İşe sakallı giden memura 'kınama' cezası!

İşe sakallı giden devlet memuruna kınama cezası verilebilir mi?

İşe sakallı giden memura 'kınama' cezası!
Kamusaati
Kamusaati
13 Mayıs 2022 Cuma 11:09

Kamu personelinin kılık ve kıyafeti zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Bunlardan birisi de TCDD'de yaşandı.

Sendikanın almış olduğu eylem kararı çerçevesinde, işe bir süre 'sakallı' giden TCDD memuru, kınama cezası ile cezalandırıldı.

Konu mahkemelik oldu. İdare mahkemesi, '....olayın sendikal bir eylem olduğu düşünülse dahi sakallı bir şekilde işe gitmenin sendika üyelerinin hangi hakları elde etmesine katkıda bulunacağı anlaşılılamamıştır' diyerek, cezanın hukuka uygun olduğu yönünde karar verdi.

Bölge İdare Mahmemesi ve Yargıtay ise idare mahmesinin tersine hüküm kurdu. İşte kararın ayrıntıları....

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3213 E. , 2021/4614 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/3213

Karar No : 2021/4614

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen, temyiz isteminin incelenmeksizin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: İstanbul ... Gar Müdürlüğünde memur olarak olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-(a) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin TCDD Genel Müdürlüğü Disiplin Amirliğinin … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:..., K:… sayılı kararla; Devlet memurlarının kılık ve kıyafetine ilişkin düzenlenmenin 657 sayılı Kanunda ve bu Kanun uyarınca çıkarılan çeşitli mevzuatlarda düzenlendiği, sendikaların memurların kılık ve kıyafeti hakkında karar almasının yasal bir dayanağı olmadığı ve bu durumun hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı, olayın sendikal bir eylem olduğu düşünülse dahi sakallı bir şekilde işe gitmenin sendika üyelerinin hangi hakları elde etmesine katkıda bulunacağı ve sendikanın hangi amacına ulaşmasına katkıda bulunacağı hususunun da anlaşılır bir biçimde ortaya konulamadığı, şapka takmaması konusu ile ilgili olarak; davacının yolcu trenlerini şapka ve disk ile karşılaması hususundaki tebliğin kendisine yapıldığı hakkında ihtilaf olmadığı, davacının şapka takmak istememesine ilişkin sunduğu gerekçenin ise yerinde olmadığı, disiplin kurulunun oluşumunun da TCDD Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun olduğu; bu durumda, olayın meydana geldiği tarihte kusurlu görünen davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına konu dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davalı idarenin bölge disiplin kurulunun Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği gibi vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında söz konusu yönetmelikte belirtilen diğer görevliler ile toplanması aşikar olup somut olayda ise aktarılan şekilde oluşturulmaması karşısında davacının itirazının etkili şekilde değerlendirilmemesine/ sonuçlanmamasına yol açılması nedeniyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Mahkemece verilen karara yönelik istinaf başvurusu üzerine verilen kararın kesin olduğu ve 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde sayılan temyize tabi davalardan olmadığı anlaşıldığından, kesin olarak verilen karara karşı temyiz başvurusunda bulunulması mümkün olmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca bölge disiplin kurullarının oluşturulduğu, davacının hakkında tesis edilen disiplin cezasına yaptığı itirazın TCDD 1. Bölge Disiplin Kurulu tarafından reddedildiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının kesin olduğu, davalı idarenin temyiz isteminin hukuki dayanağının bulunmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.