Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 3 Şubat 2018

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 3 Şubat 2018
03 Şubat 2018 Cumartesi 20:10

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 3 Şubat 2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIK ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bağımlılık ile ilgili klinik ve epidemiyolojik araştırmalar yapılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık hizmetinin yapılması, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmesi, bağımlılık ile mücadelede diğer kurumlarla işbirliği yapılması hedeflenmektedir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bağımlılık alanında bilimsel araştırmalar ve projeler gerçekleştirilmesi,

b) Çeşitli meslek gruplarının (rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, birinci basamak hekimleri başta olmak üzere sağlık personeli, güvenlik görevlileri gibi) hizmet içi eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve bu meslek gruplarındaki bireylere yönelik yapılandırılmış eğitim programlarının geliştirilmesi,

c) Bağımlılık eğitimi kapsamında okul yönetimi, rehberlik ve diğer branş öğretmenleri, okul aile birliği yöneticileri ve ailelere yönelik bilgilendirme toplantılarına bilimsel danışmanlık hizmetinin verilmesi,

ç) Birincil koruyucu çalışmalar kapsamında yer alan eğitim çalışmalarına bilimsel açıdan destek sağlanması,

d) Ulusal düzeyde kamu kurumu ve özel kuruluşlara bilimsel danışmanlık desteği sağlanması,

e) Bağımlılık konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

f) Sivil toplum kuruluşlarına bağımlılık konusunda bilimsel katkılar sağlanması,

g) Tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına bilimsel katkılar sağlanması,

ğ) Bağımlıların aile ve yakınlarına yönelik psikoeğitim uygulamaları yapılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; bağımlılık konusunda deneyimli Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil, dört kişiden oluşur. Diğer üç üye; Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak,

b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek,

ç) Danışma Kurulu üyelerinin Rektör tarafından görevlendirilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 –
(1) Merkezle ilgili veya Merkezle ortak yapılan diğer projelerden alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


3 Şubat 2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.