Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği
20 Ekim 2017 Cuma 13:50

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği, bugünkü 20 Ekim 2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmelik, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının amaç ve görevleriyle ilgili olarak yayımlayacağı kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve resmi internet sitesinde hizmete sunacağı elektronik yayınlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının görev alanına giren eserlerin yayımlanması, yayın kurulunun kurulması, çalışma esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

b) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

c) Birim: Bu Yönetmelik kapsamına giren yayın faaliyetini yürüten birimi,

ç) Elektronik Yayın: Sadece elektronik ortamlarda sunulmak üzere hazırlanmış eserler ya da geleneksel yöntemlerle hazırlanmış, basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sunulmuş şekli ile Kurum internet sitesinde yer alan makale, yazı, şekil, animasyon ve benzeri eserleri,

d) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

e) KİİDB: Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığını,

f) Manyetik depolama üniteleri: Elektronik ortamdaki veri ve bilgilerin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla kullanılan CD, DVD, flaş bellek ve benzeri depolama aygıtlarını,

g) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini,

ğ) Yayın Kurulu: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Kurulu, Yayın İlkeleri, Yayın Türleri, Ücretler

Yayın Kurulunun oluşturulması
MADDE 5 –
(1) Yayın Kurulu, bir Başkan Yardımcısı ile Başkanlık yöneticileri veya uzmanlar arasından KİİDB’nin teklifi ve Başkanın tensibi ile seçilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Başkan Yardımcısı Yayın Kurulunun başkanıdır. Yayın Kurulunun sekretarya hizmetleri KİİDB tarafından yürütülür.

(2) Yayın Kurulu, süreli veya süresiz yayınlarla ilgili alt yayın kurulları oluşturabilir. En fazla 5 alt kurul oluşturulabilir. Alt kurullar konuya özel çalışırlar ve alt kurul üye sayısı 3’ü geçemez. Alt kurul üyeleri, KİİDB’nin teklifi ve Başkanın tensibi ile Başkanlık içinden veya dışından seçilir.

Görev ve yetkiler
MADDE 6 –
(1) Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığın yayın politikasını oluşturmak.

b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan yayın ilkeleri doğrultusunda yayın planını hazırlamak.

c) Başkanlıkça yayımlanacak, satın alınacak, abone olunacak, çevirisi yapılacak eserleri tespit ederek karara bağlamak.

ç) Yayımlanması talebiyle Başkanlığa gönderilen eserleri inceleyerek veya inceleterek, eserlerin basılı veya elektronik ortamda veya internet sitesinde yayımlanıp yayımlanamayacağı konusunda görüş belirtmek.

d) Başkanlığın kurumsal dergi, hakemli dergi veya diğer yayınları için alt yayın kurullarının oluşturulmasını sağlamak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliği esas alarak, inceleme, redaksiyon, tashih ve koordinasyon ücretinin ödenmesi için itibari sayfa sayısını karara bağlamak.

g) Diğer kurum ve kuruluşlarla ve yayınevleriyle ortak olarak yapılacak yayınlarda, yayınların hazırlık ve basım aşamalarıyla ilgili ilkeleri belirlemek.

ğ) Yayınların yurt içi ve yurt dışında dağıtımı ile ilgili gerekli anlaşmaları hazırlamak.

Toplantı ve karar
MADDE 7 –
(1) Yayın Kurulu, Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır.

(2) Toplantı gündemlerinin hazırlanması ve Kurul sekretaryası KİİDB tarafından yürütülür.

(3) Yayın Kurulu üyelerinin eserlerinin görüşüldüğü toplantılara eser sahibi katılamaz.

Yayın ilkeleri ve şartları
MADDE 8 –
(1) Yayın Kurulunca, eserlerin seçiminde, hazırlanmasında, tercüme edilmesinde göz önünde tutulacak temel ilkeler şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlara göre suç oluşturmaması.

b) Milli birlik ve beraberliğimizi bozucu görüşlere, insanı, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi.

c) Milli kültürümüzü küresel boyutlara ulaştıracak ve insanlığın ortak değerlerine katkıda bulunacak nitelikte olma, toplumsal yararlılığı ve evrenselliği göz önünde bulundurması.

ç) Yurtdışındaki vatandaşlarımızın dil ve kültürel kimliklerini koruyucu ve ihtiyaç duydukları alanlarla ilgili destekleyici nitelikte olması.

d) Tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülke ve topluluklarla karşılıklı kültürel etkileşimi geliştirici nitelikte olması.

e) Eserlerin, hazırlanan dilin zengin varlığından faydalanılarak hazırlanmış olması.

(2) Eserlerinin yayımlanmasını isteyenler;

a) Ek-2’de belirtilen eserinin üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta her türlü hukukî sorumluluğu üstlendiklerine dair taahhütnameyi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre; eserdeki tüm bilgi ve dokümana ait gerekli izinleri almış olduklarını belirtir beyannameyi,

b) Muhtemel maddi hatalar konusunda Başkanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiklerini belirtir izin belgesini,

c) Ek-1’de belirtilen yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin basılı manyetik depolama ürünleri vasıtasıyla ve internet sitesinde elektronik ortamda çoğaltma ve yayma hakkını Başkanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği temliknameyi,
Başkanlığa vermekle yükümlüdürler.

