Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 28 Ocak 2018

Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 28 Ocak 2018
28 Ocak 2018 Pazar 16:30

Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 28 Ocak 2018 tarihli ve 30315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜGETUM): Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hem koruyucu hekimlik hem de hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uygulanmasını sağlamak,

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, ekonomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendirmeler yapmak,

c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında bilgi edinmesini sağlamak,

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek,

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında izin verilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve eğitimini vermek,

b) Dünyada kabul gören ayurveda, aromaterapi, biyoenerji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek,

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak,

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayan ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği yapmak suretiyle birlikte uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak,

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak,

e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek,

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,

g) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve eğitim vermek, bu konularla ilgilenen öğrenci topluluklarına gerekli desteği sağlamak,

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, sunu, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak,

i) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak,

j) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan ve Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam zamanlı çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezi yönetmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurula başkanlık etmek,

d) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor sunmak,

f) Yönetimi Merkez uhdesine verilen hizmet birimlerini sevk ve idare etmek ve birimlerin yönetici ve hizmet personelinin seçimi, eğitimi ve istihdamını sağlamak,

g) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen iki üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az bir defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek ve Rektörün onayına sunmak,

ç) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

d) Merkezin bütçesini onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için seçilen en fazla 5 kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hitit Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


28 Ocak 2018 tarihli ve 30315 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.