2022 yılında Öğretmenin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir? Pandemide neler Yapmalıdır?

Öğretmen Nedir?, Öğretmen Ne Demek?, Öğretmen Ne İş Yapar?, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?, 20 Bin öğretmen ataması sonrasında öğretmenlik mesleği çok konuşuluyor. Peki öğretmenlik nedir, çalışma şartları nasıldır? Öğretmen haberleri ile ilgili merak edilenler kamusaati.com adresimizde.

2022 yılında Öğretmenin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir? Pandemide neler Yapmalıdır?
Kamusaati
Kamusaati
22 Mart 2022 Salı 14:18

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak. Öğretmen haberleri, toplumun büyük kesimini ilgilendiriyor. Peki Öğretmenlik nasıl bir meslektir? Türkiye şartlarında öğretmen olmanın zorluğu ve avantajları nelerdir? İşte merak edilenler. 

Öğretmenlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi kutsal bir meslektir. Öğrenmeyen insan üretemez, üretmeyen insan da ilerleyemez. Çocuğa verilen ilk eğitim evinde ailesinde başlar. Bu eğitimin devamı da saygıdeğer öğretmenlerimiz tarafından bizlere aşılanır. Bir öğretmen ne kadar başarılı, dürüst ve ahlaklı bir gençlik yetiştirirse, Ülke de o kadar huzur güven ve refah ortamı oluşur. Bu nedenle öğretmenlik hafife alınmayacak kadar önemli bir meslek dalıdır.
 

Öğretmen Ne Demek?

Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki ünvandır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘Mesleği bilgi öğretmek olan kimse’ olarak tanımlanan öğretmenlik, alan eğitimi ve pedagojik formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir meslektir.

Öğretmen Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Öğrencilerin problemleri çözmek için bilgiye ve teknolojik kaynaklara erişmeleri için fırsatlar sağlamak,
 • Belirlenen müfredatın tamamını zamanında uygulamak,
 • Öğrencileri aktif, uygulamalı, yaratıcı problem temelli öğrenmeye dahil etmek,
 • Öğretimi, öğrencilerin gelişimindeki farklılıklara, öğrenme stillerine, güçlü yönlerine ve ihtiyaçlarına göre ayarlamak,
 • Etkili sınıf yönetimi uygulamalarını planlamak ve uygulamak,
 • Dersleri uygun şekilde planlayıp hazırlamak,
 • Sınıf içi ve dışındaki öğrencilerin güvenliği ve gözetimi için gereken şartlara uymak,
 • Öğrencileri yaratıcı düşünce ve disiplinler arası öğrenme deneyimlerine katmak,
 • Öğrencilerin öz denetimini, öz disiplini ve başkalarına karşı sorumluluğunu geliştirmek,
 • Öğrencilerin ilerleme ve gelişim kayıtlarını tutmak.

Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

 • Mesleki alan ile ilgili en az lisans mezuniyet derecesine sahip olmak,
 • Eğitim Fakültesi haricindeki fakültelerden mezun olan kişiler için; pedagojik formasyon almış olmak,
 • Öğretmenlik stajını tamamlamış olmak,
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında başarılı olmak,
 • Mesleki mülakata girmek.

Öğretmende Olması Gereken Özellikler

Öğretmenlik mesleğinin temelini bireylerle birebir iletişim oluşturur. Bu sebeple, eğitimcinin mesleki yeterliliği kadar kişisel özellikleri de önplana çıkar.

 • Güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Temel eğitimcilik niteliklerini haiz olmak,
 • İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik, dakiklik gibi vasıfları işinin bir parçası haline getirmek,
 • Öğrenci davranışlarını yönetme becerisini göstermek, disiplin sorunlarına müdahale etmek ve çözmek,
 • Dili, sözlü ve yazılı olarak doğru kullanmak
 • Liderlik nitelikleri ve yurttaşlık sorumluluğuna uygun bir rol model olmak


Öğretmenlik çocukla çocuk olmaktır. Yeri geldiğinde büyüklere de bilmediği her konuda yardımcı olmaktır. Eskiden öğretmen denilince her şeyi bilen insanlar akla gelirdi. Mesela bir köy öğretmeni gibi. Mesleği sadece harfleri değil hayatı da öğretmek, öğretirken kendisinin de öğrencileriyle birlikte öğrenmesi gibi.
      
Öğretmenin görevleri nelerdir?

Öğretmenin görevi çoktur aslında. Ders vermek yanına bir de hayat katmaktır öğretmenlik. Mutsuzluğunuz da yanınızda olan derdinize ortak olandır. Geçmişteki hayata ve yaşayışa bakıp geleceği bir adım daha öteye taşımak için emek verendir öğretmen. Sizi siz yapan değerleri gün yüzüne çıkararak, sizlere kim olduğunuzu öğreten bir rehber bazen de bir anne bir babadır. Hepimizin aklında yer etmiş unutamadığımız bir öğretmenimiz vardır. Belki bir sözüyle belki bir tavrıyla kendine bizi çeken. Mesela bir öğrenciye büyüyünce ne olmak istersin dediğimizde en çok öğretmen cevabını almaktır öğretmen olmak.
      
Öğretmek kadar öğrenmek de önemlidir. Bu dünya da güzeli doğruyu öğrenen ve öğreten insanlar olduğu sürece huzur var. Bilmeyen araştırmayan öğrenmeyen bir nesil, Çökmüş bir ülke, düşük bir yaşam tarzından başka bir şey değildir. Bu nedenle hem öğrenmeli hem de öğretmeli bir öğretmen. Öğrenmenin de öğretmenin de yaşı yoktur. Başarı huzur ve düzen öğretmenden geçer.

Madde 86'ya göre Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları Şu Şekildedir?

MADDE 86- Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları

(1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

(2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir rol üstlenir.

(3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.

(4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
 
a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olur.

b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.

c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür.

ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.

d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili görevleri yapar.

e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür.

f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.

ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.

h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar.

ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.

i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.

j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır.

l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle işbirliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.

n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar.

o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirirler.

ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.

p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.