Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı - 22 Ocak 2018

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı - 22 Ocak 2018
22 Ocak 2018 Pazartesi 18:40

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne ait 2 yönetmelik, bugünkü 22 Ocak 2018 tarihli ve 30309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir. Bu durumda tezler,  ilgili programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazılabilir. Bu durumda tezler, ilgili programlardaki tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde veya İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinde yazıp hazırlar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (Kilis TÖMER): Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminerlerle isteyenlere Türkçe ve yabancı dil öğretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeler açmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili bakanlıklar ile üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve dışına geziler düzenlemek,

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili, Dilbilim gibi bölümleri ile Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek diğer bölümlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,

h) Dil sınavları düzenlemek,

ı) Dil öğretimi ile ilgili alanlarda kurslar açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen konularla ilgili uzmanlığı bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısının bulunmadığı hallerde de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

b) Merkezin işbirliği yapacağı diğer merkez ya da kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak,

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek,

d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri kurmak,

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; yeni şubeler açmak ve mevcut şubelerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 –
(1) 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama  ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


22 Ocak 2018 tarihli ve 30309 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.