Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 28 Ocak 2018

Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, bugünkü 28 Ocak 2018 tarihli ve 30315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - 28 Ocak 2018
28 Ocak 2018 Pazar 21:30

Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, bugünkü 28 Ocak 2018 tarihli ve 30315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Birim: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite ile ilgili sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte dekanlarını,

d) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

e) DNO: Yarıyıl/yıl not ortalamasını,

f) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu: Antalya AKEV Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

g) GNO: Genel Not Ortalamasını,

ğ) Müdür: Antalya AKEV Üniversitesi yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürlerini,

h) Mütevelli Heyeti: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Mütevelli Heyeti Başkanı: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Program: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim verilen programları,

k) Program başkanı: Bölüm veya bağımsız akademik programların başkanlarını,

l) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,

n) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

o) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 5 –
(1) Üniversitede ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversitede başka bir eğitim-öğretim dilinde yapılmasında zorunluluk olan programlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 –
(1) Öğrenci kontenjanları, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vakıf  Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve YÖK tarafından onaylanır.

(2) Ön lisans ve lisans programlarına;

a) ÖSYM’nin yerleştirme sistemiyle veya DGS ile Üniversitede bir programa yerleştirilen öğrenciler, ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından YÖK tarafından belirlenen puanların üzerinde puan alan ve ön kayıt sonrası girdikleri Üniversite yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler,

b) YÖK kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler,

c) Üniversite tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler,

ç) İkili anlaşmalar veya başka nedenlerle YÖK tarafından Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler,

d) Sınavsız öğrenci kabul edilen programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler

kesin kayıt yaptırabilirler ve tam zamanlı öğrenci olarak öğrenimlerine devam ederler.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları
MADDE 7 –
(1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen asgari koşullar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçişler dışında, Üniversite hazırlık sınıfına, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılı içerisinde yatay geçiş yapılamaz.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversite programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, ilk ders kaydı yaptıracakları yarıyıl/yılbaşında ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders intibakı için dersi veren bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin başarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerden uygun görülenler, 27 nci maddede öngörüldüğü şekilde harf notu olarak not belgesine işlenir. Ders başarı notu katsayı karşılığı olmayan ve muafiyeti uygun görülen dersler için EX muafiyet notu verilir ve bu notlar ortalamaya katılmaz.

(3) Üniversitenin ön lisans ve lisans programları arasında herhangi bir yolla geçiş yapan öğrencilerin intibakları, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin önceki programda almış ve başarmış veya koşullu başarmış oldukları derslerden uygun görülenler 27 nci maddede öngörüldüğü şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.

(4) Üniversitenin ön lisans programlarından dikey geçiş yolu ile geçiş yapanların intibakları 27 nci maddede öngörüldüğü şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.

Misafir ve özel öğrenci kabulü
MADDE 8 –
(1) Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın önerisi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge kendilerine verilir. Misafir öğrencilerden Üniversiteye 6 ncı madde hükümlerine göre kesin kayıt yaptıranların aldıkları ve başarmış oldukları derslerden uygun görülenler için Üniversite programları arasındaki yatay geçiş ders muafiyeti gibi işlem uygulanır.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı özel öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.

(3) Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İlk kayıt işlemleri
MADDE 9 –
(1) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri uygun görülen usullerle, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı bir örneği alınır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış beyan ve sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kendisine kayıt hakkı verilenlerin kayıtları, bu maddede açıklanan koşullarda yapılır.

Ücretler
MADDE 10 –
(1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik yıl için alınır. Yaz okulu ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında ayrıca ücretlendirilir.

(2) Ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez ve öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışındaki tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.

(3) Misafir öğrenciler, özel öğrenciler ve 16 ncı maddede belirtilen azami öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları ders sayısı ve kredi saat esas alınarak Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan esaslara göre ücret öderler.

