Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 temizlik görevlisi alacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 temizlik görevlisi alacak
Kamusaati
Kamusaati
11 Mart 2021 Perşembe 01:16

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


Adalet  Bakanlığı,  Ceza  ve  Tevkifevleri  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  hizmet  veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş  Ceza  İnfaz  Kurumları  ve  Tutukevleri  Eğitim Merkezleri’nde  istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

A) BAŞVURU ŞARTLARI

1. Genel Şartlar
1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2.  İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak,
3. İlan tarihi itibarıyla askerlik ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,
4.  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamış olmak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
b) Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya uyarıcı  madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  suçlarından  dolayı  hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
8.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  herhangi  bir  sebeple  görevinden  veya  mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
9. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri  (İl)  için  başvuru  yapıldığının  tespit  edilmesi  halinde  adayın  hiçbir  başvurusu  kabul edilmeyecektir.
10.  İlan  tarihi  itibarıyla  başvuru  yapılmak  istenilen  kadronun  bulunduğu  ilde  ikamet ediyor olmak,
11.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmelik’in  5’inci  maddesine  göre  işe  göndermede  öncelikli  olan  adaylar  için;  bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
12.  İşe alınacak işçilerin  deneme  süresi  altmış gün  olup, deneme  süresi  içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
13. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve iş başvuru sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
14. İlan tarihi itibarıyla ilanda belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak,
15. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan unvanın gerektirdiği genel ve özel şartlara haiz olmak gerekmektedir.
16.  İşe  başladıktan  sonra  2  yıl  içerisinde  sağlık  durumu  atandığı  unvanda  işçi  olarak çalışmaya   elverişli   olmadığı   sağlık   kurulu   raporu   ile   belirlenenlerin   sözleşmeleri   kurum tarafından fesih edilebilir.
17. Personel, ihtiyaç halinde ilanı veren kurumun diğer birimlerinde de görevlendirilebilir.

2. Özel Şartlar
Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1. İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak,
2.  İlan  tarihi  itibarıyla  35  yaşını  bitirmemiş  olmak  (4  Mart  1986  ve  sonrası  doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),
3. Sağlık durumu yönünden:
Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun  bulunmadığına  dair  Sağlık  Bakanlığına  bağlı  tam  teşekküllü  Devlet  hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1.Başvurular  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinden  04/03/2021  -  08/03/2021 tarihleri   arasında   online   olarak   yapılacaktır.   (Şahsen,   posta   veya   e-posta   yoluyla   yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
2.Her bir aday İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan listedeki sadece bir işyeri (İl) için başvuru  yapacaktır.  Birden  fazla  işyeri  (İl)  için  başvuru  yapıldığının  tespit  edilmesi  halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

C) KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI
Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  tarafından  kura  çekimi  yapılmak  üzere  gönderilen  listede yer  alan  adayların  kura  çekimi  17/03/2021  tarihinde  saat  11:00’da  Adalet  Bakanlığı  Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik  olması  halinde  Bakanlığımız  internet  sitesinde  yeni  kura  tarihine  ilişkin  duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı  sayıda  yedek aday belirlenecektir.  Belirlenen  adaylar  Genel  Müdürlüğün  internet  sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr)  ilan  edilecektir.  Adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

Adaylar  ülkemizi  de  etkisi  altına  alan  COVID-19  salgını  nedeniyle  noter  huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube   kanalından   (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A)   canlı olarak  yayınlanacaktır.  Kura  çekilişi  kuranın  gerçekleştirildiği  gün  ve  saatte  video  kayıt  altına alınacaktır.
Genel  Müdürlüğümüz  tarafından  kura  usulü  ile belirlenen  listeler  ile  İŞKUR  tarafından doğrudan  sınava  esas  bildirilen  listeler  sözlü  sınavın  yapılacağı  yer  Adli  Yargı  İlk  Derece Mahkemesi   Adalet   Komisyonu   Başkanlıklarına   gönderilecek   olup   Adli   Yargı   İlk   Derece Mahkemesi  Adalet  Komisyonu  Başkanlıklarınca  sözlü  sınava  katılacak  adaylardan  başvuru belgelerini  teslim etmeleri  istenecektir.  Sözlü  sınava  katılacak  adaylardan  istenilecek  belgelerin teslim yeri, tarihi ve diğer hususlar sözlü sınavı yapacak yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet  Komisyonu  Başkanlıkları  ve  varsa  ilgili  sınav  komisyonunun  bağlı  olduğu  Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan  edilecek olup adaylara herhangi  bir yazılı  tebligat yapılmayacak  ve  bu  ilan  tebligat  yerine  geçecektir.  Belirtilen  süre  içerisinde  evraklarını  teslim etmeyen  adaylar  sözlü  sınav  hakkından  feragat  etmiş  sayılacak  ve  herhangi  bir  hak  iddia edemeyecektir.  Belirtilen  süre  içerisinde  evrak  teslimi  yapmayan  adayların  yerine,  yedek  aday listesinde belirtilen sıralamaya göre adaylar çağrılacaktır.

D) SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
Kura çekimi sonrası belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları unvan için aranan şartları taşıdıklarını   belgeleyen   evraklarını   Adli   Yargı   İlk   Derece   Mahkemesi   Adalet   Komisyonu Başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Adaylardan istenilecek belgeler;

1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
2.EK-2  Beyan  Formu  (Beyan  formunun  bilgisayar  ortamında  doldurulması,  bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.),
3.Diplomanın onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,
4.EK-3  Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Formu  (EK-3  Formun  2  adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir.)
5.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.

E) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1.Adli  Yargı  İlk  Derece  Mahkemesi  Adalet  Komisyonu  Başkanlıkları  tarafından  ilgili belge  kontrolü  yapıldıktan  sonra  belgeleri  eksiksiz  olan  ve  belirtilen  şartları  taşıdığı  tespit edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri sınavı yapacak olan  Adli  Yargı  İlk  Derece  Mahkemesi  Adalet  Komisyonu  Başkanlıkları  ve  varsa  ilgili  sınav komisyonunun  bağlı  olduğu  Cumhuriyet  başsavcılığı  resmi  internet  sitelerinde ilan  edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
2.Kura çekim sonrası belirlenen asil adaylardan başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3.Adaylara  genel  kültür,  Atatürk  İlke  ve  İnkılapları  tarihi,  mesleki  bilgi  ve  beceri konularında yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun sözlü sınav uygulanacaktır.
4. Sözlü sınav;
a) İlgilinin atanacağı iş gücünün gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
c) Atatürk İlke ve İnkılapları tarihi 20,
d) Genel kültür 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
5.Adayların sözlü sınav puanı Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik  ortalaması  esas  alınmak  suretiyle  belirlenecektir.  Sözlü  sınavda  başarılı  sayılmak  için 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.
6.Başarı  puanının  eşitliği  hâlinde  sırasıyla;  adayın  başvuru  esnasındaki  öğrenim  düzeyi esas  alınmak  suretiyle  daha  üst  öğrenimi  bitirmiş  olana,  öğrenim  düzeylerinin  de  aynı  olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
7.Sınav komisyonunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.
8.Yapılan  sözlü  sınav  sonucunda  asil  ve  yedek  olarak  başarılı  olan  adaylar;  Adalet Komisyonu Başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sözlü  sınav  sonuçlarına,  sınavın  açıklanmasından  itibaren  5  (beş)  iş  günü  içinde  yazılı olarak sınavı yapan yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir(İtiraz sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e posta faks ve buna benzer yollarla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)   İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde  sınav  komisyonu  tarafından  karara  bağlanarak  sonuç  itiraz  sahibine  yazılı  olarak bildirilir.

F) GÖREVE BAŞLAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER
Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri sözlü  sınavı  yapan  Adli  Yargı  İlk  Derece  Mahkemesi  Adalet  Komisyonu  Başkanlığına  elden teslim edeceklerdir.
Temizlik görevlisi unvanında göreve başlayacaklar için:
Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun  bulunmadığına  dair  Sağlık  Bakanlığına  bağlı  tam  teşekküllü  Devlet  hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.

