İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Haziran 2018 Pazartesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 18 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Haziran 2018 Pazartesi
18 Haziran 2018 Pazartesi 11:00

İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 18 Haziran 2018 tarihli ve 30452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetinin Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları, siber güvenlik teknolojileri konularında araştırmalar yapmak, analizler icra etmek, modelleme, tasarım, simülasyon ve imalat çalışmalarını yürütmek, siber güvenlik teknolojilerini izlemek ve değerlendirmek, siber güvenlik teknolojilerine ilişkin teknoloji öngörülerinde bulunmak, temel ve teknolojik alt yapı teknolojilerini geliştirmek, temel ve teknolojik altyapı teknolojilerine ilişkin teknolojik gösterimlerde bulunmak, ihtiyaç duyulan sistem ve/veya alt sistemlere ilişkin sistem mühendisliği uygulamaları yapmak sureti ile siber güvenlik teknolojileri ve sanayinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Siber güvenlik teknolojileri ile ilgili konularda akademik ve uygulamalı proje konuları üretmek, bu konularda kamu, özel sektör ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa projeler geliştirmek, önermek ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

b) Siber güvenlik teknolojileri ile ilgili konularda her düzeyde ulusal ve uluslararası kongre, kurs, seminer, yarışma ve benzeri toplantılar düzenlemek,

c) Bu programla ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Siber güvenlik teknolojilerine ilişkin öngörülerde bulunmak, ihtiyaç duyulan temel ve teknolojik altyapı teknolojilerini geliştirmek, geliştirilen teknolojilere ilişkin gösterimlerde bulunarak siber güvenlik teknolojilerinin yaygınlaşmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinde üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından; Müdür dâhil görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını değerlendirmek,

c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak,

ç) Araştırma ve yayın konularında düzenleme yapmak ve kararlar almak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek üzere gerektiğinde Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve yönetsel plan ve programlarını hazırlamak,

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,

g) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda, Merkez çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini Rektör veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

18 Haziran 2018 Tarihli ve 30452 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber