Bem-Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Bem-Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri, Toplu görüşmeler, Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun sunduğu toplu sözleşme teklifleri,

Bem-Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri
26 Temmuz 2019 Cuma 21:52

Bem-Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Toplu görüşmeler 1 Ağustos 2019 itibariyle başlayacak. Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun sunduğu toplu sözleşme teklifleri

 

Bem-Bir-Sen'in toplu sözleşme teklifleri

Memur-Sen ve bağlı sendikalar 24 Temmuz itibariyle toplu sözleşme tekliflerini Çalışma Bakanlığı'na iletmişti.

Toplu görüşmeler 1 Ağustos 2019 itibariyle başlayacak.

Memur-Sen'e bağlı yetkili Sendika Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun sunduğu toplu sözleşme teklifleri

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI'NIN

(BEM-BİR-SEN)

01.01.2020 - 31.12.2021 YILLARINI KAPSAYAN

5. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

1-SOSYAL DENGE TAZMİNATINA ESAS ORAN ARTIRILMALIDIR

Sosyal denge tazminatı oranı

MADDE ..- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, çeşitli adlar altında yapılan ödemelere (bayram ikramiyesi, eğitim yardımı, yakacak yardımı ve benzeri adlarla yapılan ödemeler), görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro ve görev unvanı işe derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir. (2) Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

2-YEREL YÖNETİMLERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORANLARI EMSALİ DEVLET MEMURLARI ESAS ALINARAK BELİRLENMELİDİR

Sözleşmeli personel ek ödeme oranları

MADDE ..- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranlan üzerinden, meclis ve yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

3- SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇİRİLMELİDİR

Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması

MADDE ..- Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin tamamı istisnasız kadroya geçirilmelidir. Eşitlik ilkesi gereği hizmet kolları arasında fark gözetilmeksizin sözleşmeli personele kadro verilmelidir. Yerel yönetimlerde çalışan personellerin kadroya alınma işleminde 31 Mart 2019 tarihi esas alınmalıdır.

4-SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDENEBİLMESİ SINIRI VE SDS YAPMAK

Sosyal denge tazminatı

MADDE ..- (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yüzde otuzunu" ve "yüzde yirmibeşini" ibareleri uygulanmaz.

(2) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir" ifadesi "izleyen altı ay içerisinde sözleşme yapılır" şeklinde değiştirilir.

5-ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN TAZMİNATLARI ARTIRILMALIDIR

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

MADDE ..- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye amiri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye eri, itfaiye şoförü ile zabıta amiri, zabıta müdür yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

6-İTFAİYE VE ZABITA YÖNETMELİKLERİ İLE NORM KADRO YÖNETMELİĞİ NETİCESİNDE KALDIRILAN KADROLARDA OLANLARIN HAKLARI KORUNMALIDIR

Kaldırılan unvan ve kadrolarda bulunanların hakları

MADDE.. - (1) 2005 yılı sonrasında çıkarılan yönetmelikler ile kaldırılmış olan kadro unvanlarında görev yapmakta olup da bu kadro unvanlarına ilişkin hakları şahsa bağlı olarak devam edenlerden; "İtfaiye Onbaşısı" unvanlı karolarda bulunanlar "İtfaiye Çavuşu" unvanlı kadrolara, "İtfaiye Başçavuşu" unvanlı kadrolarda bulunanlar "İtfaiye Amiri" unvanlı kadrolara, "Zabıta Komiser Yardımcısı" unvanlı kadrolarda bulunanlar "Zabıta Komseri" unvanlı kadrolara, "Zabıta Baş Komiseri" unvanlı kadrolarda bulunanlar "Zabıta Amiri" unvanlı kadrolara geçirilir ve geçirildikleri kadro unvanlarına ilişkin mali ve sosyal haklardan yararlandırılır.

(2) 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'te yer alan 1 Sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüğüne 1 inci derece "İtfaiye Onbaşısı" kadrosu eklenir.

(3) Zabıta memurlarının görevi esnasında ve görev nedeniyle vuku bulan adli vakalarda memurlara çalıştığı kurumlarından hukuki destek verilir.

