Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!

MEB ders esnasında 'elektrik' diye bağıran ve zaman zaman da başını yumruklayan öğretmeni düz memurluğa atadı. Atama dava konusu oldu.

Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
Kamusaati
Kamusaati
20 Ağustos 2021 Cuma 01:19

Ders sırasında, 'elektrik' diye bağıran, zaman zaman başını yumrukmayan sosyal bilgiler öğretmenini Danıştay da affetmedi. Gelen şikayetler üzerine müfettiş görevlendiren MEB, söz konusu kişinin 'öğretmen' olarak devam edemeyeceğine ilişkin hazırladı. Bunun üzerine öğretmen yine MEB bünyesinde düz memur olarak atandı. Bu atama, yargıya taşındı. İdare mahkemelerinin ve Danıştay'ın dava ile ilgili yorumları ve kararı şöyle:

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2018/164 E. , 2021/88 K. "İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/164

Karar No : 2021/88

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Dava Konusu İstem : Dava; Afyonkarahisar ili, … Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yapılan soruşturma sonucunda hizmet sınıfının değiştirilmek suretiyle Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur olarak atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün … günlü, … sayılı işlemi ile bu işlem doğrultusunda aynı ilde bulunan … Lisesine memur olarak atanmasına ilişkin Afyonkarahisar Valiliğinin … günlü, … sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; muhakkikler tarafından, davacının, Öğretmen Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 58. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hakkında yapılan denetim ve soruşturma neticesi yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağının tespiti ile diğer hizmet sınıflarında durumuna uygun bir kadroya atanmasının teklifi üzerine idarece, dava konusu işlemler ile davacının hizmet sınıfı değişikliği yapılarak genel idare hizmetleri sınıfına memur olarak atandığının anlaşıldığı, bu durumda davacı hakkında yapılan tespitler doğrultusunda gerek alınan ifadelerden gerekse davacı hakkında hazırlanan "Mucipli Ders Denetimi Onayı ve Öğretmenin Genel Yeterliliğinin Ölçülmesi " raporu uyarınca, davacının eğitim hizmetleri sınıfında öğretmen olarak göreve devamının mümkün olmadığı, eğitim öğretim hizmetinin sağlıklı yürütülmesini teminen mevzuatın verdiği yetki kapsamında davacının hizmet sınıfının değiştirilmesi ve genel idare hizmetleri sınıfına memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; dava konusu işlemler nedeniyle parasal haklarında azalma olduğu, ders esnasında "...elektrik..." diye bağırmasının sınıfta oluşan negatif elektriği dağıtmak için kullandığı, ders esnasında Allah'a ve Peygamber'e inanmadığına dair iddiaların asılsız olduğu, derste öğrencisi …'nın üzerine yürüdüğü iddiasının ve öğretmenler odasında ellerini yumruk yapıp kafasına vurduğu iddialarının abartıldığı, erkek öğrencilere yönelik tepkilerinin rehberlik kapsamında olduğu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından 12/04/2016 tarihinde düzenlenen raporda, gözlem yapılması için hastaneye yatmasının önerildiği ancak kendisinin, ruhsal açıdan problemli insanlarla kalma endişesi nedeniyle bunu kabul etmediği, hakkında tanzim edilen sağlık kurulu raporlarında, öğretmenlik mesleğini yapamayacağına dair rapor verilmediği, yıllık çalışma planlarını ve bireyselleştirilmiş eğitim planlarını eksiksiz hazırladığı, müfettişlerce düzenlenen mucipli ders denetim raporlarının kabul edilemez olduğu, önceki yıllara yönelik olarak, disiplin cezası almadığı ve hakkında yapılan teftişlerde yetersizliğinin söz konusu olmadığı ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN CEVABI :

1- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

2- Afyonkarahisar Valiliği tarafından; temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

… ve …'in; "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'İstinaf' başlıklı 45. maddesindeki, '1) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. ... 6) Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir.' hükmü ile bahsi geçen Kanun'un, 6545 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen 'Temyiz' başlıklı 46. maddesindeki, 'Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir: ... c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları. ...' düzenlemesi uyarınca; Afyonkarahisar ili, … Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur olarak atanmasına ilişkin işlem ile bu işlem doğrultusunda aynı ilde bulunan … Lisesine memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemlerin, yukarıda anılan Kanun'un 46/c maddesinde ifade edilen 'belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran işlem' olarak değerlendirilemeyeceği, anılan ifadeden meslek grupları için ilgili hukuki metinlerinde ayrıca düzenlenmiş olan 'meslekten ihraç' veya 'mesleki faaliyetini durdurma' cezalarının anlaşılması gerektiği, bu nedenle kararın temyiz yolu açık olmayan 'kesin' kararlardan olduğu sonucuna varılmakla, temyiz isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmadığı ve davacının temyiz isteminin incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği' yolundaki ayrışık oylarına karşılık, dava konusu uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun'un 46/c maddesi kapsamında, temyize tabi olduğuna oyçokluğuyla karar verilerek işin esasına geçildi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 07/01/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.