Yayın türleri
MADDE 9 –
(1) Kurul yayınları, aşağıda belirtilen türlerde yapılan basılı veya basılı olmayan yayınlardan oluşur:

a) Süreli yayınlar.

b) Kitaplar.

c) Elektronik yayınlar (CD, DVD ve benzerleri).

ç) Araştırma raporları.

d) Tanıtıcı yayınlar (bültenler, broşürler, kataloglar ve benzerleri).

e) Bilimsel toplantıların tebliğ ve dokümanları.

f) Kaynak eserler (tarihi ve kültürel envanterler, bibliyografyalar, toplu kataloglar ve benzerleri).

Yayınların hazırlanması
MADDE 10 –
(1) Yayımlanmasına karar verilen yayınlar, KİİDB tarafından yayıma hazırlanır. Basılı, süreli, sesli, görüntülü her çeşit eser ve işlenmelerin bütün aşamalarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet satın alınabilir.

(2) Başkanlık tarafından yayımlanmasına karar verilen eserlerin yayın hakları, yayın hakkına sahip kişi veya kuruluştan yayıma hazırlanma sürecinin başlangıcında Başkanlık tarafından doğrudan veya bir yayın hakkı ajansı aracılığıyla hak sahibi kişilerin imzalayacağı bir sözleşme ile alınır. Yazar, çevirmen, bilimsel danışman, redaktör ve yayın hakkı ajansı ile süreçte yer alabilecek diğer kişi ve kuruluşlarla yapılacak sözleşmeler Yayın Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

(3) Yayınların hak sahipleri, eserlerini Başkanlık tarafından belirlenen format ve araçlar ile Başkanlığa teslim ederler.

(4) Yayınların biçim ve teknik özellikleri ilgili birim tarafından belirlenir.

Yayın haklarının devri
MADDE 11 – (1) Yayımlanacak eserler için; eser sahibi ile Başkanlık arasında, eserlerin basım ve yayın hakkının Başkanlığa devrine ilişkin olarak yayın haklarının devri sözleşmesi imzalanır veya ihtiyaca göre imzalı temlikname ya da telif hakkı devir formu alınır.

(2) Başkanlık tarafından telif hakları alınan yayınların sözleşmesinde hüküm bulunması halinde alınan haklar üçüncü şahıslara veya kurum, kuruluşlara devredilebilir.

(3) Ayrıca, Başkanlık personeli tarafından yapılan bilimsel incelemeler, araştırmalar ve derlemeler ile Başkanlığın gereksinim duyduğu her türlü çalışmanın ürünü, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yayımlanabilir. Başkanlık personelinin asli görevi gereği yaptığı çalışmalar sonucunda meydana getirdiği eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak, söz konusu personelin bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerinden görev saatleri dışında meydana getirdikleri eserler için ücret ödenebilir.

(4) Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir.

(5) Başkanlıkça yapılan yayınların tüm hakları saklı olup atıfta bulunmak şartıyla kullanılabilir. Yayınlar atıfta bulunmadan kullanılamaz ve izinsiz çoğaltılamaz.

(6) Başkanlıkça elektronik ortamda veya manyetik depolama ünitelerinde yayımlanan eserlerin yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilebilmesi, yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl sonunda yazar veya yazarlarının isteği üzerine KİİDB teklifine ve Başkan Olur’una bağlıdır.

Yayın Kurulu kararı gerektirmeyen haller
MADDE 12 –
(1) Başkanlık tarafından yapılacak fuar, toplantı ve buna benzer organizasyonlar ile bu organizasyonlarda dağıtılacak afiş, broşür dağıtımı gibi küçük ölçekli tanıtım faaliyetleri kapsamındaki eserlerin seçimi, yayımı, satın alınması ve bastırılması için Yayın Kurulu kararı gerekmez.

Satış bedelinin belirlenmesi, satış ve dağıtım
MADDE 13 –
(1) Başkanlık yayınlarının satış bedeli, Yayın Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Başkanlık yayınlarının ücretsiz dağıtımı veya indirimli satışı, ilgili hizmet biriminin önerisi üzerine Yayın Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yayın gelirleri
MADDE 14 –
(1) Bünyesinde basım ve yayım işleriyle ilgili döner sermaye işletmesi bulunmayan Başkanlığın yayın gelirleri, bütçe gelir kalemlerinden "yayın satış gelirleri" kesimine kaydedilir.

Toplantı ücreti
MADDE 15 –
(1) Başkanlık dışından katılan Yayın Kurulu üyelerine Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı başına 2000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda toplantı ücreti ödenir. Toplantıya başka yerden katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik ayrıca verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.
 

Ekleri için TIKLAYINIZ.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayın Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

20 Ekim 2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.