7-ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN YAN ÖDEME KAPSAMINDAKİ ZAMLARI ARTIRILMALIDIR

Zabıta ve itfaiye personelinin yan ödeme zamları

MADDE ..- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye amiri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye eri, itfaiye şoförü ile zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %100 artırımlı olarak uygulanır.

8-DEVAM EDEN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMELERİ İÇİN SÜRE UZATIMI GETİRİLMELİDİR

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı

MADDE ..- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan "31/12/2015" ibareleri, "31/12/2021" şeklinde uygulanır.

9- YEMEK YARDIMI

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, 31.07.2019 tarihi itibarıyla alınmakta olan yemek bedeli tutarlarında, artış yapılmaz.

(2) Yiyecek Yardım Yönetmeliği kamu görevlilerine her çalışma günü için bir öğün yemek verecek şekilde düzenlenmelidir. Yemekhane olmaması veya görevleri sebebiyle (sahada, arazide) yemekhanede yemek verilmeyenler için günlük 3000 kaloriye denk gelecek şekilde nakdi olarak ödeme yapılır.

(3) Yönetmelik gereği yemek çıkarılmayan yerlerde yemek ücreti ödenir.

(4) Yukarıdaki madde hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

(5) Diyabet, fenilketanüri, çölyak gibi hastalıkları olan çalışanlara verilen yemek hizmetlerinin özel gereksinimleri olan diyet programının dikkate alınarak verilir.

(6) Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları, belediye ve il özel idarelerinde personele önceden ödenen yemek paralarıyla ilgili belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır.

10-ARAÇ KULLANANLARA İLAVE ÜCRET HAKKI GETİRİLMELİDİR

Araç kullananlara ilave ücret

MADDE ..- (1) Bu hizmet kolu kapsamında çalışan kamu görevlilerine, kadro unvanına ilişkin görevlerin yerine getirilmesi yönünden zorunlu olmadığı halde, görevlerini aynı zamanda taşıt aracı kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık olarak ilave 200 TL ücret ödenir.

11-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENMELİDİR

Fazla çalışma ücretleri

MADDE .. - Her yıl bütçe kanunları ile tespit olunmakta olan saat başı fazla çalışma ücretlerinin bu toplu sözleşme döneminde uygulanacak tutarları, cari yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli Cetvelin "III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ" başlıklı bölümündeki tasnif esas alınmak suretiyle toplu sözleşmeyle belirlenir.

12-SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ, OLUŞTURULACAK İKİNCİ BASAMAK EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL EDİLMELİDİR

MADDE..- Sosyal denge tazminatı ödemelerinden ikinci basamak sosyal güvenlik primi alınmasına ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

13-VERGİ TAHSİLAT BİRİMLERİNDE GÖREV YAPANLARA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMELİDİR

Vergi tahsilat birimlerinde görev yapanlar için fazla çalışma ücreti

MADDE..- Çevre Temizlik Vergisi ile Emlak Vergisi tahsilatlarının yapıldığı dönemlerin her biri için iki aydan fazla olmamak kaydıyla, Belediye Başkanı tarafından bu iki aylık dönem içerisindeki Cumartesi veya Pazar günlerinde vergi tahsilatına devam olunmasına karar verilmesi durumunda, bu vergilerin tahsilatıyla görevli birimlerde memur veya sözleşmeli personel olarak çalışanların her birisine Cumartesi veya Pazar günlerinden birinde beş saati geçmemek üzere fazla çalıştırma yaptırılabilir. Bir takvim yılında bir kişiye yaptırılacak fazla çalışmanın toplam süresi seksen saatten fazla olamaz. Bu şekilde fazla çalışma yaptırılanlara, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan tutarın beş katı esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenir.

14-PERSONELE SERVİS YARDIMINDA, İLİŞKİLİ KURULUŞLARDA ÇALIŞANLARIN DA KAPSAMA DAHİL EDİLMESİ, PERSONEL SAYISI AZ OLAN YERLERDE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIM KARTI VERİLMESİ

Servis hizmeti

MADDE ..- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışanlardan, bu Toplu Sözleşme kapsamına girenlere; mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda, mesai günleri çalışma yerlerine gidiş-gelişlerinde belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları için toplu taşıma kartı verilir. Belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen toplu ulaşım araçlarına, kamuya ait diğer toplu ulaşım araçlarına da biniş hakkı sağlayacak şekilde ortak toplu taşıma kartı düzenlenen yerlerde çalışanlara ise, toplam biniş sayıları değişmemek kaydıyla bu ortak toplu taşıma kartı verilir.

15-İTFAİYE VE ZABITA PERSONELİNİN, GÜNLÜK GÖREV SÜRESİ ESAS ALINARAK YİYECEK YARDIMINDAN YARARLANDIRILMALIDIR

İtfaiye ve zabıta personeli yiyecek yardımı

MADDE.. - (1) Çalışma süresi ve saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın düzenlenmiş olup da günlük çalışma süresi sekiz saati geçen itfaiye teşkilatı personeli ile zabıta teşkilatı personeline, görevlerinin, öğlen yemeği dışındaki yemek saatlerinde de devam etmesi halinde üç öğüne kadar yemek verilebilir. Bu şekilde birden fazla yemek verilenlerden, öğlen yemeği dışındaki yemekler için bedel alınmaz.

16-İTFAİYE ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞANLARIN KADRO SORUNU ÇÖZÜMLENMELİDİR

İtfaiye şoförlerinin hakları

MADDE.. - "Şoför" unvanlı kadrolarda bulunanlardan 31.07.2019 tarihinden önce itfaiye teşkilatında görevlendirilmiş olup da bir itfaiye aracının kullanımıyla ilgili yükümlülükleri kayıt altına alınmak suretiyle 01.01.2020 tarihi itibarıyla da fiilen itfaiye aracı kullananlar yazılı olarak müracaatları ve durumlarına boş kadro olması kaydıyla, İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan 30 yaş şartı aranmaksızın itfaiye eri kadrolarına atanır.

17-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞANLAR İÇİN KANUNLA GETİRİLMİŞ MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ HAKKI ÖDENMELİDİR

Koruma Güvenlik memurlarının hakları

MADDE ..- Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan Devlet memuru statüsündeki personel için 2020 ve 2021 yıllarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediye meclisi tarafından maktu tutarda fazla mesai ücreti belirlenmesinde, yılı bütçe kanununda bir belirleme yapılıp yapılmadığına bakılmaz ve söz konusu personelin maktu fazla mesai ücreti tutarının belirlenmesinde aynı belediyede zabıta personeli kadro unvanları için belirlenmiş olan maktu fazla mesai ücreti tutarları emsal alınır. Maktu mesailer, yıl sonunda gerçekleşen TÜFE oranına göre enflasyon farkı yansıtılmalıdır ve izinlerde kesilmemelidir.

18-GASSAL KADROSUNDA OLANLARDAN DİNİ EĞİTİM GÖRMÜŞ OLANLARIN MALİ HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR

Gassal kadro unvanı hizmet sınıfı

MADDE..- (1) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetveller ve ilgili kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde yürürlüğe konulmuş diğer kadro cetvellerinde Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olarak ihdas edilmiş veya ihdas edilmesine yetki verilmiş "Gassal" unvanlı kadrolarda bulunanlardan, "Müezzin-Kayyım" unvanlı kadrolara atanmak için aranmakta olan eğitim şartlarını haiz olanlar, kazanılmış hak aylık dereceleri esas alınarak, bu Toplu Sözleşme döneminde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VI- Din Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bölümünün (c) bendinde belirlenmiş olan uygun ek göstergelerden yararlandırılır. Bu şekilde ek göstergeden yararlandırılanların diğer her türlü mali hakları da Diyanet İşleri Başkanlığında "Müezzin-Kayyım" unvanlı kadrolarda görev yapıp da imam hatip lisesi mezunu olan ve aynı kazanılmış hak aylığı derecesinde bulunanlar esas alınarak belirlenir.

(2) Gassallar ve mezarlık çalışanları fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilir.

(3) Gassal ve mezarlık çalışanlarının fazla çalışma ücretleri vergiden istisna tutulur.

(4) Mezarlık çalışanlarının birinci derece yakınlarının cenaze giderleri belediyeler tarafından karşılanır.

