Helal Akreditasyon Kurumu 15 Sürekli İşçi Personel Alımı

Helal Akreditasyon Kurumu 15 Sürekli İşçi Personel Alımı, Helal Akreditasyon Kurumu işçi alımı, memur alımı, personel alımı, iş başvurusu, başvuru formu, Helal Akreditasyon Kurumu Elektrikçi alımı, Isıtma be Sıhhi Tesisatçı alımı, Güvenlik personeli Alımı, Temizlik Personeli Alımı Detaylar haberde...

Helal Akreditasyon Kurumu 15 Sürekli İşçi Personel Alımı
11 Mart 2020 Çarşamba 00:00

Helal Akreditasyon Kurumu 15 Sürekli İşçi Personel Alımı

Helal Akreditasyon Kurumu 15 Sürekli İşçi Personel Alımı,  Helal Akreditasyon Kurumu işçi alımı, memur alımı, personel alımı, iş başvurusu, başvuru formu,  Helal Akreditasyon Kurumu Elektrikçi alımı, Isıtma be Sıhhi Tesisatçı alımı, Güvenlik personeli Alımı, Temizlik Personeli Alımı Detaylar haberde...

HELAL AKREDİTASYON KURUMU SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen meslek kollarında 15 (on beş) sürekli işçi alınacaktır.
I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3) Bakım- Onarım Görevlisi meslek kolu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip olmak (Lise ve Dengi), Güvenlik Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) ve Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak,
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7) Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.
8) Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.
10) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamaları gerekmektedir.
11) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri
bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.
12) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı
sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi
bulunmamak,
14) Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı
yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda
belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.
15) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
16) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen unvanlardaki
tercih ettikleri meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.
17) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde
ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet
değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus
Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan
adaylar, başvurularını 09/03/2020 – 13/03/2020 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne –
Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine
T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
III. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI
1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların noter huzurunda
gerçekleştirilecek kura çekimi 26/03/2020 tarihinde Helal Akreditasyon Kurumu hizmet binasında
(Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde No:12 06530 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.
2) Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek
aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek
olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri
Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile
deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle
yerleştirme yapılacaktır.
5) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas
alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
IV. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Sözlü sınav için her bir meslek grubunda nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği,
belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet
sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan
adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları
taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kuruluna sunulmak üzere Kurumumuz evrak birimine teslim
edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra
belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri
ve tarihleri Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
2) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların
aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam
puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak
suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir
3) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan
nitelikleri mezuniyet sınırlaması dahilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de
aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek
suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
4) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz
(www.hak.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 4 (dört) iş günü
içinde itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Kurumumuz evrak birimine yazılı olarak
verebilecektir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 4 (dört) iş günü içinde Sınav Kurulunca
karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.)
VII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına istenilen
belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile
yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık
veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını
belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini
yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını
belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 2 (iki) iş günü içerisinde göreve
başlamaları sağlanacaktır.
Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre
içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit
edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
VIII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber