Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
26 Ekim 2017 Perşembe 11:00

Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 26 Ekim 2017 tarihli ve 30222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak, akademik ve bilimsel faaliyetlerin proje anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,

b) Proje döngü yönetimi konusunda bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,

c) Proje hazırlayan veya hazırlayabilecek öğretim elemanları, öğrenciler, üniversite birimleri ve üniversite dışı kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Üniversitenin yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası proje çağrılarına ve teknik destek ihalelerine bireysel veya konsorsiyum ortağı olarak başvurmak,

e) Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek üzere çeşitli düzeylerde işbirliği ilişkileri kurmak, ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

f) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında projeler geliştirmek ve yürütmek; işbirliği ilişkisi kurulan işletmelere Ar-Ge faaliyetleri tasarlama, iş geliştirme ve girişimcilik konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak,

g) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermek. Üniversitedeki araştırmacılar tarafından yapılan buluşların patentleşme ve ticarileşme süreçlerini üniversite adına yürütmek,

ğ) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, üniversitede yenilikçi ve girişimci faaliyetler planlanmak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:

a) Eğitim, danışmanlık ve destek programlarına yönelik faaliyetler:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını aramak. Bu teklif çağrıları için proje hazırlamak isteyebilecek akademik birimler veya öğretim elemanlarının desteğe ihtiyaç duyabileceği teknik konuları önceden tespit ederek gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmak, bilgilendirici materyaller hazırlamak,

2) Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerinin veya birimlerinin yürütücüsü olduğu projelere proje hazırlama, başvuru, revizyon, yürütme, raporlama, denetleme ve sonlandırma konusunda danışmanlık desteği vermek,

3) Kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel kuruluşlara proje döngü yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti ve eğitim vermek,

4) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri proje yazma konusunda teşvik etmek, proje yazma eğitimleri vermek,

5) Öğretim elemanlarını ve öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri üretmeye veya bu projelerde yer almaya teşvik etmek,

6) Üniversite öğrencileri veya öğretim elemanları tarafından yenilikçi proje fikirlerinin geliştirilmesini özendirmek amacıyla çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek,

7) Çeşitli kuruluşların proje teklif çağrılarına özel, farklılaştırılmış proje döngü yönetimi eğitimleri vermek,

8) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında değerlendirilebilecek konular öncelikli olmak üzere, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve araştırmacıları bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek,

9) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, tanıtım etkinliklerini koordine etmek,

10) Proje sonuçlarının ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka vb. konularını üniversite adına yürütmek.

b) Tanıtım, bilgilendirme ve yayın faaliyetleri:

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını taramak, ilgili tüm öğretim elemanlarına ve birimlere duyurmak,

2) Proje döngü yönetimi konusunda rehber yayınlar hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak,

3) Proje teklif çağrılarının, etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin duyurulduğu, rehber niteliğinde kaynakların paylaşıma sunulduğu bir web sitesi yayımlamak,

4) Üniversitede yürütülen başarılı örnek projelere ilişkin broşür, kitap ve benzeri yayımlamak,

5) Merkez faaliyetlerini tanıtıcı broşür, bülten ve benzeri yayımlamak,

6) Araştırma ve uygulama projelerinin sonuçlarını içeren bilimsel çalışmaların yayımlandığı dergi çıkarmak,

7) Üniversitenin yürütücü veya ortak olduğu projelerin sonuçlarının paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak,

8) Üniversitenin sahip olduğu laboratuvar, cihaz ve diğer işbirliği kabiliyetlerinin sanayi ile paylaşımının yapılmasına yönelik faaliyetler yapmak.

c) Proje geliştirme ve yönetimi faaliyetleri:

1) Üniversitede üretilen proje teklifi sayısının artması için öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik farkındalık yaratıcı atölye çalışması, bilgilendirme semineri ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

2) Üniversitede üretilen çok-disiplinli projeleri teşvik etmek amacıyla bir forum oluşturmak, ilgili öğretim elemanlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemek,

3) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim veya öğretim elemanlarına geri göndermek,

4) Üniversite birimlerinin yürütücü olarak başvurduğu, ortak veya iştirakçi olarak yer alacağı projelerin, sözleşme imzalanmadan önce metinlerini incelemek, üniversitenin yasal ve mali yükümlülüklerini değerlendirmek ve ilgili birimlere bu konuda bilgi vermek,

