Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak GİB İş ilanları ve iş başvurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı devlet memuru olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak GİB İş ilanları ve iş başvurusu
Kamusaati
Kamusaati
11 Mart 2021 Perşembe 00:54

Gelir İdaresi Başkanlığı SÖZLEŞMELİ TEKNİKER GİRİŞ SINAVI İLANI


I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”  ın  Ek  2  nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.
 

GÖREV YERİ TEKNİKER
ELEKTRİK İNŞAAT İKLİMLENDİRME MAKİNE AĞAÇ İŞLERİ TESİSAT BİLGİSAYAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (MERKEZ) 2 1 1 1 5
ADANA 1
ADIYAMAN 1
AFYONKARAHİSAR 1
AĞRI 1
ANKARA 1 2
ANTALYA 1 1
ARDAHAN 1
BATMAN 1
BAYBURT 1
BURDUR 1
BURSA 1 1
ÇANAKKALE 1
ÇORUM 1
DENİZLİ 1
ELAZIĞ 1
ERZİNCAN 1
ERZURUM 1 1
ESKİŞEHİR 1 1
GAZİANTEP 1 1
GİRESUN 1
İSTANBUL 4 1 2 2 2 4 3
İZMİR 1 1 1 1 1 1
KARABÜK 1
KARAMAN 1
KARS 1
KASTAMONU 1
KAYSERİ 1 1
KIRIKKALE 1
KIRŞEHİR 1
KİLİS 1
KOCAELİ 1
KONYA 1
KÜTAHYA 1
NEVŞEHİR 1
NİĞDE 1
ORDU 1
SAKARYA 1
SAMSUN 1
SİİRT 1
SİNOP 1
ŞANLIURFA 1 1
ŞIRNAK 1
TUNCELİ 1
UŞAK 1
VAN 1
ZONGULDAK 1
TOPLAM 26 7 7 8 4 19 16
GENEL TOPLAM 87


Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSSP93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday  sözlü sınava çağrılacaktır. KPSSP93 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Sözlü sınav 5-7 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. Genel Şartlar
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. Özel Şartlar

- Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;
• Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;
• İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;
• İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme  Teknolojisi,  İklimlendirme  ve  Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (Makine) pozisyonu için;
• Makine, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mekatronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (Ağaç İşleri) pozisyonu için;
• Mobilya ve Dekorasyon, Ormancılık ve Orman Ürünleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (Tesisat) pozisyonu için;
• Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi  Tesisat  ve Doğalgaz, Doğalgaz  ve  Isıtma, Tesisat  Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;
• Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU
- Başvurular; 8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
- Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

VI - DEĞERLENDİRME
- Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
-  Başarı  listesinde  sıralama  yapılırken,  adayların  sözlü  sınav  puanının  eşit  olması  halinde  KPSSP93  türünden  puanı  yüksek  olan  adaya  öncelik tanınacaktır.
- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
-  Sözlü  sınavda  başarılı  olan  adayların  ad  ve  soyadlarının  yer  aldığı  listeler  Başkanlık  internet  sitesinde  (http://www.gib.gov.tr)  yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
-  Sözlü  sınav  sonuçlarına,  duyurunun yapıldığı  günü  takip  eden  tarihten  itibaren 5  (beş)  iş  günü  içerisinde  dilekçe  ile  itiraz  edilebilir.  Postadaki gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  incelenecek  ve  en  geç  5  (beş)  iş  günü  içinde  karara  bağlanarak  sonuç  ilgiliye bildirilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR
- Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
-  Sözlü  sınavda  başarılı  olup,  listede  yer  alanlardan  sınava  başvuru  şartlarını  taşıyan  ve  kendilerine  yapılacak  bildirimde  belirtilen  süre  içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz edenler Sözleşmeli Tekniker olarak istihdam edilecektir.
- Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile  gerekli  şartları  taşımadığı  sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli  istihdam için  kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
İlan olunur.                                     

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.