(4) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir. Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin kayıt yenilemesi mümkün değildir. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içerisinde ödemeleri gerekir. Taksitlerini aksatan ve aksayan ödemeleri için yeni bir ödeme planını onaylatmamış olan öğrencilere, derslere devam ve sınavlara katılma hakkı verilmez.

(5) Mütevelli Heyetinin kararıyla programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.

(6) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Kısmi burslu öğrencilerin bursları kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresince devam eder. Azami eğitim-öğretim süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini tümüyle ödemekle yükümlüdürler. ÖSYM ve diğer burslar, yurt içi eğitim-öğretim için olup yurt dışı gibi özel eğitim-öğretim koşullarını içermez.

(7) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yıl sonu yapılır. Başarı burslarıyla ilgili koşullar, Mütevelli Heyetince belirlenir. Başarı kriterlerinin değiştirilmesi halinde başarı bursu kazanmış öğrenciler, sonraki dönemler için bir hak iddia edemezler.

(8) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift anadal, yandal ve yaz okulu için ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararıyla belirlenir.

(9) Normal öğrenim sürelerini tamamlamış ve mezuniyetleri için her yıl en çok 12 kredilik dersleri kalmış ön lisans ve lisans öğrencileri normal öğrenim ücretini öderler. Her bir kredi için öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti kararıyla belirlenir. Bu ücretler her yıl akademik yıl başında ilan edilir.

(10) Kredi başına ücret ödeme durumunda olan öğrenciler için staj hariç diğer kredisiz dersler için bir kredi/saat ücreti alınır.

Ders kayıt işlemleri
MADDE 11 –
(1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin, ders kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli mali sorumluluklarının yerine getirilmiş olması gerekir.

Yarıyıl/yıl kayıt yenilenmesi
MADDE 12 –
(1) Her yarıyıl/yılbaşında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve kısmi burslu öğrenciler, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 16 ncı maddede belirtilen azami öğretim süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm öğrenciler, kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süresinde kayıt yenilememiş ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemiş olsalar dahi öğrenci işleri sisteminden de yararlanamazlar.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 19, 31, 32 ve 34 üncü maddelere göre kayıt oldukları dersleri ekle-sil dönemi sonuna kadar kesinleştirip onaylamak zorundadırlar. Ders kayıtları sırasında öğrenciler akademik danışmanlarından destek alabilirler.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmış öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle kayıt yenilemeden, 17 nci maddede belirtilen süreler için kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Öğrencinin talebi kayıtlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, 17 nci madde hükümlerine göre dönem ücretinin yüzde onunu ödeyerek kayıt dondurma haklarından yararlanabilirler. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını yenilemedikleri yarıyıl/yıllara ait öğrenim ücretlerinin yüzde onunu ödemeden yeni ders kaydı yaptıramazlar.

(5) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için bu yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.

(6) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, öğretim yarıyıl/yılının başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptırabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yapılmaz.

(7) Öğrenci İşleri Sistemi veya öğrenci tarafından ataması yapılan derslerin sorumluluğu, öğrencinin derslere devam edip etmemesine bakılmaksızın öğrenciye aittir. Kısmi burslu ve burssuz öğrenciler bu döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirmek mecburiyetindedir.

Kayıt sildirme
MADDE 13 –
(1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler veya yasal yetki verdikleri kişiler, Üniversiteden kayıt sildirmek üzere yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıl/yıldan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler, dersten çekilme süresinden sonra yapılan kayıt sildirme müracaatlarında, devam etmekte oldukları yarıyıl/yıl ücretinin tamamını ödemek zorundadırlar. Ders kaydı yaptırmamış veya kayıt dondurmuş öğrenciler, 12 nci madde hükümlerine göre ücret öderler.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliği ile ilgili esaslar
MADDE 14 –
(1) Üniversitede başka bir dilde eğitim-öğretim yapılmasında zorunluluk olan programlar veya dersler, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri, programın yabancı dil okutmanları tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(3) Orta öğretimini, anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce ile öğretim yapan kurumlarda tamamlamış olanlarla, uluslararası nitelikteki TOEFL ve benzeri dil sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeylerinde aranan şartları ve hazırlık programınca yapılan yeterlik sınavına girip girmeyecekleri Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen uluslararası öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, Senato tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan sınav ile tespit edilir.

(5) İngilizce veya Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, Üniversite hazırlık programları tarafından gerçekleştirilen seviye tespit sınavıyla belirlenir.

(6) İlk akademik yıl sonunda yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler dil eğitiminde ikinci yıl tekrar hazırlık sınıfına alınırlar.

(7) Hazırlık sınıfında iki yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

(8) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlik belgesinin geçerlik süresi iki yıldır. Üniversitedeki öğretimlerine devam etmeden bu süreyi aşan ve tekrar öğrenimlerine devam etmek isteyenlerden, dil yeterlik belgesi istenir.

(9) İngilizceden ve Türkçeden başka bir dilde öğretim yapan programlarda dil yeterliğinin istenip istenmeyeceğine Senato tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi ve Akademik Takvim

Akademik takvim
MADDE 15 –
(1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders ve bunu takip eden yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 140 iş günü ders ve bunu takip eden yılsonu sınavları süresinden oluşan bir yıllık öğretim süresidir. Ön lisans ve lisans dersleri yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir ve bir ders saati 45 dakikadan az planlanamaz.

(2) Senatonun kararıyla, süresi en az yedi hafta olmak veya 70 iş gününe karşılık gelecek ders saatinden az olmamak üzere ayrıca bir yaz dönemi planlanabilir. Yaz dönemi öğrenim ücretleri, güz ve bahar öğrenim ücretlerinin dışında olup, Mütevelli Heyetince belirlenir.

(3) Staj, uygulama ve proje gibi çalışmalar akademik birimlerin programlarında belirtilir ve bu çalışmalar akademik birim veya kurulların belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, Senato tarafından önerilir, Mütevelli Heyeti onayından sonra Rektörlükçe ilan edilir.

Öğrenim süreleri
MADDE 16 –
(1) Üniversitede normal öğrenim süresi; ön lisans programlarında iki, lisans programlarında dört akademik yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süreleri; ön lisans programlarında dört (sekiz yarıyıl), dört yıllık lisans programlarında yedi (on dört yarıyıl), akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere dâhil değildir.

(2) Üniversiteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir kuruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır ve ders veya AKTS kredileri, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek uygunsa aynen transfer edilebilir.

(4) Kayıtlı olduğu eğitim programlarından azami süresi sonunda mezun olamayanlara 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma
MADDE 17 –
(1) Haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm başkanının görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik süresince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu süreler uzatılabilir. Yabancı dil hazırlık veya destek sınıfı öğrencileri en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve mazeretleri belgelenmek koşuluyla kayıt dondurma hakkı verilebilir:

a) Öğrencinin durumunu bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık raporuyla belgelendirmesi koşuluyla kaydı dondurulabilir. Öğrencinin, kayıt dondurma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporuyla belgelenmesi halinde, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden eğitim-öğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

c) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli gerekçeler.

(4) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:

a) Askerlik, hastalık ve doğal afetler nedeniyle kayıt donduran öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz. Başka gerekçelerle kayıt donduran öğrenciler, bu süreye ait öğrenim ücretinin yüzde onunu öderler.

b) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri, Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.

c) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istekleri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.

(5) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik veya beraat kararıyla sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre için herhangi bir öğrenim ücreti alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmelerle İlgili Esaslar

Öğretim programları
MADDE 18 –
(1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program başkanlığınca hazırlanır ve ilgili akademik kurullara önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim programları, ilgili akademik kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayıyla kesinleşir. Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar ilgili birimlerin akademik kurullarınca karara bağlanır. Ön lisans veya lisans öğretim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir öğretim programında yer alan zorunlu alınması gereken dersler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler programlarda belirtilir.

(2) Öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen derslerin dışında, ilgileri doğrultusunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belgesinde aldığı başarı notuyla birlikte gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortalamalarına katılmaz ve mezuniyet koşulları açısından değerlendirmeye alınmazlar. Bu dersler not belgesinde NI olarak gösterilir ve programda belirtilen başka bir dersin yerine sayılamazlar.

Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri
MADDE 19 –
(1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda 25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili akademik kurullarınca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edilmez.

(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senatoca karara bağlanır.

(4) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate alınmaz.

(5) Bir akademik birime ait bir öğrencinin her yarıyılda/yılda alabileceği en fazla ders kredi/saat yükü Senato tarafından belirlenen en yüksek kredi/saat yüküdür.

(6) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik yıl dersleri hariç öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayıyla azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(7) Kendi ön lisans ve lisans programında en az bir yıl veya iki yarıyıl öğrenim görmüş, başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3,5 olması halinde 3 kredi veya bir ders, 3,75 veya 3,75’ten fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders artırabilirler.

(8) Bir öğrenci, içinde bulunulan akademik yılın güz veya bahar yarıyılının sonunda mezun olabilecek durumda ise maksimum kredi yüküne ek olarak her yarıyıl için kendisine fazladan bir ders daha verilebilir. Ancak yaz okulu sonunda mezuniyet ihtimali olan öğrenciler bu ek ders hakkından yararlanamaz.

(9) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.

(10) Bir öğrenci, yaz okulunda 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla dört ders alabilir. Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dâhildir. Eğer öğrenci, içinde bulunduğu yaz okulu sonunda mezun olabilecek durumda ise kurum içinden veya kurum dışından yukarıdakilere ek olarak bir derse daha kayıt yaptırabilir.

Devam durumu
MADDE 20 –
(1) Öğrenciler, ilgili akademik birimlerin belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak yarıyıl/yılbaşının ilk haftasında ilan edilir ve öğrencilerin derslere devamları bu kurallara göre izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yılsonu notları NA olarak değerlendirilir. Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları için de geçerlidir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası içerisinde öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler dönem sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verilemez.

Ulusal ve uluslararası değişim programları
MADDE 21 –
(1) Üniversite, yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle öğrenci değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve kontenjanlar dâhilinde, yürürlükteki yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak diğer anlaşmalı üniversitelerden ders/dersler alabilirler.

(2) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere giden öğrenciler, ilgili yarıyıl/yıl için geçerli öğrenim ücretlerini Üniversiteye öderler.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilere, gitmeden önce alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, gittiği üniversitedeki öğretimini izlemek ve eğitim süresince öğrenci ile iletişimi sağlamak üzere her birimden bir öğretim elemanı değişim programları koordinatörü olarak görevlendirilir.

(4) Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı dersler, öğrenci değişim programına gitmeden önce ders içeriği, yerel ve AKTS kredileri de dikkate alınarak değişim programları koordinatörü ve bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez.

(5) Değişim programlarında alınan ve dersin alındığı kuruma göre başarılı kabul edilen derslerin intibakı; bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. İntibakları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanan dersler, dersin alındığı kurumdaki kodu, adı, kredi yükü ve AKTS kredi yükü ile öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın şartlarına bağlı olarak Üniversiteye eğitim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yılsonu final sınavı, akademik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir.

Yurt içi ve yurt dışındaki bir kurumdan alınan dersler
MADDE 22 –
(1) Öğrenciler, Üniversitede açılmayan derslerden öğrenimleri süresince en fazla 4 dersi, kendi programlarındaki öğretim dilinde verilmesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, bir yükseköğrenim kurumundan aşağıdaki koşulları sağlamak üzere güz, bahar yarıyıllarında veya yaz döneminde alabilirler. Güz veya bahar yarıyılları sonunda mezun olabilecek öğrenciler maksimum kredi koşullarına uygun olarak başka kurumlardan ders alabilir.