5) Üniversitenin idari veya akademik birimleri tarafından sunulan çeşitli proje tekliflerinde, ilgili birimin talep etmesi durumunda projenin koordinatörlüğünü üstlenmek,

6) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje teklif çağrıları için proje yazmak, başvuru sahibi olarak başvuruda bulunmak, kabul edilmesi durumunda projeyi yürütmek,

7) Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve benzeri büyük uluslararası kuruluşlara proje teklifi hazırlamak, sunmak ve onaylanması durumunda projeyi yürütmek. Söz konusu faaliyetler için konsorsiyum kurmak, çalışma grupları oluşturmak,

8) Fon kaynağı kuruluşlara proje izleme ve değerlendirme konularında hizmet vermek,

9) Ulusal ve uluslararası proje yürüten kuruluşlara; proje yazımı, başvuru ve revizyon süreçlerinin yönetimi, uygulama, izleme, denetim, raporlama ve sonlandırma gibi süreçlerin tamamında veya bir kısmında sözleşme karşılığı hizmet vermek,

10) Üniversitede yürütülen projelerde; gerekli kaynakların temininin sağlanması, proje revizyon yönetimi ve proje planına göre sözleşmenin ve bütçenin etkin yönetimi konularında destek sağlamak,

11) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerinde ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektöre karar hakkında rapor hazırlamak,

12) Ulusal ve uluslararası proje pazarları organize etmek.

ç) İşbirliği faaliyetleri:

1) Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde kurulan işbirliği ilişkileri kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel yönetimler, kamu kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler üretmek ve yönetmek,

2) Yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ilişkileri kurmak, söz konusu kuruluşlarda proje döngü yönetimi konusunda kurumsal kapasiteyi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle desteklemek,

3) Üniversitede yürütülen projeler kapsamında üretilen bilgi ve tecrübelerin, proje sonuçlarının paydaşlarla paylaşılması için etkinlikler düzenlemek,

4) Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek amacıyla sanayicilerin ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştaylar organize etmek; Üniversitenin Ar-Ge teknik alt yapı olanaklarının tanıtımını yapmak, sanayi kuruluşlarının bu imkânlardan faydalanabileceği iş birliği programları tasarlamak,

5) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak,

6) Firmalara yönelik Ar-Ge projelerinin oluşturulması, yazılması, destek verecek akademisyenlerin eşleştirilmesi ve işbirliğine yönelik sözleşmelerin oluşturulması.

d) Diğer faaliyetler:

1) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik ile buna benzer endekslerin hazırlanmasını koordine etmek. Üniversitenin araştırma politikası ve stratejisinin hazırlanmasını koordine etmek. Üniversitede geçmişte yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin internet sayfasında yayımlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak,

2) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek,

3) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak,

4) Proje hazırlayan ve yürüten öğretim elemanlarının ve birimlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla bürokrasinin azaltıldığı bir iş akış modeli oluşturmak ve uygulamak,

5) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları veya işbirliği ilişkisi kurulan sanayi kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetleri üniversite adına yürütmek,

6) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik politikasını oluşturmak, üniversitede yenilikçi ve girişimci faaliyetler planlanmak, yürütmek veya bu faaliyetlerin yürütülmesine destek vermek. Bu endekslerin oluşumu için gerekli istatistiki verileri toplamak ve raporlamak,

7) Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve öğrenciler tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Birimler

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

d) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerin Üniversitede sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak,

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün Üniversitenin öğretim elemanları arasından göstereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından seçilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak,

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak,

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen en çok üç öğretim üyesi ve Üniversite dışı kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulunda yer alacak Üniversite dışı kurum temsilcileri; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilci, Kuzey Doğu Kalkınma Ajansından bir temsilci, Erzurum Valiliğinden bir temsilci, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından bir temsilci, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından bir temsilci, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığından bir temsilci, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden bir temsilci, KOSGEB Erzurum Müdürlüğünden bir temsilci, üç sektör temsilcisi ve üç sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere on yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunda temsil edilecek sektörler ve sivil toplum kuruluşları, ilgili yılın çalışma programında yer alan faaliyetlerin kapsamına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

b) Merkezin, Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliği ilişkileri kurma girişimlerine destek olmak.

Birimler
MADDE 15 –
(1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ve birimin yürüteceği projelerden istihdam edilecek sözleşmeli personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma
MADDE 18 –
(1) 12/8/2016 tarihli ve 29799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

26 Ekim 2017 tarihli ve 30222 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.