Akseki Belediyesi personel alımı yapacak Akseki Belediyesi memur alım ilanı

Antalya Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; MÜHENDİS VE MİMAR boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Akseki Belediyesi personel alımı güncel iş ilanları 2021

Akseki Belediyesi personel alımı yapacak Akseki Belediyesi memur alım ilanı
Kamusaati
Kamusaati
11 Mart 2021 Perşembe 02:35

Antalya İli Akseki Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre; Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1 Mühendis T.H. 8 2 * Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
* İngilizce YDS’de En Az (D) düzeyinde puan almış olmak,
* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
* En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Kadın Erkek P3 En az 70
Puan
2 Mimar T.H. 8 2 * Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak.
* İngilizce YDS’de En Az (D) düzeyinde puan almış olmak,
* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
* En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
Kadın Erkek P3 En az 70
Puan


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Belediyemizin boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan Edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk Vatandaşı Olmak,
2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
d) İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar, www.akseki.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
7. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
9. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
10. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
11. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.
4 - BAŞVURUNUN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
a) Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 15.04.2021 tarihinden 22.04.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00)
müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Aday başvuru belgelerini;
Elektronik ortamda belediyemiz yaziisleri@akseki.bel.tr adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39 Akseki / ANTALYA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz Sorumlu olmayacaktır.)
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye
alınmayacaktır.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
2. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 26.04.2021 tarihinde belediyemiz web sayfası www.akseki.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan
edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “SINAV GİRİŞ BELGESİ”
gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü sınav Akseki Belediyesi Hizmet Binasında 03.05.2021 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır.
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7 - SINAVIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınav Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinde yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanını aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.