(2) Başka kurumdan alınacak derslerin içerik, kredi ve AKTS kredilerinin uygunluklarının onayı, ders alınmadan önce danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(3) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yönetim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod, ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt yenileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversitenin değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek belgesine işlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 23 –
(1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Yarıyıl/yılsonu sınavının katkısı en az yüzde kırk olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yılbaşında, ders öğretim planında açık olarak belirtilir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınavların tarih, yer ve saatleri, Rektörlükçe tüm fakülteler için planlanır ve hazırlanır; dekanlıklara/müdürlüklere her yarıyılın başında dersler başlamadan bildirilir ve öğrencilere ekle-sil haftasından sonra duyurulur. Ancak, birden fazla ara sınav yapılması gereken dersler için diğer ara sınavlar, sınavı gerçekleştirecek öğretim elemanı ya da elemanları tarafından bölüm başkanına tarih ve saatleri önerir ve dekanlık/müdürlük tarih, yer ve saatleri için gerekli hazırlıkları yapar. Yarıyıl/yılsonu sınavları, akademik takvime göre Rektörlük tarafından planlanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav ve diğer tüm değerlendirme aktivitelerinin sonuçları yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde öğrencilere duyurulur. Öğretim elemanları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi not ve devama ilişkin değerlendirme sonuçlarını en geç öğretim döneminin son haftası içinde öğrencilere duyurmakla yükümlüdür.

(4) Ara sınav ve dönem sonu sınavları yazılı, test veya test-yazılı olarak yapılır. Ancak uygulama veya çok özel yapısı olan derslerin sınavları, sözlü olarak veya öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmaları değerlendirilerek yapılabilir. Özelliği gereği sınavları bu şekilde yapılacak derslerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak yarıyıl/yıl başlangıç tarihinden sonra en geç yedi hafta içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

(5) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yılsonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekildeki değerlendirme yöntemi uygulanarak belirlenir.

(6) Öğrencilerin ders başarı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Sistemine girilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik takvimde belirtilen tarihte ders başarı notlarını ilan eder.

Mazeret sınavı
MADDE 24 –
(1) Mazeret sınavları ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kopya ve intihal
MADDE 25 –
(1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.

Dersten çekilme
MADDE 26 –
(1) Dersten çekilme 27 nci maddede belirtilen kurallara göre yapılır. Öğrenciler, dersten çekilmek için onay almak üzere kendi akademik biriminin bölüm veya program başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Öğrencilerin dilekçeleri ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

(2) Bir dersten çekilen öğrencinin not belgesine, bu dersten çekilme anlamına gelen W harfi işlenir. Bu dersin kredisi, not ortalama hesaplamalarına katılmaz.

(3) Bir öğrenci, takip etmekte olduğu her programdan her yarıyıl/yıl bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme sonucunda bir yarıyıl/yılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı ikinin altına düşemez. Öğrenci, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok 4, lisans programlarında en çok 8 dersten çekilebilir.

Notlar ve ders muafiyeti
MADDE 27 –
(1) Ders başarı notları, aşağıdaki tabloda gösterilen harfler ve bunlara karşılık gelen 0,00 ile 4,00 arasında verilen katsayılar ile belirlenir.

(2) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları ve 100’lük sistemde karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu            Ağırlık Katsayısı            100’lük Sistemde Karşılığı

    AA                             4,00                                     90-100

    BA                             3,50                                      85-89

    BB                             3,00                                      80-84

    CB                             2,50                                      70-79

    CC                             2,00                                      60-69

    DC                             1,50                                      45-59

    DD                             1,00                                      35-44

    FF                              0,00                                       0-34

     M                             Muaf

    NA                         Devamsız

(3) Öğrenci not belgesinde aşağıdaki harfler de kullanılır:

a) I eksik not, tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders kayıtları başlamadan önce veya final sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde verilir. Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bulunulmamış I notları F notuna dönüşür.

b) S yeterli not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) U yetersiz not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) PR notu, süresi bir yarıyıldan uzun süren derslerini başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) EX ders başarı notu, katsayı karşılığı olmayan dersler için verilen muafiyet notudur ve bu notlar ortalamaya katılmaz.

e) NA notu, devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten devamsız olan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve verilen başka sınav haklarından yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem görür.

f) W dersten çekilme durumu, yarıyıl/yılbaşından itibaren onuncu haftanın son iş günü mesai saati sonuna kadar, ilgili birimin bölüm başkanlığınca öğrencinin çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

1) Bir öğrenci, ön lisans ve lisans öğretim programının ilk yılına ait derslerden çekilemez.