19-EK GÖSTERGE DÜZENLEMELERİNDEKİ EKSİKLİKLER GİDERİLMELİDİR

Ek gösterge

MADDE .. - (1) Bu Toplu Sözleşme döneminde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelde düzenleme yapılıncaya kadar, anılan Cetvelin; a) "6. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde yer alan "Daire Başkanı" ibaresi, aynı Cetvelin "3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde, b) "6. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde yer alan "Belediye Başkan Yardımcısı" ibaresi, aynı Cetvelin "3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde, kabul edilerek uygulama yapılır.

(2) Yerel yönetim çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlandırılır.

20- İCRA MEMURLARININ TAZMİNATI

Madde ...- Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanların 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

21-AFET OLAN YERLERDE ÇALIŞANLARA AFET TAZMİNATI ÖDENMELİDİR

Afet tazminatı

MADDE ..- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler ve açıktan vekil olarak atananlar hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamına girecek şekilde afete uğrayan bölgelerde kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzi işlerinde çalışanlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 50'sini geçmemek üzere afet tazminatı ödenir.

22-DİNİ BAYRAMLARDA VERİLEN İKRAMİYE İÇİN SOSYAL DENGE TAZMİNATI TAVAN TUTARI ARTIRILMALI

MADDE .. - Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi ödenir. Sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmelerde, ödenecek sosyal denge tazminatı tutarına esas oran, dini bayram olan aylar için toplu sözleşmedeki tavan tutarının iki katı olarak belirlenebilir.

23-İL ÖZEL İDARELERİNDE ARAZİDE ÇALIŞAN PERSONELİNE EK TAZMİNAT ÖDENMELİDİR

MADDE ... : KÖYDES ve benzeri dış görevlendirmelerde görev alan il özel idaresi personeline ek tazminat ödenmelidir.

24- MÜLTECİ NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE PERSONELE EK ÖDEME VERİLMELİDİR

MADDE ... : Nüfusunun en az üçte biri oranında mülteci barındıran büyükşehir, il ve ilçelere merkezi bütçeden ek katkı verilir. Bu belediyelerde görev yapan kamu personeline ek ödeme verilir.

25-YEREL YÖNETİMLERDE GÖREVLİ MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARINDAKİ ADALETSİZLİK GİDERİLMELİDİR

MADDE ... : (1) Yerel yönetimlerde görevli muhasebe yetkilileri ile genel bütçeli idarelerde görevli muhasebe yetkililerinin özlük hakları eşitlenmelidir.

(2) Ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrosu denk kadro olmasına rağmen özel hizmet tazminatlarındaki eşitsizlik kaldırılmalıdır.

(3) Gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkilileri de mali sorumluluk zammından yararlanır.

26-MAKTU MESAİ KADEMELENDİRMESİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

MADDE ... : Zabıta ve itfaiye personellerine ödenen maktu mesai ödemelerindeki kademelendirme yeniden düzenlenmelidir. İstanbul nüfus bakımından yeni bir başlıkta ele alınmalıdır.

27- ÖLÇÜ AYAR MEMURLARININ HAKLARI GELİŞTİRİLMELİDİR

MADDE ... : (1) Ölçü ayar memurlarına giyim yardımı verilmelidir. Harcırahlarında iyileştirilme yapılmalıdır.

(2) Norm kadro yasasından önce ölçü ayar memurluğunu fiilen yapan memurlara 1 defaya mahsus olmak üzere ölçü ayar memuru kadrosu verilmelidir.

28- EVLENDİRME MEMURLARININ HAKLARI GELİŞTİRİLMELİDİR

MADDE ... : Evlendirme memurlarına yol yardımı ve harcırah verilmelidir.

29- YEŞİL PASAPORT KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

MADDE ... : Yeşil pasaport 5. derecedeki memur personellere kadar verilmelidir. Engelli çalışanların erken emekli olabilmeleri nedeniyle, yeşil pasaport hakkının daha erken dönemde verilmesi sağlanır.

30- YEREL YÖNETİMLERİN HUKUK BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN MEMURLARA EK ÖDEME VERİLMELİDİR

MADDE ... : Yerel yönetimlerin hukuk birimlerinde çalışan, icra ve dava dosyalarını takip eden memurlara aylık olarak 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı kadar ödeme yapılır.

31- BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ TAZMİNATLARI ARTIRILMALIDIR

MADDE ... : Nüfusu 250.000 ve üzeri il ve büyükşehir ilçe belediye başkan yardımcıları, bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.

32- BÜYÜKŞEHİR TEFTİŞ KURULLARININ HAKLARI ARTIRILMALIDIR

MADDE ... : Büyükşehir Belediyesi ile bağlı genel müdürlük teftiş kurulu başkanı kadrosuna atananlar, bakanlık genel müdürlük teftiş kurulu başkanı, Büyükşehir ile bağlı genel müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık genel müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ekli cetvellerinde kadro dereceleri esas alınarak belirlenen ücret ve tazminatlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ek göstergeden aynen yararlanırlar.

33- İTFAİYE VE ZABITA ÇALIŞANLARININ FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMALIDIR

MADDE ... : Zabıta çalışanlarının hak ettiği Fiili Hizmet süresi zammı verilmelidir. 5510 sayılı kanunun 40'ıncı maddesi ile 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı genelgede fiili hizmet süresi zammı alan meslekler ve fiili hizmet süresi belirtilmiştir. Kanunun ve genelgenin 15'inci maddesine göre İtfaiye ve Yangın Söndürme İşlerinde Çalışanların yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammı alması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 05.06.2009 tarihinde B.13.2.SGK.0.10.03.00-509 sayılı Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması konulu yönetmeliğinde sadece yangına giriş süresinin baz alınacağı şeklinde yanlış bir yorum yapmıştır. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin, itfaiye teşkilatının görevleri başlıklı 6. maddesinde yer alan tüm görevleri ve tüm itfaiye çalışanlarını kapsayacak şekilde, 60 günlük fiili hizmet süresi zammı Kanunda ve Genelgede belirtildiği gibi uygulanarak, mevcut Yönetmelik iptal edilmelidir.

34- GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLE ATAMASI YAPILABİLECEK KADROLARA KAMU İDARELERİ VE BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILAN ATAMALARDA BU KADROLAR MÜKTESEP HAK TEŞKİL ETMELİDİR

MADDE .. : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ataması yapılabilecek kadrolara kamu idareleri ve belediyeler tarafından; söz konusu sınavlara girmeksizin yapılan atamalarda, bulundukları kadrolarda görev yapan ve emekli kesenekleri buna göre ödenen memurlar açısından bu kadrolar müktesep hak teşkil eder. Bu şekilde ataması yapılan ve hakkında yapılan inceleme ve denetimler sonucunda bulundukları kadroları iptal edilen memurlar, müktesep hakları nedeniyle kadrolarına iade edilirler.

35-BELEDİYE ve İL ÖZEL İDARELERİNİN MALİ KAYNAKLARI ARTIRILMALIDIR

MADDE .. - Belediyelerin finansal yapılarındaki olumsuz durum hem hizmet alanlar açısından hem de belediyelerdeki kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak almalarına engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, yerel yönetimlerin genel bütçeden aldıkları gelir payının artırılmasını ve kapanan belediyelerden devreden borçların da Hazine tarafından üstlenilmesini talep ediyoruz.

İl özel idarelerinin sorumluluk alanlarında yaşayan vatandaşlarımız da evinde içilebilir suya, sağlıklı bir çevre için kanalizasyona, sosyal ihtiyaçlarına uygun mekanlara ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak yollara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçların yeterli bir şekilde sağlanabilmesi, il özel idarelerinin gelirlerinin artırılması ile mümkün olabilecektir.

36-GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARININ AÇILMASI MECBURİ HALE GETİRİLMELİDİR

MADDE .. -Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sınırlandırılmalı ve keyfi uygulamalar engellenmelidir. Bu konudaki takdir yetkisinin genişliği, üyelerimizin ekonomik kayba uğramasına sebep olduğu gibi, unvan değişikliği ve görevde yükselme hakkının kullanılmasını da engellemektedir. Dolayısıyla, boşalan kadrolar için belirli bir süre içerisinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açılması mecburi hale getirilmelidir. Görevde yükselme sınavları MEB veya açıköğretim işbirliğiyle yapılmalıdır.

37-YEREL YÖNETİMLERİ İLGİLENDİREN YÖNETMELİKLER YENİDEN DÜZENLENMELİ VE KANUNLARA UYUM DENETLENMELİDİR

a) İtfaiye ve Zabıta Yönetmelikleri başta olmak üzere bazı yönetmelikler, iyi yönetişim prensibi çerçevesinde tarafların beklenti ve taleplerini de karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve alanda yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı sağlayacak mevzuat yapısı oluşturulmalıdır. İtfaiye ve zabıta çalışanlarına yönelik yeni hizmet sınıfı oluşturulmalı veya teknik sınıfa dahil edilmelidir.

b) Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli olan tedbirler bir an önce alınmalıdır.

c) Belediye bağlı kuruluşlarında görev yapan personele kurum kuruluş kanunlarında yer alan hükümlere göre ödenmekte olup 666 Sayılı KHK ile kaldırılan ikramiye ödenmesi, Anayasa Mahkemesinin 2012/205 Esas kararı ile iptal edilmiş olup; Kuruluş kanunlarında yer alan (Su ve Kanalizasyon İdareleri ile ulaşım idareleri gibi) ikramiye ödemeleri yapılmalıdır.

ç) Fiili Hizmet süresi zammına ilişkin olarak derhal komisyon kurularak, Zabıta çalışanlarının hak ettiği Fiili Hizmet süresi zammı verilmeli ve İtfaiye çalışanlarına tanınmış olan hakkın kullanılmasında yaşanan yanlışlık düzeltilmelidir.

d) Yerel yönetimlerde kurbağa adam, dalgıç gibi görevlerde çalışanların, diğer kurumlarda aynı iş yapanların yararlandıkları mali haklardan yararlanabilmesi için sertifika ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik tedbirler bir an önce alınmalı ve söz konusu personelin mağduriyeti giderilmelidir.

e) Emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmakla birlikte yaş haddini doldurmamış olması sebebiyle emekliye ayrılmayan kamu görevlilerinin emekliliğe zorlanmasına yönelik baskılara son verilmelidir. Bu durumdaki kamu görevlilerinin emekli olmak veya çalışmaya devam etmek konusundaki tercihleri kendi özgür iradelerine bırakılmalı; sürgün ve cezalarla emekli olmaya zorlamaya yönelik iş ve işlem yapanlar cezalandırılmalıdır.

f) Anayasa'nın 128 inci maddesinde, "...devletin asli ve sürekli işleri memurlar eliyle yapılır" hali hazırda birçok kamu kurumunda işçilere, memur görevi (amirlik dahil) yaptırılmaktadır. Anayasa'da ve yasalarda tarif edildiği üzere, devletin asli ve sürekli işleri, işçiler eliyle değil memurlar eliyle yaptırılmalı, bu konuda Anayasa'nın ve yasaların gereği uygulanmalıdır. Ayrıca, örgütlü olduğumuz bazı yerel yönetimlerde, işçi statüsündeki personel, memur statüsündeki personelin amiri olarak görevlendirilmektedir. Bu durum, mevzuata aykırı olduğu gibi, "çalışma barışına" da aykırıdır. Mevzuata aykırı bu tür görevlendirmeler, hem görevlendirme işlemini hazırlamak ve bazen de onaylamak durumunda kalan kamu görevlileri açısından hukuki sorumluluğa sebep olmakta, hem de kendileri üzerinde baskı kurulmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, mevzuata aykırı bu türden görevlendirmeleri yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar daha da ağırlaştırılmalı, genel bir izleme sistemi kurulmalı ve öncelikli denetim konusu haline getirilmelidir.

g) Belediyeler ve il özel idareleri, personelin eğitimi için yeterli miktarda bütçe ayırmalı ve eğitim faaliyetleri işyeri yetkili sendikası ile istişare içinde planlanmalı ve yürütülmelidir.

h) Kasko, DASK ve yangın sigortalarından itfaiye hizmetleri için belirli bir oranda pay ayrılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, ayrılacak bu pay ile oluşturulacak fon itfaiye teşkilatlarının teknik malzeme tedarikinde kullanılmalıdır.

j) İşyerlerinin çalışma şartları çağın gereklerine uygun hale getirilmeli, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirler zamanında alınmalı ve tam olarak uygulanmalıdır.

