Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 2 Mayıs 2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
02 Mayıs 2017 Salı 11:00

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 2 Mayıs 2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Mayıs 2017 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 30054

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim Dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
d) Anabilim Dalı Başkanı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başkanını,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
f) Enstitü: Lisansüstü eğitim yapılan enstitüyü,
g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Müdür: Enstitü Müdürünü,
i) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,
l) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
p) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların ilanı ve başvuru
MADDE 5 –
(1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenci kontenjanları, ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri Rektörlük tarafından ilan edilir ve ayrıca enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında da duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Lisansüstü öğrenimine öğrenci kabulü
MADDE 6 –
(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere en az ilanda belirtilen kadar ALES puana sahip olmaları,
c) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,
gerekir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;
a) Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması,
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları,
c) YDS, YÖKDİL’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan ilanda belirtilen puanın karşılığı yabancı dil puanına sahip olmaları,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,
gerekir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların;
a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olamamak üzere ALES’ten en az ilanda belirtilen kadar puana sahip olmaları,
c) YDS’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan ilanda belirtilen puanın karşılığı yabancı dil puanına sahip olmaları,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,
gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istendiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Güzel sanatlar ve devlet konservatuvarı yüksek lisans programlarında ALES koşulu aranmaz.

(6) Tezli yüksek lisans için adaylardan İngilizce/Fransızca/Almanca dillerinden herhangi birinden, YDS puanı, YÖKDİL puanı veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan alınan puan da istenilebilir.

(7) Yüksek lisans veya doktora programı için bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adayların, bu yabancı dil dışında farklı bir yabancı dilden, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan alınan yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

(8) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, yabancı dil şartı aranmaz.

(9) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(10) Sınav jürileri, ilan edilen her program için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek üyeden oluşur.

(11) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesinin nasıl yapılacağı EYK tarafından karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanır.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adaylar
MADDE 7 –
(1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde; ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GMAT (Graduate Management Admission Test) veya GRE (Graduate Record Examination) gibi sınav puanları ile birlikte gerektiğinde, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Lisans derecesi ile doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,15 ya da 100 üzerinde en az 80 olması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve yüksek lisans veya doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senatonun kararı ile yalnızca ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. En başarılı adaylardan başlanarak kontenjan dahilinde liste hazırlanır ve sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Bu öğrencilerin; ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezuniyetleri veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde EYK’nın kararı ile İngilizce yeterlik sınavından muaf sayılabilirler. Gerekli görülen hallerde bunların dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir.

Araştırma görevlisi yetiştirme
MADDE 8 –
(1) Üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve bu kurumların teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK’ün kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri, bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilir. Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 –
(1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programı kapsamında, yüksek lisans veya doktora programına kabul edilen adaylara, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü kurulunca kabul edilen bilimsel hazırlık programından dersler aldırılabilir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerde %70 devam şartı aranır. Dersler ile ilgili öğrencinin başarısını ölçme ve not değerlendirmeleri 13 üncü maddenin ilgili hükümlerine göre yapılır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık programını tamamlayabilmesi için aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 –
(1) Bir yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya öğrencisi olup belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve EYK’nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans veya yüksek lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belge ve varsa diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

(3) Özel öğrencilere, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra özel öğrenci belgesi verilir. Özel öğrencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 –
(1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;
a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 3,0, doktora için en az 3,5 olması,
b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program adının aynı olmasının yanı sıra program yeterlikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,
c) Yatay geçiş başvurularının anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilmesi ve EYK tarafından onaylanması,
gerekir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkript/not belgelerini dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerileri EYK’da incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma ve kayıt yenileme
MADDE 12 –
(1) Hazırlık programları ve uygulamaları dahil, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik giriş sınavını kazanan adayların listesi EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili yarıyıl için öğrenci bilgi sisteminden ders kaydı yaptırmak zorundadır. Danışmanlar, danışmanı olduğu öğrencilerin ders kayıtlarını öğrenci bilgi sisteminden onaylar. Öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesi için bu işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine, ders ekleme ve çıkarma süresinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla, ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci, danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Notlar

Dersler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme
MADDE 13 –
(1) Lisansüstü derslerin kredi/saat değerleri, hangi lisansüstü derslerin kredisiz olacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir. Bir dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:
Öğretim çalışmasının türü                                                          Haftalık saati     Kredi değeri
Teorik Ders                                                                                         1                       1
Uygulama                                                                                           2                       1
Laboratuvar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar                  1-4                     1
Laboratuvar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar                  5-8                     2
Laboratuvar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar                 9-12                    3
Laboratuvar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar                13-16                   4

(2) Her yarıyılda açılacak dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK’nın onayı ile kesinleşir.

(3) Lisansüstü düzeyde ders verecek öğretim üyelerinin doktora programı için en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(4) Zorunlu hallerde anabilim veya anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

(5) Lisansüstü öğrencilerinin alacağı dersler; danışman atanmış olması halinde danışman onayı, atanmamış ise ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının onayı alınarak enstitü kurul kararı ile kabul edilmiş dersler içerisinden her yarıyıl başında belirlenir ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitüye bildirilir.

(6) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, ikinci danışmanlar hariç, EYK tarafından atandıkları tarihten başlamak üzere her yarıyıl ve yaz döneminde, tezli programlar için danışmanı olduğu öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, uzmanlık alan dersi verebilir. Bir öğrencinin uzmanlık alan dersini alıp almayacağına danışmanı karar verir. Uzmanlık alan derslerinin açılması ve yürütülmesi Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde düzenlenir ve EYK tarafından uygulanır.

(7) Derslere devam zorunluluğu, teorik dersler için en az %70 ve diğer öğretim türleri için en az %80’dir.

(8) Öğrencilerin başarı düzeyleri; yarıyıl içi sınav, ara sınav, kısa sınav, proje, seminer, ödev gibi yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülür.

(9) Yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir yarıyıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin yarıyıl sonu sınavı yapılabilir.

(10) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılır. Bu sınavlar dışında mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları enstitü müdürlüğünce belirtilen tarihler arasında, müdürlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

(11) Bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Not yükseltmek için başarılı olunan derslerden bütünleme sınavına girilemez. Bir yarıyıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin bütünleme sınavı yapılabilir.

(12) Sınav programları, ilgili birimlerce hazırlanır ve sınavlardan en az beş gün önce enstitüye bildirilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır. Gerekli görülmesi durumunda Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(13) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek başarı notunun hesaplanmasında; o dersin yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı dikkate alınır. Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen derslerle ilgili değerlendirme anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, bir dersin başarı notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(14) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını yarıyıl sonu/yılsonu sınavları başlamadan en geç onbeş gün önce otomasyon sistemine girmek ve ilan etmek zorundadırlar. Yarıyıl sonu/yılsonu sınav sonuçlarının ise, sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde otomasyon sistemine girişinin tamamlanarak ilan edilmesi gerekir.

(15) Öğrencilerin aldıkları her ders için katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları bu maddenin on altıncı fıkrada belirtilen harf notlarından biri, öğretim üyesi tarafından dersin başarı notu olarak takdir edilmek suretiyle verilir.

(16) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:
Puan                             Harf Notu                    Katsayı
90-100                          AA                              4,0
85-89                            BA                              3,5
80-84                            BB                               3,0
75-79                            CB                               2,5
65-74                            CC                               2,0
58-64                            DC                              1,5
50-57                            DD                              1,0
40-49                            FD                               0,5
0-39                              FF                               0
Devamsız                      F                                  0
Geçer                            G                                 -
Kalır                              K                                 -
Süren Çalışma              S                                  -

(17) On altıncı fıkrada yer alan harf notları aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; yüksek lisans programlarında en az CB (2,5), doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az BB (3,0) olması gerekir.
b) F harf notu; devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.
c) G harf notu; kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarından ve kredisiz olarak alınan dersler ile bilimsel hazırlık programında alınan ve (a) bendindeki şartları başarılı olarak sağlayan derslere verilir. Bu not ortalama hesaplarına dahil edilmez.
ç) K harf notu; kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı gösterilmeyen dersler ile bilimsel hazırlık programında alınan ve (a) bendindeki şartları sağlayamayan derslere verilir.  Bu not ortalama hesaplarına dahil edilmez.
d) S harf notu; lisansüstü tez çalışması ve uzmanlık alan dersi için verilir. Uzmanlık alan derslerinde S harf notu bir sonraki yarıyıl başlamadan önce G ya da K harf notuna çevrilir. Lisansüstü tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencinin S harf notu G harf notuna dönüştürülür.

(18) Yarıyıl sonu sınavı yapılan dersler için yarıyıl sonu sınavına girme şartını yerine getirmiş öğrenciler ile bu sınavlara girip başarısız olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen sürelerde bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer.

(19) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

Ölçme ve değerlendirme belgelerinin saklanması
MADDE 14 –
(1) Sınav sonuç listeleri enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Sınav evrakları ise dersi veren öğretim üyesi tarafından iki yıl süre ile saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 15 –
(1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde bağlı olduğu enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürlüğü, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav evrakını ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim üyesine inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa not düzeltimi, EYK’da görüşülüp karara bağlanır ve EYK kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Not ortalaması
MADDE 16 –
(1) AGNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilmesinden itibaren, almış olduğu derslerden kredisiz olanlar hariç diğerlerinin tümü dikkate alınarak hesaplanır. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.

(2) Bir öğrencinin ders aşamasını tamamlayıp tez aşamasına geçebilmesi için AGNO’sunun; yüksek lisans programlarında en az 2,5, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3,0 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler. AGNO’su yukarıda belirtilen değerlerin altında olan öğrenciler lisansüstü programdan mezun olamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Öğretimi

Yüksek lisans öğretimi
MADDE 17 –
(1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Ders yükü
MADDE 18 –
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma veya uygulama yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu derslerden başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CB (2,5) olması gerekir. Ayrıca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Lisans programına kayıtlı iken, lisans mezuniyet yılında, kendi lisans programının zorunlu kredi hesabına katılmamış olan lisansüstü derslerden en çok üçüne kaydolmuş ve başarılı olmuş olan öğrenciler, EYK kararıyla bu dersleri tezli yüksek lisans ders yüküne saydırabilir.

Süre
MADDE 19 –
(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur.

Danışman atanması
MADDE 20 –
(1) Öğrenci, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanı olmasını istediği üç öğretim üyesinin ismini, onaylarını da alarak, ilgili anabilim dalı başkanlığına önerir. Anabilim dalı başkanlığı, bu üç danışman adayından birini enstitüye iletir. Danışman atanması EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, her öğrenci için tez konusunu, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez konusu EYK’nın onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olması koşulu ile danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşüyle enstitüye iletilir ve EYK kararıyla ikinci tez danışmanı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanabilir. İkinci tez danışmanı, diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı olan ve en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez konusu önerisini süresi içerisinde yapmayan veya EYK tarafından tez konusu onaylanmayan öğrenci yüksek lisans tezine yazılamaz. Bu durumdaki öğrenciye ek süre verilmez ve en erken bir sonraki yarıyıl yüksek lisans tezine yazılabilir ve tez savunma sınavına girebilir.

(4) Tez danışmanı, Üniversitenin programda görevli veya anabilim/anasanat dalı başkanlığınca gerekli görülmesi halinde Üniversitenin diğer akademik birimlerinde görevli doktora veya doçentlik belgesini ilgili anabilim/anasanat dalında almış olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(5) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı on ikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesi veya artırılması ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda tespit edilir.

(6) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrenci ve/veya tez danışmanının isteği ve ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine EYK kararı ile değiştirilebilir.

(7) Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 21 –
(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asil, birisi kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarında bir başkan seçerler.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini beş nüsha olarak danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez savunması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini ilgili enstitüye teslim ederek aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili yazım kurallarına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini, enstitü kurulu tarafından belirlenen kopya sayısı kadar ilgili enstitüye teslim eder.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 22 –
(1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Yüksek lisans diploması Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 23 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Danışmanın uygun görmesi halinde dönem projesi dersi iki yarıyıl da alınabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az üç ders alması zorunludur. Öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2,5 olması gerekir. AGNO’ya ilişkin bu sınır Senato tarafından değiştirilebilir.

(4) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, hafta içi birinci öğretimin bitimini takiben yapılan öğretimdir, gerektiğinde hafta tatilinde de yapılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeterlik sınavı uygulanabilir.

Süre
MADDE 24 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 25 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 26 –
(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Dönem projesi jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri proje danışmanı olmak üzere üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Dönem proje sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dönem projesi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, dönem projesi sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, dönem projesi sınavı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak, dönem projesini aynı jüri önünde tekrar savunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları enstitünün tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 27 –
(1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi
gerekir.

Ders yükü
MADDE 28 –
(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on ikinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on dördüncü yarıyıl sonuna kadar, pedagojik formasyon kapsamında verilen dersleri başarmaları gerekir.

(4) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 29 –
(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 30 –
(1) Öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüye önerir.

(3) Öğrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanı olmasını istediği üç öğretim üyesinin ismini, onaylarını da alarak, ilgili anabilim dalı başkanlığına önerir. Anabilim dalı başkanlığı, bu üç danışman adayından birini enstitüye iletir. Danışman atanması EYK kararıyla kesinleşir.

(4) Danışman, her öğrenci için tez konusunu ve tez başlığını, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye önerir. Tez konusu EYK onayıyla kesinleşir.

(5) Tez danışmanı, Üniversitenin programda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato’nun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olması koşulu ile danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşüyle enstitüye iletilir ve EYK kararıyla ikinci tez danışmanı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da ve en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(7) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrenci ve/veya tez danışmanının isteği ve ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine EYK kararı ile değiştirilebilir.

(8) Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 31 –
(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, kredili derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir.

(2) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Komite tüm yazışmalarını ilgili anabilim dalı aracılığıyla yapar. Doktora yeterlik komitesi, iki yılda bir yenilenir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin dilekçesi üzerine, danışmanının görüşü, anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 32 –
(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 33 –
(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce, tez izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 –
(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi yedi nüsha olarak enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asil, birisi kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır, ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 35 –
(1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç olmak üzere enstitü kurulunca belirlenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 36 –
(1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders yükü ve öğrenim süresi
MADDE 37 –
(1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçebilir.

(3) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(5) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on ikinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on dördüncü yarıyıl sonuna kadar pedagojik formasyon kapsamında verilen dersleri başarmaları gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın süresi; azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğrencinin derslerden başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3,0 olması gerekir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya belirtilen genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını dördüncü fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez veya sanat eseri danışmanı atanması
MADDE 38 –
(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmalık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülebilmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanı olmasını istediği üç öğretim üyesinin ismini, onaylarını da alarak ilgili anasanat dalı başkanlığına önerir. Anasanat dalı başkanlığı bu üç danışman adayından birini enstitüye iletir. Danışman ataması EYK kararıyla kesinleşir.

(3) Danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir

(4) Danışman, her öğrenci için tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını, anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez konusu EYK’nın onayıyla kesinleşir.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden oluşmak koşulu ile danışmanın önerisi, anasanat dalı başkanlığının görüşüyle ilgili enstitüye iletilir ve EYK kararıyla ikinci tez danışmanı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(6) Tez veya sanat eseri danışmanı Üniversitenin programda görevli öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 –
(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezinin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini yedi nüsha olarak danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş asil, birisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

(7) Tezi veya sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanata yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 40 –
(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavı giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(4) Diploma, Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme, Öğrenci Değişimi,
İzin ve Hakların Saklı Tutulması, Not Eşdeğerliği

Ders ve tez başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler
MADDE 41 –
(1)  Bu Yönetmelik hükümlerine göre ders ve tez çalışması ile ilgili başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi istekleriyle kayıtlı oldukları programdan ayrılmayı yazılı olarak enstitüye beyan eden öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.

İlişik kesme, kayıt silme
MADDE 42 –
(1) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin, Üniversiteden ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

(2) Öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 43 –
(1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Socrates, Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK’nın onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte belirtilen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(3) Aynı değişim kapsamında, diğer üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Yurt içindeki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 44 –
(1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci değişim programı uygulanır.

İzin ve hakların saklı tutulması
MADDE 45 –
(1) Öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ve YÖK’çe belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. İlgili yönetim kurulunca kabul edilebilecek ekonomik veya diğer nedenlerle izin ancak yarıyıl başında verilebilir. Bu takdirde izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. İlgili yönetim kurulunca verilen izinler, öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Üniversite adına kültürel ve sportif faaliyetlere, yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

(5) Askerlik tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle öğrenim süresi içinde askere giden öğrencilere, askerlik süresince izin verilebilir.

(6) Araştırma veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitme veya görevlendirilme halinde en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir.

(7) Mazeretleri EYK’ca kabul edilen veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, bu süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(8) Verilen izin süresi içinde, öğrencinin EYK’ca kabul edilen geçerli talebi üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, enstitü müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(9) Öğrenimine ara veren öğrencilerin, öğrenime ara verme nedenleri ortadan kalktıktan sonra, on gün içinde öğrenime ara verme durumuna ilişkin belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin EYK’ca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilebilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

Notların eşdeğerliği
MADDE 46 –
(1) Üniversiteden veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin not dönüşümleri, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 47 –
(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Diğer Hükümler
MADDE 48 –
(1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 –
(1) 7/9/2012 tarihli ve 28404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin notlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Öğrencilerin aldıkları her ders için, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilen harf notlarından biri, öğretim üyesi tarafından dersin başarı notu olarak takdir edilmek suretiyle verilir:
Puan                        Başarı Notu                          Katsayı
95-100                     A                                          4,0
90-94                       A-                                        3,7
85-89                       B+                                        3,3
80-84                       B                                          3,0
75-79                       B-                                         2,7
70-74                       C+                                        2,3
65-69                       C                                          2,0
60-64                       C-                                         1,7
55-59                       D+                                       1,3
50-54                       D                                          1,0
0-49                         F                                          0
Devamsız                DZ                                       0
b) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun, yüksek lisans programlarında en az B- (2,7), doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az B (3,0) olması gerekir.

Yürürlük
MADDE 51 –
(1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 52 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

2 Mayıs 2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.