2) Bir öğrenci, F, NA, U, W not yükseltmek için ve yaz döneminde aldığı derslerden çekilemez.

3) Öğrenci çekilmiş olduğu dersi, kendi öğretim programlarının gösterilen yarıyılında, ilk açıldığında almak zorundadır. Bu zorunluluğa yaz dönemi dâhil değildir.

4) Üniversite dışından alınan dersler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

g) NI notu, not ortalamalarına katılmamak koşuluyla öğrencinin aldığı dersler için verilir. Bu dersler, 19 uncu maddede tanımlanan ders yükü kapsamında alınır. NI statüsünde alınan dersler tekrarlanmaz ve başka bir ders yerine sayılamaz.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve not ortalaması hesaplamasına katılır. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00’dan az olamaz. Bu derslerin transfer dersi olduğu not belgelerinde belirtilir.

(5) Üniversite içerisindeki bir ön lisans ve lisans programından başka bir programa yatay veya dikey geçiş yaparak ya da ÖSYM sınavı sonucu ile yeniden kaydolan öğrencilerin geldikleri programdan aldıkları başarılı veya koşullu başarılı derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunan derslerin notları yeni programına transfer edilir.

Verilen değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 28 –
(1) Ara sınav notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(2) Yarıyıl/yılsonu final, mazeret ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir. Dekanlık/müdürlük sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik varsa, sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.

Başarı durumunun belirlenmesi
MADDE 29 –
(1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin kredi saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması ile bulunur. DNO öğrencinin o yarıyıl/yıl aldığı derslerden sağladığı puanların toplamının, aldığı derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır ve bu puan 0-4 not göstergesinde öğrencinin o döneme ait başarı notu ortalaması olarak adlandırılır.

(2) GNO, öğrencinin almış olduğu tüm derslerden toplamış olduğu puanlar toplamının o dönem sonuna kadar almış olduğu krediler toplamına bölünmesi ile bulunan sayıdır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, genel not ortalamasında, o derslerden alınan en son not geçerlidir, ancak öğrencinin tüm notları not belgesinde gösterilir.

(3) GNO’su 2,00 veya daha yukarı olan başarılı, 1,80-1,99 arasında olan koşullu başarılı öğrencidir. GNO’su ikinci, üçüncü ve dördüncü akademik yılın sonunda 1,80’in altında olan ise sınamalı öğrencidir. Güz yarıyılında öğretime başlayan öğrenciler için ilk sınamalı duruma düşme dördüncü yarıyıl sonunda, bahar yarıyılında öğretime başlayan öğrenciler için ise ilk sınamalı duruma düşme üçüncü yarıyıl sonunda belirlenir.

(4) Not ortalamaları, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya 5’ten büyük olduğunda yukarıya, 5’ten küçük olduğunda da aşağıya yuvarlanır.

(5) Öğrencilerin Üniversitede yaz döneminde aldıkları derslerin başarı notları genel not ortalamasına dâhil edilir.

(6) Bir dersin yarıyıl/yılsonu başarı yüzdesi hesaplanırken, NA notu alan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

(7) Bölüm, program, fakülte, yüksekokul ve Üniversite başarı sıralamasının nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 30 –
(1) Öğrencilerin ders başarı durumları aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC veya S notlarından birini alan öğrenci, bu dersten başarılı sayılır.

b) Bir dersten DC, DD notlarından birini alan öğrenci bu dersten koşullu başarılı sayılır. Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için mezuniyet anında GNO’sunun 2,00 olması gerekir. GNO’su 2,00’dan küçük ise öğrenci DC ve DD derslerinden yeterli sayısı kadarını alarak GNO’sunu en az 2,00’a yükseltir. Bu şartlar sağlanmadan öğrenci mezun olamaz.

c) Bir dersten FD, FF, NA veya U notlarından birini alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır.

