Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
21 Ocak 2018 Pazar 21:20

Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 19 Ocak 2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hedef kitle: 0-18 yaş arası çocuk ve gençleri,

c) Merkez: Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek,

b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendirmesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak,

c) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygulamaları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel politikalar geliştirilmesine katkı sunmak,

ç) Bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi kapsayan programlar geliştirmek,

d) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine olanak sağlamak,

e) Herhangi bir alanda, bilgi almak isteyen hedef kitle kapsamındaki bireylere, bu bilgiyi sağlamak için teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,

f) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı sağlayacak uygulamalar geliştirmek,

g) Öğretim elemanlarının, alanları ile ilgili geliştirebilecekleri ve hedef kitlenin düzeyine uygun ilgi çekici etkinlikleri uygulamalarına ve fikirlerini toplumla buluşturmalarına olanak sağlamak,

ğ) Hedef kitledeki bireylerin ilgi, yetenek ve zekâ düzeylerine göre eğitim alabilmelerine olanak sağlamak,

h) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek,

ı) Hedef kitlenin milli, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına olanak sağlamak,

i) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında, duygusal ve sosyal yönden de gelişmelerine olanak sağlamak,

j) Hedef kitledeki bireylerin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmak,

k) Çocukların üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak, bu şekilde bilimin, sanatın ve kültürün topluma yayılmasına ve bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemleriyle erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak,

l) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite okumaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve hedefler oluşturmasında rehber olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk ve gençlerin bilim eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına, mevcut politikaların değerlendirilmesine ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında konferanslar, kongreler, seminerler ve diğer çalışmaları düzenlemek,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak,

ç) Hedef kitledeki farklı yetenek alanındaki bireyleri Merkezin imkânlarından yararlandırmak,

d) Hedef kitledeki bireylerin bilimi sevmelerine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme alışkanlığı kazanmalarına yönelik olarak ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri planlı bir şekilde uygulamak,

e) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak ve/veya danışmanlık yapmak,

f) Hedef kitledeki bireylerin bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin pekiştirilmesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına olanak sağlamak,

g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak, kurulmuş olanlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmaların projelendirilerek diğer kurum ve kuruluşların olanaklarının Merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak,

h) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap hazırlama, yayın veya çeviri çalışmaları gerçekleştirmek,

ı) Hedef kitledeki bireylerin uluslararası bağlantılar kurmasına katkı sağlayabilecek dil kursları düzenlemek,

i) Hedef kitle kapsamında bulunan sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bireylerin eğitime dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

j) Hedef kitledeki bireylerin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar gerçekleştirmek,

k) Hedef kitlede yer alan kaynaştırmaya tabi veya üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

l) Hedef kitledeki bireylerin eğitimi üzerine çalışan akademisyen ve öğretmenlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri programlar düzenlemek,

m) Akademik birimler bünyesinde hedef kitledeki bireylerin eğitimi ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek,

n) Merkezde eğitim alan bireylerin, sonraki yaşamlarında, aldıkları eğitimin etkilerinin belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapmak,

o) Hedef kitleye sunulan bilimsel etkinliklerle, onların akademik performanslarına ilişkin öz-düzenleyici öğrenme stratejilerini ve öğrenmeye dair motivasyonlarını artırmak,

ö) Hedef kitlenin akademik benlik kavramını geliştirmelerini destekleyen akademik uğraşılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, eğitim bilimleri, alan eğitimi ve çocuk gelişimi alanlarında araştırma ve uygulama deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya eğitim bilimleri, alan eğitimi ve çocuk gelişimi alanlarında araştırma ve uygulama deneyimi olan Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından belirlenen en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir ve Rektörlüğe bildirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

d) Yıllık plan ve programa göre personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin ihtiyaç duyduğu hususlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

f) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

g) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 –
(1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek,

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek,

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından eğitim alanında araştırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kere olmak üzere gerekli görüldüğünde toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Senatonun kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak,

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak,

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak,

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek,

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak,

g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak,

ğ) Uygulamalı kurs, etkinlik ve okul açılması ile ilgili karar almak,

h) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak,

ı) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Merkezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde biri Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklif edeceği üye, biri Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün teklif edeceği üye olmak üzere Rektör tarafından resen veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üç yıl için görevlendirilecek en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunarak tavsiye niteliğinde görüş bildirir. Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır. Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Katılım belgesi
MADDE 17 –
(1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere, Rektör ve Müdürün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.