Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
15 Ocak 2018 Pazartesi 14:10

Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ocak 2017 tarihli ve 30302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

c) Merkez (ÖZAUM): Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; özel eğitim gereksinimi olan bireylere, ailelerine eğitim ortamlarındaki öğretmen ve diğer ilgili meslek elemanlarına, Fakültenin Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine, diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, özel eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için özel eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve bunları desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konuları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Özel gereksinimli bireylere ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Özel gereksinimli birey ve öğrencilerin ailelerine yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak özel gereksinimli bireyler ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine yönelik ve yaşam kalitelerini artırıcı ortak çalışmalar yapmak.

d) Özel gereksinimli bireyler ve öğrencilerle çalışan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda çalışan eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetlerde bulunmak.

e) Özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla faaliyetler düzenlemek.

f) Özel gereksinimli birey ve öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tıbbi incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek.

g) Farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektiren özel eğitim konularında üniversitenin ilgili akademik birimlerinin, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

ğ) Özel eğitim alanı ile ilgili araç, gereç ve materyaller geliştirmek ve sağlamak.

h) Başka üniversitede öğrenim gören ve çalışan özel gereksinimli bireyler olmak üzere, toplumun bütün kesimlerindeki özel gereksinimli bireylere ve öğrencilere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

ı) Özel gereksinimli bireylerin ve öğrencilerin yükseköğretim de dâhil eğitim kademelerinin hepsinden en üst düzeyde yararlanabilmesi için gerekli imkân ve uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

i) Özel gereksinimli bireylerin ve öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki alanlar başta olmak üzere yaşamla ilgili her alanda kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, sürdürmek, katılmak ve desteklemek.

j) Özel gereksinimli bireylerle ve öğrencilerle çalışmakta olan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak bu kurumlarda görev yapmakta olan eğitimciler ve diğer personele yönelik güncel konu ve gelişmeler hakkında eğitim faaliyetleri düzenleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

k) Özel gereksinimli bireyler ve öğrencilere yönelik özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak, ilgili devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile bu konularla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetleri yapmak ve sürdürmek.

l) Farklı disiplinlerden özel gereksinim ve özel eğitim konularında araştırmalar yapan bilim insanları ve uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası düzeylerde araştırma-geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

m) Özel gereksinim ve özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel ve alan uygulamalarının kalitesini artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

n) Uludağ Üniversitesi bünyesindeki ilgili fakülte ve diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile işbirliğinde bulunmak. Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak.

o) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında bilimsel bilgilerin sözlü ve/veya yazılı bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını sağlamak.

ö) Birimler arası işbirliği yaparak özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konuları ile ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirme konusunda toplumun her kesiminden bireylere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

p) Engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak. Özel gereksinimli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını sağlamanın yanı sıra özel gereksinimli bireyler ve iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak.

r) Özel eğitim alanında sorunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim ve destek hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını sağlamak. Sosyal becerilerini ve yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yapmak.

s) Rektörlük tarafından talep edilen özel eğitime ilişkin alan ya da alanlarda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Fakültenin Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür izinli olduğu zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak.

d) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personelin ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütleri ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından görevlendirilen fakültenin Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri arasından üç üye, Üniversiteye bağlı ilgili fakülte ve birimlerde görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilen üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu en az beş üye ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri, bu faaliyetlerle ilgili esasları planlar, kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeler yapmak.

d) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işler hakkında karar almak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karar vermek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, Üniversitede görevli konu ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlar ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.


Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


15 Ocak 2017 tarihli ve 30302 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.