Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 22 Ocak 2018

Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 22 Ocak 2018
22 Ocak 2018 Pazartesi 09:40

Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 22 Ocak 2018 tarihli ve 30309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜNİTEK): Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye'de halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünü, ileri teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar kapsamında bir araya getirerek projeler üretmek ve bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç ve teknik imkanlara sahip ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma birimlerini kurmak,

b) Bünyesindeki laboratuvarları ile öncelikli olarak Üniversitenin sonra diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayinin ihtiyaç duyduğu test ve analizleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,

c) Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknolojiler konusunda işbirliği ortamı oluşturmak ve ortak projeler yapılması için bilimsel danışmanlık ve laboratuvar altyapısı sunmak,

ç) Laboratuvardaki cihazların günün koşullarına paralel olarak geliştirilmesini sağlamak,

d) Laboratuvardan diğer üniversitelerin, enstitülerin ve araştırma merkezlerinin araştırmacılarının da yararlanmasını sağlamak,

e) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

f) Merkezin sunduğu test, analiz ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile sürdürülebilir olmasını sağlayan çeşitli kaynaklar oluşturmak. Bu amaçla işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İleri teknolojiler konusunda ve Merkezin ilgili faaliyet alanları kapsamında yer alan araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmalarının yapılabileceği laboratuvarları kurmak,

b) İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, katılmak ve yayın yapmak,

c) Üniversite, kamu, özel ve tüzel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek ve bu amaçla gerekli birimlerle koordinasyonu sağlamak,

ç) Türkiye’de halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün ileri teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar kapsamında bir araya getirilmesini sağlamak,

d) İleri teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezde yürütülecek araştırmalara kaynak sağlamak,

e) İleri teknolojiler alanında ürüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda kullanılan yöntem ve sonuçları patente dönüştürmek,

f) Dergi, kitap ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak,

g) İlgili alanlarda eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 –
(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında Merkeze tahsis edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin laboratuvar ve birimleri dışında kullanıma verilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 –
(1) 20/12/2013 tarihli ve 28857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.


Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


22 Ocak 2018 tarihli ve 30309 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.