Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 30 Ocak 2018

Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 30 Ocak 2018
30 Ocak 2018 Salı 09:30

Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 30 Ocak 2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS VE YÖRESİ TARİH VE
KÜLTÜR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BİTAM): Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bitlis ve yöresinin en eski devirlerden günümüze kadarki tarihini, kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve iktisadi hayatını incelemek ve araştırmak; geçmiş kültür ve sanat değerlerine çağın değerlerini ekleyerek gelecek kuşaklara aktarmak,

 b) Bitlis ve yöresindeki ilmî şahsiyetlerin hayatlarını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliklerini, düşüncelerini, bunların Türk ve dünya kültürlerindeki etkilerini, konumunu incelemek ve araştırmak,

c) Bitlis ve yöresindeki medreseleri, medreselerin tarihi gelişimini, topluma etkilerini, eğitim metotlarını incelemek, araştırmak ve ortaya koymak,

ç)  Bitlis ve yöresinin tarih, kültür, edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi hayatını bilimsel metotlar çerçevesinde araştırmak, disiplinler arası çalışmaları bir araya getirerek daha verimli sonuçlar elde etmek ve bu alanlarla ilgili her türlü belge, bilgi, kitap ve benzeri materyallerin tespiti, temini ve değerlendirilmesini sağlayarak elde edilen verilerin şehir, bölge ve Türkiye araştırmalarına katkıda bulunmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bitlis ve yöresinin tarih, kültür, sanat, edebiyat, sosyal ve iktisadi hayatını araştırmak, odak bölgesi olan tarih içerisindeki yerini ve önemini bilimsel ve ana kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak, ilgili alanlarda yurt içinde ve  dışında araştırmalar yapmak, kaynak temin etmek, değerlendirmek, yayımlamak ve bu maksatlarla projeler üretmek,

b) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi, arşiv merkezi ve sergi salonu oluşturmak, sergi, arşiv ve kütüphane için özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin ve görsel malzemelerin bağış  ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak,

c) Kadı defterleri (şer’iyye sicilleri), tapu tahrir defterleri ve salnamelerin teminini sağlamak, kataloglarını hazırlamak ve bu kaynaklar üzerinde ilmî araştırmalar yapmak,

ç) Bitlis ve yöresine ait kültürel birikimi yansıtan edebiyat, halk kültürü, folklor ve sanat ürünlerinin tespitini yapmak, örneklerini almak, sergilemek, bunlar üzerinde gerekli bilimsel çalışmaları yapmak,

d) Tarih şuurunun oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak üzere, millî ve milletlerarası düzeyde ilmî toplantılar düzenlemek,

e)  Çalışma alanlarında ve ilgili konularda projeler geliştirmek, bu konularda yapılacak lisansüstü tez ve araştırma projelerini teşvik etmek ve Merkezin amacına uygun olanları yayımlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

f) Bitlis ve yöresinin tarihi, kültürü, edebiyatı, sanatı, sosyal ve iktisadi hayatı ile ilgili araştırma yapanlara destek sağlamak,

g) Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmî kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitede tarih, şehir tarihi veya Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda deneyimi olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Üniversitede aynı niteliklere sahip öğretim elemanlarından en fazla iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını yapmak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda öneri ve görüşleri planlamak ve Merkezin yıllık faaliyet planı içinde bu planlamalara yer vermek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

f) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversitenin Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Tabiat Varlıklarını Koruma bölümlerince önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayına sunulur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Merkeze, yayımlanmak üzere sunulan kitap ve projelerin değerlendirilmesi için ulusal veya uluslararası hakem tayin etmek, sunulan eserlerin yayınlanması hususunda karar vermek,

e) Yapılacak sempozyum, seminer, kongre, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına karar vermek,

f) Yerel çerçevede, yurt içi ve dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulan bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim elemanlarının yanı sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, bu alanda çalışmalarda bulunan kurumların temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevlerine son verilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir. 

(4) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve birim sorumluları
MADDE 13 –
(1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulur. Her çalışma birimine, ilgili alanlarda faaliyet gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından toplam iki kişi olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından üç yıllığına birim sorumluları görevlendirilir. Birim sorumluları aynı usulle görevden alınabilir, görev süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Birim sorumluları, alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, projeler hazırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri yapmakla yükümlüdürler. Birim görevlileri, Müdüre karşı sorumludurlar.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 –
(1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 17 –
(1) 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Çevresi İlmi Şahsiyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Çevresi Vakıf Müesseseleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


30 Ocak 2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.