Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı, iş başvurusu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı istihdam edilmek üzere YAZILIM Mimarı, YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI, AĞ VE SİSTEM UZMANI, gerçekleştirilecek yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) personel Ankara yerleşkesine, 6 (altı) personel İstanbul yerleşkesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
20 Ocak 2020 Pazartesi 17:03

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 kişi ankara ve 6 kişi İstanbul şehrinde istihdam edilmek üzere bilişim personeli alımı yapacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara
(Gülhane) yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin
Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek
yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) personel Ankara
yerleşkesine, 6 (altı) personel İstanbul yerleşkesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli
bilişim personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU BİLGİLERİ
A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan
genel şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından
mezun olması,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
f. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 veya 2019 KPSSP3 puanının (Değişik
ibare:RG-2/5/2012-28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-
28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan
başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava
çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili
kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli
bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı
(70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya
sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.
g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.
B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER
1. YAZILIM MİMARI
(2 kişi – 4 katına kadar- Tam Zamanlı)
• En az 8 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• En az 3 yıllık yazılım takımı liderliği ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,
• Veri modelleme ve veritabanı mimarisi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak
• MSSQL Server üzerinde proje geliştirmiş olmak
• SOLID Principles, Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented
Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
• NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC,
ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak,
• En Az 5000 kullanıcılı bir uygulama geliştirme süreçlerinde aktif olarak görev almış
olmak
• Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, v.b.) ve kurumsal web
tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi
konularında bilgi sahibi olmak,
• Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri, müfredatlar, YÖK uygulamaları
hakkında bilgi sahibi olmak,
• TFS, GIT, SVN vb. versiyon kontrol sistemlerini kullanmış olmak,
• Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek ve geliştiren ekip
yönetim tecrübesine sahip olmak,
• Couchbase, MongoDB v.b. NoSql uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak
• Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim
sahibi olmak,
• SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
Tercih Sebepleri
• Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak,
• PMP veya ITIL/COBIT eğitimi almış olmak,
• Bilgi Güvenliği alanında ISO 27001 eğitim almış olmak,
• Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi – 3 katına kadar- Tam Zamanlı)
• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
• .NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC,
ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak,
• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, SOLID Prensipler, Object Oriented
Programing konularında bilgi sahibi olmak,
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak,
Tercih Sebepleri
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip
olmak,
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip
olmak
• Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev
almış olmak,
• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
• Couchebase, MongoDB v.b. NoSql veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak
3. AĞ VE SİSTEM UZMANI – 1 Kişi (2 veya 3 katına kadar)
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi,
yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme
konularında tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme
tecrübelerine sahip olmak.
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy
konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik
Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişi, Üniversitemizin Ankara’da yer
alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
Tercih Sebepleri
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip
bir bilgi işlem merkezinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip
olmak,
• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini
yapmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak;
• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server
sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server
sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi
olmak,
• Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,
4. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – 2 Kişi (2 veya 3 katına kadar)
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (router), üzerinde konfigürasyon
yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları
yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve
yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar
konusunda bilgi sahibi olmak,
• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi
sahibi olmak,
• Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access
Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)
• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazananlardan 1 kişi Üniversitemizin
Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin,
başvuru formlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir.
Tercih Sebepleri
• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak,
• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip
bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak;
o Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
o Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,
o Cisco Certified Security Professional (CCSP),
Certified Ethical Hacker (CEH),
A. BAŞVURU BİLGİLERİ
a) Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular 20.01.2020 ile 03.02.2020 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde
bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen
belgelerle birlikte 03.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad.
No:38 Selimiye, Üsküdar, İSTANBUL” adresine Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA
şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması
gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
b) Başvuru için İstenilen Belgeler
* Fotoğraflı Başvuru Formu,
* Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
* Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
* Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
* “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde
belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
* “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde
belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
* Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe
veya deneyimi gösteren belgeler,
* Özgeçmiş,
* İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
(Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
(Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi
birinden belge ibraz etmek.)
* KPSS sonuç belgesi,
c) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava
çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.
II. SINAV BİLGİLERİ
A. SINAVA ÇAĞRI

Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık
adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 06.02.2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
B. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 24.02.2020 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav ise 24.02.2020 tarihinde saat
14.00’da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.
C. SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı, sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınav soruları
başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100
tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı
nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi
tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.
E. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ
A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel
şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİLİSİ
Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler
uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.
IV. DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber