aşağısı                         F2                       0,00

                                             F3                       0,00

                                             F4                       0,00

*A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder.

b) Harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

1) F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.

2) F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız.

3) F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

c) Harf statülerinin açıklaması aşağıdaki şekildedir:

1) BŞR (Başarılı) notu: Akademik başarı not ortalamasını etkilemeyen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

2) BŞZ (Başarısız) notu: Akademik başarı not ortalamasını etkilemeyen derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

3) (E) notu: Yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna tesliminden on beş gün sonra eksiklerini tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (F2) notuna dönüşür. Eksiğini tamamlamasının uzun süreceği ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

4) M1 statüsü, öğrencinin Üniversiteye bağlı birimlerden aldığı ve başardığı derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.

5) M2 statüsü, öğrencinin diğer üniversitelerden aldığı ve başardığı derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.

6) MZ statüsü, final ve bütünleme sınavının her ikisine de hastalık veya başka bir nedenle giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler MZ statüsü verilen bir ders için açılacak ilk final sınavına girer ve alınan not sınava girdiği yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders başarı notu, en az 60,00 olan öğrenci başarılı sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve final sınavından en az bir hafta önce ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Kayıtlı olduğu programın bir yarıyıl/yıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, final sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olan öğrenciler yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından yarıyıl/yıl onur/yüksek onur belgesi verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini 12 nci maddede belirtilen eğitim-öğretim süreleri içinde tamamlayan, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, final sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve GABNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından onur/yüksek onur belgesi verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencilerin öğrenimlerini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen final sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya yaz dönemi/bütünleme/mezuniyete üç ders sınavı/ek sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya stajın son günü, öğrenciler hakkında ders muafiyeti yapılması durumunda muafiyet kararını alacak olan birimlerin yönetim kurulu karar tarihidir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

25 Ekim 2018 Tarihli ve 30576 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.