G) GÖREVE BAŞLAMA
1.Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, belgelerin teslim yeri ve tarihi ile diğer hususlar bilahare sınavı yapan yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.
2.Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasına  müteakip  göreve  başlatılacaklardır.  Ataması  yapılanların  tebligat  işlemleri  için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki herhangi  bir  değişim  durumunda  adresin  güncellenmesine  ilişkin  yükümlülük  hak  sahibine  ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi beyan formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.
3.Fiilen   askerlik  görevinde  bulunanlar  ile  hastalık  veya  doğum  mazereti   nedeniyle belgelerini  teslim  etmeye  gidemeyecek  durumda  olanlar  (durumlarını  belirten  askerlik  belgesi, doğum  raporu  veya  hastalık  raporu  ibraz  etmeleri  kaydıyla)  belgelerini  yakınları  aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
4.Doğum,     hastalık,     askerlik  vb.  nedenlerle  gelemeyecek  durumda  olanların;     bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 5 (beş) iş günü içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5.Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen  süre  içerisinde  belge  teslim  etmeyenlerin/feragat  edenlerin  veya  başvuru  şartlarını taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine,   mezkûr  Yönetmelik  hükümlerine  istinaden  yedek  listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
6.Göreve başlamayan asil olarak hak kazanan adaylardan bir ya da birkaçının herhangi bir sebeple  atamasının  yapılmaması  veya  yapıldığı  halde  iptal  edilmesi  ya  da  benzeri  nedenlerle atama  yapılan  pozisyonlarda  bir  ya  da  birkaçının  boşalması  halinde  bu  pozisyonlara,  yeniden yapılacak  ilk  sınavın  duyuru  tarihine  kadar,  yeni  bir  sınav  yapılması  durumunda  ise  sınav  ilan tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) yıl süre ile yedek listede yer alan adayların nihai başarı sırasına göre ataması yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Ğ) DİĞER HUSUSLAR
1. 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı  yayımlanmıştır.  Bu  Karar’a  göre;  1  Ocak  2021  -  31  Aralık  2021  tarihleri  arasında uygulanacak olan asgari ücretin, günlük brüt tutarı 119,25 TL, aylık brüt tutarı ise 3.577,50 TL olarak  tespit  edilmiştir.  Temizlik  Görevlisi  pozisyonunda  istihdam  edilecek  işçilere  2020  yılı Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonunca  belirlenen  bir  günlük  normal  çalışma  karşılığı  belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir.
2.4688   sayılı   Kamu   Görevlileri   Sendikaları   ve   Toplu   Sözleşme   Kanunu’nun   15. Maddesinde  yer  alan  hüküm  doğrultusunda  ceza  infaz  kurumlarında  çalışan  kamu  görevlileri sendika kurumazlar ve kurulmuş sendikalara üye olamazlar.
3.Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu  kişiler  hakkında  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere,  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4.Sürekli  İşçi  kadrosunda  belirsiz  süreli  hizmet  sözleşmesiyle  istihdam  edilen  personel istihdam edildikleri kurumun ihtiyacına ve ihtiyaç duyulan iş koluna göre istihdam edildiğinden ve  işe  alım  prosedürü  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  4A–4B  kapsamında  olmadığı  için isteğe  bağlı  veya  bir  mazerete  dayalı  olarak  naklen  atanma  talebinde  bulunamayacaklardır. Adayların  bu  durumu  göz  önünde  bulundurarak  söz  konusu  ilana  başvurmaları  önem  arz etmektedir.
İlanen duyurulur.

ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EK-1)
SIRA NO İL ADI SINAV YAPACAK KOMİSYON(SINAV MERKEZİ) AĞIR CEZA KURUM ADI BİRİMİ KADRO UNVANI MESLEK
KOLU(Unvan)
ÇALIŞMA PERİYODU Öğrenim Durumu ADEDİ ALIM ŞEKLİ
1 ANKARA Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ANKARA ANKARA CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZİ TAŞRA SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ Belirsiz Süreli Daimi En az ilköğretim mezunu 23 Kura / Sözlü Sınav
2 DENİZLİ Denizli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı DENİZLİ DENİZLİ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HASAN ERBİL EĞİTİM MERKEZİ TAŞRA SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ Belirsiz Süreli Daimi En az ilköğretim mezunu 2 Kura / Sözlü Sınav
3 ELAZIĞ Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
ELAZIĞ ELAZIĞ R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU TAŞRA SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ Belirsiz Süreli Daimi En az ilköğretim mezunu 5 Kura / Sözlü Sınav
4 İSTANBUL Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
BAKIRKÖY İSTANBUL CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ ORD. PROF. DR. SULHİ DÖNMEZER EĞİTİM MERKEZİ TAŞRA SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ Belirsiz Süreli Daimi En az ilköğretim mezunu 17 Kura / Sözlü Sınav
Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
BAKIRKÖY İSTANBUL METRİS R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU TAŞRA SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ Belirsiz Süreli Daimi En az ilköğretim mezunu 5 Kura / Sözlü Sınav
5 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanlığı
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZİ TAŞRA SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ Belirsiz Süreli Daimi En az ilköğretim mezunu 1 Kura / Sözlü Sınav
6 İZMİR İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı İZMİR İZMİR MENEMEN R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU TAŞRA SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ Belirsiz Süreli Daimi En az ilköğretim mezunu 5 Kura / Sözlü Sınav
TOPLAM 58

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.