İçişleri Bakanlığı 15 Dernek Denetçi Yardımcısı Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 06-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

İçişleri Bakanlığı 15 Dernek Denetçi Yardımcısı Personel Alımı
23 Mart 2020 Pazartesi 00:08

İçişleri Bakanlığı 15 Dernek Denetçi Yardımcısı Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 06-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 06-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.
A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),
4- ÖSYM tarafından 2018-2019 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 90 kişi içerisinde bulunmak (90 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).
B) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2020 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 10 Nisan 2020 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
4- Giriş(sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yüksek Öğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yüksek Öğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde
ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
6- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle
yüklemeleri gerekmektedir.
7- Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün
http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin
“Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere
uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafı pdf ya da
jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
8- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 10 Nisan 2020 tarihinde saat:17:30’da
kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle
adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında
almaları gerekmektedir.
9- Giriş(sözlü) sınav başvuru esnasında gerekli belgelerin bir veya birkaçını başvuru
süresi içerisinde ilanda belirtilen usul ve esaslara göre modüle yüklemek zorunludur. İstenilen
belgeleri müracaat aşamasında sisteme yüklemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Müracaatlar, elektronik ortamdaki
İş Talep Formu ile alınacağından posta yoluyla veya elden müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli
internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden
yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde
bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen giriş(sözlü) sınavına katılacak
adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 14 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımız
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.
2- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme
sonuç listesine itirazlar 14-15 Nisan 2020 tarihlerinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri içerisinde
ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul
edilecektir. 15 Nisan 2020 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya
faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
3- Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak
bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
4- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının altı katı (90)
adaya ait kesin değerlendirme sonuç listesi ile giriş(sözlü) sınavına katılacak adaylara ait günlü
katılım listeleri, 21 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisIeri.gov.tr adresli internet
sitesinde ilan edilecektir.
5- Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
3/4
veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu
adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
Yardımcılığı Giriş(Sözlü) Sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında,
ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
D) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
Giriş(sözlü) sınavında; adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi
bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz
önünde bulundurulacaktır.
E) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE
İTİRAZ

Giriş(sözlü) sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından
ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş(sözlü) sınav notunu
teşkil eder. Giriş(sözlü) sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı
olmaması gerekir.
Giriş(sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak
üzere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Bahse konu liste
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beş iş günü içinde hafta içi
(09:30 17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan
hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecek olup, ilan edilen süre içinde yapılmayan
itirazlar işleme alınmayacaktır. Sınav Kurulunca yapılan inceleme sonucunda giriş(sözlü)
sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulacak ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara
yazılı olarak bildirilecektir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav
Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil
etmeyecektir.
F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Giriş(sözlü) sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır.
Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik
verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli
internet sitesinde ilan edilecektir.
G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER
Giriş(sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;
1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik
belgesinin aslı veya onaylı örneği),


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber