Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 1 Şubat 2018

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 1 Şubat 2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 1 Şubat 2018
01 Şubat 2018 Perşembe 09:05

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 1 Şubat 2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez (Hastane): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

g)Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek,

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak,

ç) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak,

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak,

e) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastane bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak,

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, Fakülte öğretim üyeleri arasından, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi ile işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak,

g) Fakültenin aldığı kararların işleyişini sağlamak,

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek,

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Müdür, müdür yardımcıları ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği altı öğretim üyesi, Yönetim Kurulu üyelerini oluşturur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kere toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Hastane Müdürü
MADDE 12 –
(1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu olup, tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimli adaylar arasından Müdürün görüşü alınarak ilgili mevzuata uygun olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Başhekime karşı sorumlu olup, Merkezin yönetim organlarınca ve ilgili mevzuat gereğince belirlenen Merkeze ait idari iş ve işlemleri yürütmekle ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Hastane Müdürü, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna raportör olarak katılır.

Danışma Kurulu
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ve diğer üniversitelerin Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli olan öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi ve çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen on iki üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 15 –
(1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Hastane Müdürüne ve Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


1 Şubat 2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.