38- MAHALLİ İDARELERDE ÇALIŞANLARIN İKRAMİYE TUTARLARI ARTIRILMALI VE YARARLANACAKLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

İkramiye

MADDE ..- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "20.000" gösterge rakamları "30.000", "30.000" gösterge rakamları "40.000"olarak uygulanır. Büyükşehir belediyesi bağlı kuruluşlarındaki Devlet memurları da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu ikramiyeden yararlandırılır. (2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 nci maddesinin son fıkrasında ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan "%10'unu" ibaresi; kapsama dahil idarelerden gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel gideri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aşmadığı gibi; ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık veya ücret borcu bulunmayan ve 1.1.2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik primi borcu veya Hazine Müsteşarlığına borcu bulunmayanlar için %100 olarak, diğer idareler için %40 olarak uygulanır.

39-İHALE KOMİSYONU İLE MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU ÜYELERİNE İLAVE MALİ HAK VERİLMELİDİR

MADDE .. - İhale komisyonu üyesi olarak görevlendirilenler, kendi kadro unvanları gereği üstlendikleri sorumluluklar dışında ek sorumluluklar üstlenmekte hem psikolojik olarak hem de fiziki olarak zor bir süreç yaşamaktadır. Buna karşın, ilave hiçbir mali haktan yararlanmamaktadır. Dolayısıyla, artan sorumluluğun ve yaşanan zor sürecin bir ölçüde de olsa telafi edilebilmesi için kendilerine ilave bir mali hak getirilmesi elzemdir.

40-İKTİSAT MÜFETTİŞLERİNİN SORUNLARI ÇÖZÜMLENMELİDİR

MADDE .. - Belediyelerde halen İktisat Müfettişi unvanlı kadrolarda görev yapmakla birlikte, atanma şekli gerekçe gösterilerek müfettişlere ilişkin mali haklardan yararlandırılmayanlara, Müfettiş Yardımcısı olarak atanmak için aranan şartları taşımaları (yaş şartına bağlı olmadan) kaydıyla, yapılacak özel bir sınavda başarılı olmaları halinde Müfettiş olarak atanma hakkı verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

41-YANGIN SÖNDÜRME FAALİYETLERİ SIRASINDA ÖLEN VEYA MALUL HALE GELEN İTFAİYE PERSONELİ İÇİN DE ORMAN PERSONELİ GİBİ NAKDİ TAZMİNAT ÖDENMELİDİR

İtfaiye personeli için nakdi tazminat

MADDE ..- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, itfaiye hizmetleri çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malül olmuş veya engelli hale gelmiş itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

42- VARDİYA USULÜ ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDEKİ PERSONELE İLAVE TAZMİNAT VERİLMELİDİR

Vardiya tazminatı

MADDE ..- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler, maktu fazla çalışma ücreti ödenenler, nöbet ücreti, tayın bedeli ödenenler hariç olmak üzere, bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, vardiya usulü ile çalışanlara, her ay aylıklarıyla birlikte 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda vardiya tazminatı ödenir.

43- HİZMET KOLU TOPLU SÖZLEŞMESİNDEN YETKİLİ SENDİKA ÜYELERİ YARARLANIR. ÜYE OLMAYANLAR DAYANIŞMA AİDATI ÖDER.

Toplu sözleşmeden yararlanma

MADDE ..-

MADDE 39 - Hizmet kolu Toplu sözleşmesinden yetkili sendikanın üyeleri yararlanır. Toplu sözleşmenin imzası sırasında yetkili sendikaya üye olmayanların hizmet kolu toplu sözleşmesinden yararlanmaları dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olanlar yetkili sendikanın tüzüğünde belirlediği aidat tutarında, herhangi bir sendikaya üye olmayanlar ise yetkili sendikanın tüzüğünde belirlediği aidatın iki katı tutarında dayanışma aidatı ödemek suretiyle hizmet kolu toplu sözleşmesinden yararlandırılır.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber