Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
15 Ocak 2018 Pazartesi 22:40

Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 15 Ocak 2017 tarihli ve 30302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KINALIZADE İSLÂM
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; İslam ilimleri, kültür ve medeniyeti alanlarında dini, bilimsel, ekonomik, siyasal ve kültürel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmi toplantılar düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştırmacıları desteklemek, yurt içi ve yurt dışındaki akademik kurumlarla işbirliği içinde araştırma, eğitim ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek, İslam dini ve tarihi, Türk-İslam tarihi, kültürü, sanatı ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesine katkıda bulunmak, telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek ve bunları yayınlamak, İslam eğitimi, kültürü ve sosyal alanlarında etkinlikler düzenlemek, bu yolla başta Isparta ili ve çevresi olmak üzere ülkemizin entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslam medeniyeti, tarihi, kültürü ve sanatı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, bilimsel toplantı ve sergi düzenlemek.

b) İslam medeniyeti, tarihi ve sanatları ile ilgili belge, resim, belgesel, dizi ve filmlerini ihtiva eden kütüphane ve arşiv oluşturmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkçe ve farklı dillerde dergi, kitap, broşür gibi dijital veya basılı yayınlar yapmak.

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve merkezlerle işbirliği yaparak projeler ve yayınlar gerçekleştirmek, fikri ve kültürel ilişkiler kurmak.

d) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağlayacak diğer kurs, seminer, toplantı vb. etkinlikleri tertip etmek.

e) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

f) Merkezin bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma birimleri kurup, bu birimler aracılığıyla Üniversitenin öncelikli bilimsel araştırma konularında araştırma, toplantı ve yayın gibi etkinlikleri koordine etmek.

g) Merkezin araştırma konuları ile ilgili bir internet sitesi oluşturarak Merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, sanal kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ğ) Üniversitede Merkezin amaçları doğrultusundaki ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapılmasını sağlamak, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs temini hususunda yardımcı olmak.

h) İslam medeniyeti, kültürü ve sanatları hakkında proje üretmek ve yapılacak bilimsel çalışma ve projelere destek olmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

j) Merkezin faaliyet alanları kapsamında araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrencilere, eğitimcilere, profesyonel kişi ve kurumlara destek olmak.

k) Arapça, Osmanlıca, Farsça, ebru, hat, tezhib gibi kurslar açmak.

l) İslam kültürü, medeniyeti ve sanatı hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

m) Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde İslam araştırmaları yapan merkezler ile bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek.

n) Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı İslam medeniyeti odaklı araştırmaları teşvik etmek.

o) Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, bunlarla birlikte projeler üretmek.

ö) Merkezin çalışmaları ve yapılan/yapılacak olan faaliyetler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

p) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda bireysel ve kurumsal başarıları ve katkıları takdir ve teşvik etmek amacıyla ödüller ve yarışmalar düzenlemek.

r) Kınalızade ve Ailesi hakkında ilmi çalışmalar yapmak ve yapan kurum, kuruluş ve şahısları desteklemek.

s) Kınalızade ve Ailesinin tanıtımı ile ilgili konferans, panel, sempozyum, workshop gibi faaliyetler düzenlemek.

ş) Merkezin kuruluş alanına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi üç yıl için, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görev başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin öğretim, uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek,

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

e) Her öğretim yılı sonunda istenildiği takdirde merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Merkezde görevlendirilecek personel ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek,

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve yardımlaşmayı sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından biri ve müdürün önerdiği altı öğretim elemanı arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikaları belirlemek,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Müdür dâhil, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve Üniversite dışı uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen Müdür dahil en fazla yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulunun süresi, Müdürün görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak,

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Senato veya Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.


Süleyman Demirel Üniversitesi Kınalızade İslâm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


15 Ocak 2017 tarihli ve 30302 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.