Özel kalem personeline alınan giysiler kamu zararı sayılır mı?

Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personelin muhtelif giyim eşyası satın alınmasına dair harcamaya dair kamu zararını Sayıştay Temyiz Kurulu oyçokluğuyla onadı!

Özel kalem personeline alınan giysiler kamu zararı sayılır mı?
Kamusaati
Kamusaati
30 Ağustos 2020 Pazar 00:35

Bir belediyede yaşanan olayda, Özel Kalem Müdürlüğünde görevli personel için Belediye Bütçesinden muhtelif giyim eşyası satın alınmıştır. Sayıştay 5 inci Dairesi tarafından Özel kalem Müdürlüğünde çalışan personel için muhtelif giyim eşyasının satın alınması ve bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi işlemine kamu zararı kararı verilmiştir.

Belediye tarafından yapılan itirazda, Özel Kalem Müdürlüğü biriminin belediyenin yürüttüğü ve yürütecek olduğu kamu hizmetlerinin halka sunulmasında en etkin birim olduğu, bu anlamda dışa karşı açılan bir penceresi niteliğinde olduğu, bunu da bünyesinde yer alan personeli eliyle yürüttüğü, belediyenin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan geçiş güzergahında yer almasının ilçeyi önemli kıldığını, kırka yakın özel ve kamu üniversitesinin bulunduğu bir ilçe olduğunu, bu niteliği itibarıyla da üst düzey kamu Görevlilerinin uğradığı bir belediye olduğunu, Belediyenin vizyonunu yansıtan, önemli devlet temsilcilerinin ziyaret ettiğini ve bu hizmeti yerine getiren müdürlüğün çalışanlarına bu hizmete uygun kıyafet alımının yasaya aykırı olmadığı gibi savunmalara yer verilmiştir.

Sayıştay Temyiz Kurulu ise, Belediye bünyesinde bulunan Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için yapılan kılık-kıyafet alımlarının bütçeden karşılanmasına izin veren bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle tazmin kararını onamıştır.

İki üye ise, Özel Kalem Müdürlüğünün, belediyelerin yürüttüğü kamu hizmetlerinin halka sunulmasında en etkin birimi olduğunun izahtan vareste olduğunu ileri sürerek karara karşı oy sunarak katılmamıştır.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

Konu: Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için muhtelif giyim eşyasının satın alınması ve bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi

139 sayılı ilamın 6. maddesiyle, Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için... Giyim İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile... Büyük Mağazacılık Tic. A.Ş. mağazalarından muhtelif giyim eşyasının satın alınması ve bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi neticesinde... TL'ye verilen tazmin hükmünün, 06.07.2018 tarih ve 44836 tutanak numaralı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesiyle tasdikine karar verilmiştir.

İlamda harcama yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan... Karar düzeltme dilekçesinde özetle;

Karar Düzeltmeye konu Sayıştay 5. Dairesinin 17.03.2017 tarih ve 139 sayılı İlamının 6. maddesinde özetle; Özel kalem Müdürlüğünde çalışan personel için... Giyim İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile... Büyük Mağazacılık Tic. A.Ş. mağazalarından muhtelif giyim eşyasının satın alınması ve bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi Neticesinde... TL kamu zararının ödetilmesine karar verildiğini, Sayıştay ... Dairesinin bu tazmin kararının Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.07.2018 tarih ve 44836 sayılı İlamı ile Oyçokluğu ile tasdik edildiğini, Sayıştay Temyiz Kurulunun oyçokluğu ile verdiği tasdik kararının karsı oy gerekçesi kapsamında düzeltilerek hatalı daire Kararının bozularak tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğini, Temyiz Kurulunun tasdik kararının Sayın Üyeler; ... , ... ile ...'ın karşı oyuna karşı ile çoğunluk kararı ile alındığını, Temyiz Kurulu Kararının karşı oy hariç temyize konu... Dairenin tazmin kararı ve gerekçesi ile aynı yönde olduğunu, oysa karşı oy kullanan Sayın Üyelerin karşı oy gerekçesinin sadece şekli olmayıp, işin esasına ve gerçeklere, hukuka, hak ve adalet anlayışına uygun ve kapsayıcı olduğunu, Sayın Üyelerin karşı oy gerekçesinde özetle;

"5393 Sayılı Belediye Kanununun " Belediyenin Giderleri " başlıklı 60. Maddesinin (k) bendinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin bütçeden ödeneceği belirtilmiş, aynı zamanda Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile de bu harcamaların belediye bütçesinden yapılabileceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 38 inci maddesinin "Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri" (o) bendinde " Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan Ödeneği kullanmak" yetkisi Belediye Başkanına bırakılmıştır. Yukarıda adı geçen Yönergenin "Genel Kural" başlıklı 3 üncü maddesinde, "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine bağlıdır" ve yine Yönergenin "Ağırlama Giderleri" başlıklı 5 inci maddesinin (f) bendinde "Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve devletin şümulüne göre, ağırlama, konaklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlere ziyafet, kokteyl, hediye, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır. Belirtilen mevzuat çerçevesinde söz konusu harcamalar, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında olduğundan verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir" denildiğini,

Sayın Üyelerin karşı oy gerekçesinin olaya, gerçeklere ve yasa ile getirilmek istenen amaca uygun, yasa koyucunun gerçekleşmesini istediği amacın gerçekleşmesini sağlayıcı nitelikte olduğunu, ... Daire ve Temyiz Kurulunun çoğunluk kararı / görüşünde olduğu gibi, yasaların sadece şekli olarak yorumlanması yasal düzenleme ile gerçekleştirilmek istenen amacın gerçekleşmemesine, yasanın esasına aykırı netice doğmasına neden olduğunu, bu durumun evrensel hukuk anlayışına da açıkça aykırı olduğunu, nitekim, 5393 Sayılı Belediye Kanununun " Belediyenin Giderleri " başlıklı 60. Maddesinin (k) bendinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin bütçeden ödeneceğinin belirtildiğini, aynı zamanda belediye bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile de bu harcamaların belediye bütçesinden yapılabileceğinin belirtildiğini, yine Belediye Kanunu 38 inci maddesinin "Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri" (o) bendinde "Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak" yetkisinin Belediye Başkanına bırakıldığını, söz konusu Yönergenin "Genel Kural" başlıklı 3 üncü maddesinde, "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin" konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine bağlıdır" ve yine Yönergenin "Ağırlama Giderleri" başlıklı 5 inci maddesinin (f) bendinde "Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve devletin şümulüne göre, ağırlama, konaklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlere ziyafet, kokteyl, hediye, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır" denildiğini, tüm bu mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu harcamaların, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında olduğunu, aksi yaklaşım Kanunun amacına, ruhuna, esasına ve kanun koyucunun bu düzenleme ile varmak istediği amaca da açıkça aykırı olacağını, Kaldı ki; Belediye Kanunu'nun Hemşeri Hukuku başlıklı 13 üncü maddesinde; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur." denildiğini, hemşehri hukuku tanımına belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar girdiği gibi, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, belediye çalışanları dahi belediye hizmetlerinin sunulması anlamında Belediyenin paydaşı olduğunu, bu anlamda belediye çalışanlarının, belediye hizmetlerinin sunumu ve harcamalardan ayrı değerlendirmesinin ve Belediye Kanununda böyle bir düzenlemenin olmadığını ileri sürmenin Belediye Kanununun özünden uzaklaştırdığını, Özel kalem müdürlüğünün belediyenin; yürüttüğü ve yürütecek olduğu kamu hizmetlerinin halka sunulmasında en etkin birim olduğunu, bu anlamda dışa karşı açılan bir penceresi niteliğinde olduğunu, bunu da bünyesinde yer alan personeli eliyle yürüttüğünü, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan geçiş güzergahında yer almasının... İlçesini önemli kıldığını, kırka yakın özel ve kamu üniversitesinin bulunduğu bir ilçe olduğunu, bu niteliği itibarıyla da üst düzey kamu Görevlilerinin uğradığı bir belediye olduğunu, Belediyenin vizyonunu yansıtan, önemli devlet temsilcilerinin ziyaret ettiği ...'de bu hizmeti yerine getiren müdürlüğün çalışanlarına bu hizmete uygun kıyafet alımının yasaya aykırı olmadığı gibi, Kanunda bunun alınamayacağına dair bir hükmün de bulunmamasının karşısında bu hususun tazmin konusu yapılmasının hatalı olduğunu, bu çerçevede yapılan işlemin hukuka uygun olup kamu zararı bulunmadığını, ayrıca, yapılan giyim harcamalarının niteliklerinin yukarıda belirtilen amaca uygun olmadığına dair bir tespit olmadığı gibi, yapılan harcamanın piyasa şartlarında fahiş bedel içerdiğine yani ederinden çok fazla abartılı ve zarar doğurucu bir Meblağ içerdiği de tespit edilmediği halde tazmin kararı verilmesi hukuka açıkça aykırı olduğunu belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

" İlamın 6 ncı maddesine ilişkin özetle;

Sayıştay Temyiz Kurulunun oy çokluğu ile verdiği tasdik kararının karşı oy gerekçesi kapsamında düzeltilerek hatalı daire kararının bozularak tazmin hükmünün kaldırılması gerektiği, Temyiz Kurulu Kararını karşı oy hariç temyize konu ... Dairenin tazmin kararı ve gerekçesi ile aynı yönde olduğu, oysa karşı oy kullanan sayın üyelerin karşı oy gerekçesinin sadece şekli olmayıp, işin esasına ve gerçeklere, hukuka, hak ve adalet anlayışına uygun ve kapsayıcı olduğu, söz konusu harcamaların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi hükümleri kapsamında olduğunun açık olduğu, aksi yaklaşımın Kanunun amacına, ruhuna, esasına ve kanun koyucunun bu düzenleme ile getirmek istediği varmak istediği amaca da açıkça aykırı olacağı, yapılan giyim harcamalarının niteliklerinin amaca uygun olmadığına dair bir tespit olmadığı gibi, yapılan harcamanın piyasa şartlarında fahiş bedel içerdiğine yani ederinden çok fazla abartılı ve zarar doğurucu bir meblağ içerdiği de tespit ve iddia ve ispat olunmadığı halde tazmin kararı verilmesinin hukuka açıkça aykırı olduğu ifade edilerek, Sayıştay Temyiz Kurulunun 06/07/2018 tarihli ve 44836 sayılı Kararının düzeltilerek, Sayıştay 5.

Dairesinin 139 sayılı İlamının 6 ncı maddesinde belirtilen tazmin Kararının esastan bozularak, tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

Sorumlunun ileri sürdüğü hususlar, karar düzeltilmesine konu edilen Temyiz Kurulunun kararında gerekçeli olarak karşılanmıştır. Ayrıca; sorumlu, ilamın 6 ncı maddesine ilişkin "...yapılan giyim harcamalarının niteliklerinin yukarıda belirtilen amaca uygun olmadığına dair bir tespit olmadığı gibi, yapılan harcamanın piyasa şartlarında fahiş bedel içerdiğine yani ederinden çok fazla abartılı ve zarar doğurucu bir meblağ içerdiği de tespit ve iddia ve ispat olunmadığı halde tazmin kararı verilmesi hukuka açıkça aykırıdır." iddiasında bulunmakta ise de; gerek Daire İlamında gerekse Temyiz Kurulu Kararında yer verildiği üzere yapılan harcama, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi hükümlerine açıkça aykırılık göstermekte olup; kendilerine muhtelif giyim eşyası satın alınan personelin Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden yararlananlar arasında bulunduğuna dair bir iddiaya da yer verilmediğinden, hesaplanan kamu zararından düşülecek bir tutar da bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle, talebin reddi ile karar düzeltilmesine mahal bulunmadığına dair karar verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Arz ederim." denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

139 sayılı ilamın 6. maddesiyle, Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için ... Giyim İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. _le ... Büyük Mağazacılık Tic. A.Ş. mağazalarından muhtelif giyim eşyasının satın alınması ve bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi neticesinde ...TL'ye verilen tazmin hükmünün, 06.07.2018 tarih ve 44836 tutanak numaralı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesiyle tasdikine karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 60'ıncı maddesi belediyelerin giderlerini sıralamak suretiyle sınırlandırmıştır.

Belediyenin giderleri şunlardır:

a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temin_, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.

g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.

h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.

ı) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

j) Dava takip ve icra giderler_.

k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetler_ karşılığı yapılacak ödemeler.

m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.

s) İmar düzenleme giderleri.

t) Her türlü proje giderleri.

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, Belediye bünyesinde bulunan Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için yapılan kılık-kıyafet alımlarının bütçeden karşılanmasına izin veren bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bunun yanında, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin "Genel Kural" başlıklı 3. maddesinde; "Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayin_ belediye başkanının takdirine tabidir. Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya belediye başkanının katılması şartı aranmaz" hükümlerine yer verilmiş olmakla birlikte, Belediye Başkanına bu maddede verilen yetki aşağıdaki hükümler ile sınırlandırılmıştır.

Aynı Yönergenin "Temsil Giderleri" başlıklı 4 üncü maddesinde; "Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla; Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, Beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, için yapılır", 5 inci maddesinde; "Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dahil kişiler, Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar, Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, Basın mensupları, Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar, ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır" hükümleri yer almaktadır.

Yönergenin 9 uncu maddesinde, "-Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri, Beldenin kurtuluş günleri, Festival ve fuarlar, Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri, Milli mücadeleye ait önemli günler" ile ilgili törenlerin gerektirdiği giderlerin tümünün veya bir kısmının, tören komitesi kararı ile ödenebileceği hükme bağlanmıştır.

Son olarak, aynı yönergenin "Diğer Tören Giderleri" başlıklı 10. maddesinde; "Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için harcama yapılabilir." hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, Temsil, Tören ve Ağırlama tertibinden yapılacak ödemeler sınırlı olarak sayılmıştır. Söz konusu hükümler gereği Belediyenin Özel kalem Müdürlüğü'nde görevli memurların giyim eşyalarının Belediye Bütçesinden yapılabileceğine dair herhangi bir hüküm veya buna imkan veren bir ifade yer almamaktadır. Dolayısıyla yapılan bu harcama kamu zararı oluşturmaktadır.

Bu itibarla, 06.07.2018 tarih ve 44836 tutanak numaralı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesinde, KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, (... Daire Başkanı... ile Üye ...'ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine

karşı) oyçokluğuyla,

29.01.2020 tarihinde karar verildi.

Karşı oy gerekçesi

... Daire Başkanı ...'in karşı oy gerekçesi

Analitik Bütçe Sınıflandırmasının 03.6 kod nolu Temsil ve Tanıtma Giderleri başlıklı 03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri bölümünün sondan 4. paragrafında;

"Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri" ile aynı bölümün son paragrafında; "Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri" düzenlemeleri yer almıştır.

Bu kapsamda, savunmada da ifade edildiği üzere, Özel Kalem Müdürlüğünün, belediyelerin yürüttüğü kamu hizmetlerinin halka sunulmasında en etkin birimi olduğu izahtan varestedir. Sonuç olarak, belediyelerin vizyonunu yansıtan anılan birimin personeline söz konusu hizmete uygun kıyafet alınması temsil amaçlı olduğundan yapılan ödemede mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 06.07.2018 tarih ve 44836 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesinde karar düzeltilmesine mahal olduğuna, 139 sayılı İlamın 6. Maddesi _le verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Üye ...'ın karşı oy gerekçesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Giderleri" başlıklı 60. maddesinin (k) bendinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin bütçeden ödeneceği belirtilmiş, aynı zamanda Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile de bu harcamaların belediye bütçesinden yapılabileceği belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un 38. maddesinin "Belediye Başkanının görev ve yetkileri" (o) bendinde "Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak" yetkili Belediye Başkanına bırakılmıştır.

Yukarıda adı geçen Yönergenin "Genel Kural" başlıklı 3. maddesinde, "Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin" konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine bağlıdır" ve yine aynı yönergenin "Ağırlama Giderleri" başlıklı 5. maddesinin f bendinde "Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin şümulüne göre, ağırlama, konaklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlere ziyafet, kokteyl, hediye, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır" denilmiştir.

Belirtilen mevzuat çerçevesinde söz konusu harcamalar, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında olduğundan 06.07.2018 tarih ve 44836 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesinde karar düzeltilmesine mahal olduğuna, 139 sayılı İlamın 6. Maddesi ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.