Derslere yazılma kuralları
MADDE 31 –
(1) Öğrenciler, bölümlerinin öğretim programlarına başladıkları akademik yıldan başlamak üzere azami öğrenim sürelerine göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.

(2) Programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler, güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar. Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk güz yarıyılında başarısız olduğu kendi programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime güz döneminde başlayan bu öğrenciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar.

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini aşmamak koşulu ile bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders yazılım kurallarına uymak koşuluyla üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere kaydolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.

(4) İkinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler normal kredi limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak üzere üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

(6) Bahar dönemi sonunda sınamalı durumda olan öğrenciler sınamalı durumda olduğu dönemin üstündeki dönemlerden yaz okulunda da ders alamazlar. Öğrencinin sınamalı duruma düşüp düşmediği yaz okulu sonunda ve akademik yılın başında ders kayıtlarından önce kesinleşir.

(7) Programın ikinci akademik yılı sonunda sınamalı duruma düşen öğrenciler, öğretim programlarındaki ilk dört yarıyıl derslerinin dışında üst yarıyıllardan yeni bir derse kayıt yaptıramazlar.

(8) Programın üçüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat programın üçüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerin dışında ilk iki yarıyıl dersleri ile yedinci ve sekizinci yarıyıllarına ait yeni bir derse kayıt yaptıramazlar.

(9) Programın dördüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat programın dördüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerin dışında ilk iki yarıyıl derslerine kayıt yaptıramazlar. Bunun dışında beşinci fıkraya göre ders kaydı yaptırabilirler.

Ders tekrarı
MADDE 32 –
(1) Bir dersten FF, FD, NA, W veya U notu alan öğrenciler bu dersleri, kendi bölüm programı için açıldığı ilk yarıyılda öğretim programındaki en alt yarıyıldan başlayarak mutlaka almak zorundadırlar. Ancak, programdaki ilk iki yarıyıl derslerini 31 inci maddedeki ilgili hükümlerde belirtilen esaslar çerçevesinde tekrar edebilirler.

(2) Bir dersin öğretim programından kaldırılması durumunda, öğrenciler kaldırılan derslerin yerine karşılık tutulan eşdeğer dersleri alırlar.

(3) Öğrenciler, seçmeli dersleri tekrar etme durumunda, yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

(4) Başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, DC ve DD’nin altındaki başarı notu aldıkları dersleri, başarı notlarını yükseltmek için tekrar alabilirler. Bu dersler, son kayıt olunan yarıyılın bitiminden sonra takip eden dört yarıyıl içerisinde ders yazılım kurallarına uyulmak koşuluyla tekrarlanabilir.

Mezuniyet durumuna gelmiş öğrenciler için ek sınavlar
MADDE 33 –
(1) Azami öğretim süresini tamamlamadan mezuniyetleri için iki ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrencilere, öğretim programlarındaki başarısız oldukları ve o akademik yılda kaydoldukları FF, FD veya U başarı notu alınan en çok iki ders için takip eden ilk yarıyıl başına kadar birer ek sınav hakkı verilir.

(2) Azami öğretim süresini tamamlamadan mezuniyetleri için bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrencilere, öğretim programlarındaki başarısız oldukları ve o akademik yılda kaydoldukları FF, FD veya U başarı notu alınan bir derse, ek olarak en fazla bir dersten not yükseltmek için takip eden ilk yarıyıl başına kadar birer ek sınav hakkı verilir. Not yükseltmek için talep edilen ders, programdaki son iki akademik yılın derslerinden CC, DC, DD notu alınmış ders olmalıdır.

