Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:35

Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Temmuz 2017 tarihli ve 30120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU AVRUPA
ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde ortaya çıkan çeşitli sosyal, ekonomik ve politik konuları disiplinler arası bir yaklaşımla incelemek ve araştırmak ve bu konularda yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek çeşitli aktivitelerle Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmek.
b) Merkezin konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek, bilgi paylaşım ağlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, sektörel ve akademik eğitim imkanı sunmak ve uluslararası diyalog ve işbirliğini desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez; 5 inci maddedeki amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Sosyal, ekonomik ve politik konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
b) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda programlar, mesleki kurslar ve sertifika programları hazırlamak ve yürütmek,
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamaların takibini yapmak,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal, ekonomik ve politik alanlarda araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,
d) Üniversite bünyesinde çalışan akademisyenleri ve yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencileri, ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal, ekonomik ve politik alanlarda araştırmalar yapmaya özendirmek,
e) Ulusal ve uluslararası düzeylerde ortaya çıkan, Türkiye ve yakın bölgesini etkileyen sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu konularda kapsamlı değerlendirmeler yaparak ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllık süre için belirlenir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi kişiler ve bilim insanları ile bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite içinden veya dışından, istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından belirlenen en fazla on üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunluk aranmadan, Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir.

(3) Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri bu süre sonunda yeniden üyeliğe seçilebilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamakla görevli Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

Çalışma grupları
MADDE 14 –
(1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Merkez Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve esasları, çalışma grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 

 
Antalya Bilim Üniversitesi Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


10 Temmuz 2017 tarihli ve 30120 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber