Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı 2021 | 15 sözleşmeli personel alımı ş başvurusu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı yapacak ilk etapta 15 sözleşmeli personel alımı yapacak olan üniverse alımlara devm edecek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu 2021

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı 2021 | 15 sözleşmeli personel alımı ş başvurusu
Kamusaati
Kamusaati
22 Şubat 2021 Pazartesi 00:17

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemize  bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODU UNVANI KPSS PUAN TÜRÜ ADET ARANILAN NİTELİKLER
MÜH01 MÜHENDİS KPSS P3 2 İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 80 Puan
Almış Olmak.
MÜH02 MÜHENDİS KPSS P3 1 Makine Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 80 Puan
Almış Olmak.
MÜH03 MÜHENDİS KPSS P3 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden sonra ASP.NET, WebForms, MVC, Python ve PHP Yazılım Dillerinden En Az İkisini Bilmek. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 80 Puan Almış Olmak.
MÜH04 MÜHENDİS KPSS P3 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra HTML5, CSS ve Javascript Konularından En Az İkisini Bilmek. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En
Az 80 Puan Almış Olmak.
MİM01 MİMAR KPSS P3 1 Mimarlık Lisans Programından Mezun Olmak.
TK01 TEKNİKER KPSS P93 2 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En
Az 60 Puan Almış Olmak.
TK02 TEKNİKER KPSS P93 1 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan
Almış Olmak.
TK03 TEKNİKER KPSS P93 1 Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan
Almış Olmak.
TK04 TEKNİKER KPSS P93 1 İç Mekan Tasarımı Ön Lisans Programından Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra İlgili Alanda En Az 2 Yıl Deneyim Sahibi Olmak 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60
Puan Almış Olmak.
TS01 TEKNİSYEN KPSS P94 1 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanından Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En Az 2 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
TS02 TEKNİSYEN KPSS P94 1 Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanından Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerde En Az Sekiz yıl Çalışma Deneyimine Sahip Olmak. Kan Tahlili ve Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Makineler Üzerine Eğitim Almış Olmak. (Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Çalıştırılmak
Üzere)
TS03 TEKNİSYEN KPSS P94 1 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından Mezun Olmak.
Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En Az 2 yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan
Almış Olmak.
TS04 TEKNİSYEN KPSS P94 1 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından Mezun Olmak.
Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En Az İki Yıl Deneyime Sahip Olmak. Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En
Az 60 Puan Almış Olmak.


I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6-  657  sayılı  Kanun’un  53  üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış  oldukları  kurumun  antetli  kağıdı  ile  ıslak  imza  ve  kaşe  ile  onaylanmış  yazı  ve  Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
12-  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup,  birden  fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
13-  Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
15-  Lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  Grubu  KPSS  P3  puanı  esas  alınacaktır.  Ön lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  Grubu  KPSS  P93  puanı  esas  alınacaktır.  Orta  Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
16-  Başvurularda  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi:
Alanya  Alaaddin  Keykubat  Üniversitesi,  Personel  Daire  Başkanlığı,  Kestel  Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA

Başvuru Tarihleri:
Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz   Personel  Daire   Başkanlığı’na  Üniversitemiz   web  sayfasında  yer  alan  başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir  (e-posta  yolu  ile  başvuranların  başvuruları  kabul  edilmeyecektir).  Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 2- Başvuru formu, (Fotoğraflı ve imzalı), (Unvan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
(Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Net ve okunur olmalıdır.) 5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)
6-  Askerlik  Durum  Belgesi,  (Erkekler  adaylar  için),  (e-Devlet  üzerinden  alınan  belge kabul edilecektir.)
7- Detaylı SGK Prim Dökümü, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8-   Deneyim   istenen   pozisyonlar   için   mezuniyetinden   sonra   çalıştığına   dair   belge. (Çalışılan kurumun antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir.)
9- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 10- Başvurulacak unvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü  içerisinde  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı’na  şahsen  teslim edeceklerdir.   Bu   süre   içerisinde   belgeleri   tamamlayarak   teslim   etmeyen   adaylar   haklarını kaybedecektir.
Atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  adaylardan  başarı  puanı  dikkate  alınarak  sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.