(3) Azami öğretim süresini tamamlamadan öğretim programlarındaki bütün derslerden en az DD ve DC başarı notu almış ve genel not ortalaması 2,00’ın altında kalan öğrencilere, genel not ortalamalarını yükseltebilmeleri için, takip eden yarıyıl başına kadar en çok iki dersten birer ek sınav hakkı verilir. Not yükseltmek için talep edilen dersler, programdaki son iki akademik yılın derslerinden CC, DC, DD notu alınmış dersler olması gerekir.

(4) Mezuniyet durumunda, not yükseltmek için ek sınav hakkı kullanan öğrencinin ek sınavda aldığı not ders başarı notudur.

(5) Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenci, yarıyıl/yıl/yaz dönemi sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra beş iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden sınav hakkını ne zaman kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra eğer sınava girme hakkı varsa öğrenciye ve ilgili dekanlığa veya müdürlüğe durumunu bildirir.

(6) Ek sınavlar, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz dönemi sonunda olmak üzere akademik takvimde planlanır. Takip eden yarıyıl başlangıcına kadar bu hakkını kullanmamış öğrenci, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

(7) Bu maddede öngörülen sınav hakları öğrenciye sadece bir defa tanınır. Bu haklardan zamanında yararlanmamış veya başarısız olmuş öğrencilerin ilgili derslere kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

(8) NA notu alınmış ve hiç kayıt olunmamış dersler için ek sınav hakları kullanılmaz.

Azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler
MADDE 34 –
(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl (sekiz yarıyıl), öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl (on dört yarıyıl) içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) Öğrencinin, azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmesi için aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Bu öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği ve başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

c) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Bu sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen sınav dönemi başlamadan on iş günü önceden yazılı olarak hangi derslerden sınava gireceklerini belirterek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar ve mali sorumluluklarını yerine getirirler.

ç) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Aralıklı veya sürekli olarak açılan sınavlara toplam olarak üç akademik yıl girmeyen öğrenci sınav haklarını kaybeder ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

e) Azami süreler içinde Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayıyla dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişikleri kesilen öğrenciler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde yıl içi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten sınav hakkı verilir.

2) Ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç dersten sınav hakkı verilir.

3) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

f) Azami öğrenim süresi sonunda, programlarındaki derslerden hiç ders kaydı yaptırmadığı veya sınava girme koşullarını yerine getirmediği dersleri bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Bu madde kapsamındaki öğrencilere tanınan ek süre ve sınav hakları ile ilgili ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 35 –
(1) Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur derecesinin nasıl verileceği Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift anadal lisans veya yandal programı
MADDE 36 –
(1) Bir lisans programında başarılı olan öğrencilere ikinci bir lisans programına da devam hakkı verilebilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift anadal-yandal programları ile ilgili hususlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma

Diploma hakkı
MADDE 37 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu öğretim programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve genel not ortalaması en az 2,00/4,00 olmak ve öğretim programlarındaki minimum ulusal ve AKTS kredi koşullarını sağlamak suretiyle mezun olma hakkını kazanır. Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşuluyla diploma alma hakkını kazanır.

(2) Diploma alma hakkını kazanan öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan veya müdür ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diplomalar
MADDE 38 –
(1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere, ilgili dekan veya müdür ve Rektör tarafından imzalanan bir diploma verilir.

(2) Ön lisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır.

(3) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere ulusal bir gazetede ilan edilmesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşuluyla yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine ikinci ve son nüsha ibaresi konulur.

(4) Diploma verildikten sonra diploma sahibine, isim değişikliği nedeniyle yeni isimle başka bir diploma düzenlenmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Tebligat
MADDE 40 –
(1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat, öğrencinin Üniversiteye ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra güncellediği posta adresine yapılmak, öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya ilgili fakülte/müdürlük tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler her kayıt yenileme döneminde iletişim adreslerini de güncellemek zorundadırlar.

(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini 15 gün içerisinde güncellemekle yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 41 –
(1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 42 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
 

Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


28 Ocak 2018 tarihli ve 30315 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.