Yargıtay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucunda, aşağıda ilan edilen hususlar çerçevesinde 3 sözleşmeli programcı ve 3 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

Yargıtay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı
09 Mart 2020 Pazartesi 20:59

Yargıtay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucunda,
aşağıda ilan edilen hususlar çerçevesinde 3 sözleşmeli programcı ve 3 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI & SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI
Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli
Seçme Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucunda,
aşağıda ilan edilen hususlar çerçevesinde 3 sözleşmeli programcı ve 3 sözleşmeli çözümleyici
alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- Genel şartlar

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans
mezunları için KPSSP93 puan türünde en az 60 almış olmak,
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket edilmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesi feshedilmemiş olmak veya sözleşme
dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak, (Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-1 hükmüne göre bu durumda olan adayların fesih
tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilmeleri mümkün değildir.)
5. Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
6. Sınav başvurusunun son günü itibariyle, ilanda belirtilen şartları sağlıyor olmak.
B- Programcı pozisyonu için aranacak özel şartlar
1. Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans
düzeyinde mezun olmak.
2. Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.
3. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna
tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen
hizmet süreleri esas alınır.
4. İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya
dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka
bir belgeye sahip olmak.
5. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava
girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi
itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.)
C- Çözümleyici Pozisyonu için aranacak özel şartlar
1. En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik,
haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri,
bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim
sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematikbilgisayar,
yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az
2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek
3. Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM'de programcı olarak
çalışmış olmak.
4. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri
esas alınır.
5. İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya
dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka
bir belgeye sahip olmak
6. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava
girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç
belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi
itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.
Not:
1. Programlama dilini bildiğini belgelemek; Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı
alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge. (Transkript ve ders açılım belgesi)
2. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili
eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur.
İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders
açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
II - BAŞVURU ŞEKLİ
1. İsteklilerin; 09/03/2020 tarihi mesai saat başlangıcı ile 13/03/2020 tarihi mesai bitimi arasında
www.yargitay.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri,
Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/
ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 416 0281 - 416 00 87) adresine şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
2. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat
tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat
tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI
1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen
pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle
son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava
çağrılacaktır.)
2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde
(www.yargitay.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
IV - SÖZLÜ SINAV, DEĞERLENDİRME, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI
1. Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
2. Sözlü sınav notu 70’in üzerinde olanlar başarılı, altında olanlar başarısız sayılacaktır.
3. Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda
yedek belirlenecektir.
4. Sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.yargitay.gov.tr) ilan edilecektir.
V- ATAMA
1. En yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır.
2. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı
yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle
yerleştirilecektir.
3. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine,
yedeklerden atama yapılacaktır.
4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret
ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.

İlanda belirtilen ücret tutarı brüt olup, bu ücrete ayrıca 1387,57 TL. ek ödeme yansıtılmakta,
ancak aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme
brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.
Not : Programcı ve Çözümleyici pozisyonunda istihdam edileceklerden;
1. Programcı adaylarından, Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olanların brüt sözleşme
ücretlerine ( 2’nci maddeye göre çalıştırılanlar hariç olmak üzere), mesleki tecrübesi 5 yıldan
fazla ve A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin % 20’si
oranında ayrıca ilave yapılır. Ancak, bu miktarın 2’nci maddeye göre hesaplanacak miktarın
altında kalması halinde 2’nci maddeye göre ödeme yapılacaktır. (Bu miktardan sigorta ve
sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)
2. Programcı adaylarının, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan
programlama dillerinden istenilen programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden
brüt sözleşme ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara
ayrıca 1’inci maddeye göre ödeme yapılmaz.)
3. Çözümleyici adaylarından Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarının brüt sözleşme
ücretlerine (not 4’e göre çalıştırılanlar hariç olmak üzere), mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve
A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin % 20’si
oranında ayrıca ilave yapılır. Ancak, bu miktarın 4’üncü maddeye göre hesaplanacak miktarın
altında kalması halinde 4’üncü maddeye göre ödeme yapılacaktır. (Bu miktardan sigorta ve
sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)
4. Çözümleyici adaylarının, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan
programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az iki
tanesini bildiğini belgelemeleri, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi
güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, tavan ücretleri %25 oranında artırılacaktır.
(Bu maddeye göre ödeme yapılanlara ayrıca 3’üncü maddeye göre ödeme yapılmaz.)
Kamuoyuna duyurulur.
VII - İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yargıtay Başkanlığı Santral: 0 312 416 10 00
Ayrıntılı Bilgi : 0 312 416 00 87 : 0 312 416 02 81

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber