İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 24 İşçi Personel Alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 24 İşçi Personel Alımı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 18 Temizlik görevlisi ve 6 Güvenlik Görevlisi Olmak Üzere Toplamda 24 sürekli işçi alınacaktır. Detaylar İlanda

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 24 İşçi Personel Alımı
09 Mart 2020 Pazartesi 16:02

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 24 İşçi Personel Alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 24 İşçi Personel Alımı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 18 Temizlik görevlisi ve 6 Güvenlik Görevlisi Olmak Üzere Toplamda 24 sürekli işçi alınacaktır.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Enstitümüze, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 24 sürekli işçi alınacaktır.

ÖZEL HUSUSLAR:
GENEL ŞARTLAR:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
8. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.
AÇIKLAMALAR
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru listesinin İŞKUR tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü’ne gönderilmesine müteakip sözlü sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadro sayısının 4 (dört) katı noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasından (https://www.iyte.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR - www.iskur.gov.tr ) internet sitesi üzerinden ve İŞKUR birimlerinden yapılacaktır.
KURA İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu, https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
BELGE TESLİMİ
Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
3. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi
SÖZLÜ SINAV VE SINAVA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun şekilde yapılacaktır.
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından noter huzurunda kura usulü ile belirlenen (belgeleri eksiksiz ve şartları karşılayan), sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İŞE BAŞLAMA
1. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.
İlanen duyurulur.
Detaylı Bilgi İçin:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Tel. : 0232 750 61 00

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayınlanma Tarihi :
Görüntülenme Sayısı
Çalışma Şekli
Daimi / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi
İşveren Statüsü
Kamu
Pozisyon
2 Genel Hususlar ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, İzmir İli genelinde başvuru kabul edilmek üzere “Sürekli İşçi” alınacaktır.
ÖZEL HUSUSLAR:
GENEL ŞARTLAR:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
8. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. MEB onaylı “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası”na sahip olmak.
2. MEB onaylı “Hijyen Belgesi”ne sahip olmak.
AÇIKLAMALAR
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru listesinin İŞKUR tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü’ne gönderilmesine müteakip sözlü sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadro sayısının 4 (dört) katı noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek, adaylara herhangi bir
yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasından (https://www.iyte.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR - www.iskur.gov.tr ) internet sitesi üzerinden ve İŞKUR birimlerinden yapılacaktır.
KURA İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
BELGE TESLİMİ
Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
3. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi
7. MEB onaylı “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası”
8. MEB onaylı “Hijyen Belgesi”
SÖZLÜ SINAV VE SINAVA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun şekilde yapılacaktır.
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından noter huzurunda kura usulü ile belirlenen (belgeleri eksiksiz olan ve şartları karşılayan), sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İŞE BAŞLAMA
1. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
İlanen duyurulur.
Detaylı Bilgi İçin:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Tel. : 0232 750 61 00
Meslek Bilgileri Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi
:
İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi
:
Önlisans
Cinsiyet Yaş
Erkek
18-35
Kadın
18-35
Kura Bilgileri
Kura Yeri
:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KAMPÜSÜ “İYTE Gösteri Merkezi”
Gülbahçe / URLA
Kura Tarihi
:
16.03.2020
Kura Saat Dilimi
:
10.00 – 12.00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayınlanma Tarihi :
Görüntülenme Sayısı
Çalışma Şekli
Daimi / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi
İşveren Statüsü
Kamu
Pozisyon
6 Genel Hususlar ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, İzmir İli genelinde başvuru kabul edilmek üzere “Sürekli İşçi” alınacaktır.
ÖZEL HUSUSLAR:
GENEL ŞARTLAR:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
8. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli Özel Güvenlik Kartı’na (Silahsız) sahip olmak.
2. Sürücü Belgesi’ne (en az B Sınıfı) sahip olmak.
AÇIKLAMALAR
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru listesinin İŞKUR tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü’ne gönderilmesine müteakip sözlü sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadro sayısının 4 (dört) katı noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasından (https://www.iyte.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR - www.iskur.gov.tr ) internet sitesi üzerinden ve İŞKUR birimlerinden yapılacaktır.
KURA İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
BELGE TESLİMİ
Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
3. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi
7. Sürücü Belgesi Fotokopisi
8. Özel Güvenlik Kartı (Silahsız) Fotokopisi
SÖZLÜ SINAV VE SINAVA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun şekilde yapılacaktır.
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından noter huzurunda kura usulü ile belirlenen (belgeleri eksiksiz ve şartları karşılayan),sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İŞE BAŞLAMA
1. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.
İlanen duyurulur.
Detaylı Bilgi İçin:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Tel. : 0232 750 61 00
Meslek Bilgileri Meslek Deneyim
Güvenlik Görevlisi
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi
:
Lise
En Fazla Öğrenim Seviyesi
:
Lisans
Cinsiyet Yaş
Erkek
18-35
Kadın
18-35
Kura Bilgileri
Kura Yeri
:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KAMPÜSÜ “İYTE Gösteri Merkezi”
Gülbahçe / URLA
Kura Tarihi
:
16.03.2020
Kura Saat Dilimi
:
10.00 – 12.00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayınlanma Tarihi :
Görüntülenme Sayısı
Çalışma Şekli
Daimi / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi
İşveren Statüsü
Kamu
Pozisyon
3 Genel Hususlar ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, İzmir İli genelinde başvuru kabul edilmek üzere “Sürekli İşçi” alınacaktır.
ÖZEL HUSUSLAR:
GENEL ŞARTLAR:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
9. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
AÇIKLAMALAR
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru listesinin İŞKUR tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü’ne gönderilmesine müteakip sözlü sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadro sayısının 3 (üç) katı noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web
sayfasından (https://www.iyte.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR - www.iskur.gov.tr ) internet sitesi üzerinden ve İŞKUR birimlerinden yapılacaktır.
KURA İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
BELGE TESLİMİ
Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
3. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi
7. Engel Durumunu Gösteren Belge
SÖZLÜ SINAV VE SINAVA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun şekilde yapılacaktır.
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından noter huzurunda kura usulü ile belirlenen (belgeleri eksiksiz ve şartları karşılayan),sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İŞE BAŞLAMA
1. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.
İlanen duyurulur.
Detaylı Bilgi İçin:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Tel. : 0232 750 61 00
Meslek Bilgileri Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi (Engelli)
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi
:
İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi
:
Önlisans
Cinsiyet Yaş
Erkek
18-35
Kadın
18-35
Kura Bilgileri
Kura Yeri
:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KAMPÜSÜ “İYTE Gösteri Merkezi”
Gülbahçe / URLA
Kura Tarihi
:
16.03.2020
Kura Saat Dilimi
:
10.00 – 12.00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Yayınlanma Tarihi :
Görüntülenme Sayısı
Çalışma Şekli
Daimi / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi
İşveren Statüsü
Kamu
Pozisyon
2 Genel Hususlar ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, İzmir İli genelinde başvuru kabul edilmek üzere “Sürekli İşçi” alınacaktır.
ÖZEL HUSUSLAR:
GENEL ŞARTLAR:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
8. Eski hükümlüler için; ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
9. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar; 21.06.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayıları terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
10. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
AÇIKLAMALAR
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru listesinin İŞKUR tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü’ne gönderilmesine müteakip sözlü sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin
tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadro sayısının 3 (üç) katı noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasından (https://www.iyte.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR - www.iskur.gov.tr ) internet sitesi üzerinden ve İŞKUR birimlerinden yapılacaktır.
KURA İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
BELGE TESLİMİ
Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
3. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma Fotokopisi
7. Eski Hükümlü Belgesi ve TMY Belgesi
SÖZLÜ SINAV VE SINAVA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun şekilde yapılacaktır.
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından noter huzurunda kura usulü ile belirlenen (belgeleri eksiksiz ve şartları karşılayan),sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak
verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İŞE BAŞLAMA
1. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.
İlanen duyurulur.
Detaylı Bilgi İçin:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Tel. : 0232 750 61 00
Meslek Bilgileri Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü)
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi
:
İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi
:
Önlisans
Cinsiyet Yaş
Erkek
18-35
Kadın
18-35
Kura Bilgileri
Kura Yeri
:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KAMPÜSÜ “İYTE Gösteri Merkezi”
Gülbahçe / URLA
Kura Tarihi
:
16.03.2020
Kura Saat Dilimi
:
10.00 – 12.00


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber