Çankaya Belediyesi personel alımı yapacak 2021 Çankaya Belediyesi 27 memur alımı yapacak

Çankaya Belediyesi personel alımı 2021 Çankaya Belediyesi memur alımı Çankaya Belediyesi iş ilanları ve iş başvurusu Çankaya Belediyesi iş başvurusu nereden nasıl yapılır detaylar haberde...

Çankaya Belediyesi personel alımı yapacak 2021 Çankaya Belediyesi 27 memur alımı yapacak
Kamusaati
Kamusaati
20 Mart 2021 Cumartesi 00:55

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI


Çankaya  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni GİH 9 5 -Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültelerinin veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının birinden veya Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak,
-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip
olmak.
Kadın/ Erkek P3 En az 70
puan
2 Veznedar GİH 9 5 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak
Kadın / Erkek P3 En az 70
puan
3 Tahsildar GİH 9 5 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak
Kadın / Erkek P3 En az 70
puan
4 Evlendirme Memuru GİH 9 5 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının
birinden mezun olmak
Kadın / Erkek P3 En az 70
puan
5 Çocuk Eğitimcisi GİH 9 2 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun
olmak
Kadın / Erkek P3 En az 70
puan
6 Hizmetli YH 9 5 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi Yönetimi Ön lisans programlarının birinden
mezun olmak
Kadın / Erkek P93 En az 65
puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin  yukarıda  belirtilen  boş  memur  kadroları  için  yapılacak  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)  Veri  Hazırlama  ve  Kontrol  İşletmeni  kadroları  için;  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili  ders  aldığını  belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin  konularda  kurumlarca  açılan  en  az  60
saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava   girmek   isteyen   adaylar,   Belediyemizin   www.cankaya.bel.tr   internet   adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a)  Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  fotokopisi(Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
b)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkodlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d)  KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),
h)  Veri  Hazırlama  ve  Kontrol  İşletmeni  kadroları  için,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  onaylı bilgisayar  işletmeni  sertifikası  veya  mezun  olduğu  okulda  bilgisayar  dersi  gördüğüne  dair transkript   belgesi   aslı   veya   noter   onaylı   örneği   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a)  Adaylar,  başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte  16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecektir.
c)  Şahsen  yapılacak  başvurular,  Çankaya  Belediye  Başkanlığı  Vedat  Dalokay  Kokteyl Salonu  “Adres:  Prof.  Dr.  Nusret  Fişek  Cad.  No:  39  Vedat  Dalokay  Kokteyl  Salonu  (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacaktır.
d)  İadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  yapılacak  başvurular,  Çankaya  Belediye  Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A-1 Blok Kat: 7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacaktır.
e)  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylarda  sınava çağrılacaktır.
c)  Sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  03/05/2021  Pazartesi günü  Belediyemiz  www.cankaya.bel.tr  internet  adresinde  ilan  edilecek  olup,  sınava  çağrılan adaylar  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve  tarihinin  bulunduğu  sınava  giriş  belgelerine  bu  adres
üzerinden  erişebilecektir.  Ayrıca;  Sınav  Giriş  Belgeleri  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda   belirtilmiş   olan   adres   tebligat   adresi   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d)    Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 24.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay  Kokteyl  Salonu  “Adres:  Prof.  Dr.  Nusret  Fişek  Cad.  No:  39  Vedat  Dalokay  Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap Tarihi,   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu,   Mahalli   İdareler   ile   ilgili   Temel   Mevzuat konularında  15'er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve  uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı;  Belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyemiz  internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyemiz  www.cankaya.bel.tr  internet  adresinde  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.                                     


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.