Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 7 Mayıs 2018 Pazartesi

Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 7 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 7 Mayıs 2018 Pazartesi
07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:55

Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 7 Mayıs 2018 tarihli ve 30414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ARIMER): Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; Kırıkkale ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkının gen merkezi olmasının sağlanması ve ürettiği balın bilimsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, korunması ve yaşatılması, Kırıkkale ili ve çevresindeki arı ırkı ve soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak çalışmaların yaygınlaştırılması, arı yetiştiricilerinin sorunlarına akademik düzeyde çözüm aranması, ürün miktarı, kalitesi ve çeşitliliği ile ilgili gelişmelerin kaydedilmesine katkı sağlanması, bilimsel içerikli kongre, sempozyum gibi etkinlikler yaparak elde edilen verilerin paylaşılması, arıcılık eğitim ve kurslarının verilmesidir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Arıcılık konusunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar, nedenler ve çözüm yolları üzerinde araştırmalar yapmak.

b) Arıcılık ile ilgili laboratuvarlar kurmak, arı ırk özellikleri, bal karakterizasyonu belirlemeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

c) Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak.

d) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalar ve üretim faaliyetlerinde bulunmak.

e) Kırıkkale ve çevre illerdeki arı ırklarının tespiti, ıslahı ve uygun ekotiplerin geliştirilmesi için projeler üretmek, bölgenin bal ve arı ürünleri üretim kapasitesinin artışı için gerekli çalışmaları yürütmek, bölge veya yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli ana arı üreterek yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek.

f) Arıcılık faaliyetlerinde bal, polen, arı sütü, arı zehri, propolis gibi ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sunmak.

g) Kırıkkale ili ve yakın illerdeki arı ırklarının bilimsel yöntemlerle ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve pilot bölgelerde uygulamalar yapmak.

ğ) Arıcılık üretim standardizasyonu kapsamında çalışmalar yürütmek, tanıtım maksatlı liflet, broşür, internet sayfası ve benzeri hazırlamak.

h) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç, ekipman ve teknoloji geliştirmek ve mülkiyetini almak, kalıntı analizlerini yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye çalışmak, organik arıcılık konularında sertifikasyon çalışmaları yapmak.

ı) Ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması süreçlerinde ilgili çalışmaları yapmak.

i) Öncelikle İç Anadolu Bölgesinin ekolojik koşulları göz önüne alınarak kovan imalatı başta olmak üzere arıcılık malzemeleri üretimi konusunda araştırma-geliştirme ve deneme üretimi konularında faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Rektör tarafından öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde Müdür yardımcısı, Müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekâlet eder.

(3) Müdürün kesintisiz altı ay görev başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek.

ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektör ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayarak Merkezi kuruluş amacı doğrultusunda yönetmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.

ı) Merkezin Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi, üç yıl süre ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Süresi sona eren Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden Müdür tarafından görevinden alınabilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin tüm sevk ve idaresinde Müdüre birinci derecede yardımcı olur ve Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdürün görevlerini yapar.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder ve başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.

b) Merkezin bilimsel ve idari çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

c) Merkezin her türlü personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin; akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

7 Mayıs 2018 Tarihli ve 30414 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber