Memurun yıllık izin hakkı kaç gündür? 2024 Memur İzinleri Güncel Bilgiler

Devlet memurlarının bağlı oldukları kanunlardan ve yönetmeliklerden hareketle "Devlet memurları yılda kaç gün izin kullanır, mazeret izinleri kaç gündür ve nasıl alınır? Öğretmenlerin yıllık izni var mıdır? Doğum izni ve babalık izni ne kadar?" gibi sorulara cevap bulacağız. Detaylar haberimizde.

Memurun yıllık izin hakkı kaç gündür? 2024 Memur İzinleri Güncel Bilgiler
Kamusaati
Kamusaati
11 Eylül 2023 Pazartesi 22:48

Devlet Memurları için hazırladığımız bu özel haberde izinlerle ilgili kafanıza takılan tüm sorulara cevap bulacaksınız.  Devlet memurlarının izin çerçevesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'a bağlı yönetmelikler, yönergeler ile belirlenmiştir. 657 Sayılı DMK her memuru ilgilendirebileceği gibi bu Kanun'a aykırı düşmemek şartıyla kurumlar kendileri de izin yönergesi çıkarabilir ve personelinden bu yönergeye uymasını isteyebilir. Biz genel hatlarıyla kamu personellerinin izinlerini ele alacağız.

Memurların yıllık izni kaç gündür?

657(102. madde) "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

657(103. madde) "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer."

Bu maddelerden de anlaşıldığı üzre kişinin memurluktaki görev süresi 10 yıla kadarsa 20 gün, 10 yıldan fazlaysa 30 gün izin hakkı vardır. 

Öğretmenlerin yıllık izni kaç gündür?


657(103. madde) "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez."

Bu maddeye bakarsak öğretmenlerin yaz tatilinden başka ilave bir "yıllık izni" yoktur. Öğretmenler yaz tatillerinde 1 Temmuz ile 1 Eylül arası izinli sayılırlar.

Radyoaktif ışınlarla çalışan personelin izni ne kadar?

657(103. madde) "Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."

Bu maddeye baktığınızda da mesleği gereği radyoaktif ışınlarla çalışan personel (özellikle hastanelerde röntgen çeken görevlileri düşünün) bu ışından aşırı derecede etkinlenmesin diye yıllık izinleri dışında 1 ay da sağlık izni alır. Yani görev süresi 5 yıl olan bir kişi 20 gün yıllık izin 30 gün de sağlık izni alacak yani 50 gün izin hakkı olacaktır.

Yıllık izinler sonraki yıla devreder mi?


Yıllık izinler bir sonraki yıla devreder. Bir önceki yıldan kullanmadığınız yıllık izninizi bir sonraki yıl kullanabilirsiniz. Ancak bir önceki yılın yıllık izni devretmeyecektir.

ÖRNEK: 10 yıldan fazla hizmeti olan bir memur, 2011 yılında kullanamadığı 15 gün, 2012 yılına ilişkin 30 gün olmak üzere toplam 45 gün olan 2011-2012 yılları izninin 20 gününü kullanmış ancak 25 gününü kullanamamış ise kullanamadığı izin 2012 yılına ait olduğundan kalan 25 günlük izni, 2013 yılı içinde kullanabilecektir. Bununla beraber, 45 gün olan 2011-2012 yılları izninin, 10 gününü kullanıp, 35 gününü kullanamaması halinde, 2012 yılına ait izin süresi 30 gün, 2011 yılına ait izin süresi ise 5 gün olduğundan 2011 yılına ait 5 günlük izin 2013 yılına devretmeyecek, 2013 yılında sadece 2012 yılına ait 30 günlük izin devredecek ve ilgili 2013 yılında toplam 60 gün izin kullanabilecektir.

Öğretmenlerin yıllık izinlerinin zamanı belli olduğu için hiçbir şartta bir sonraki yıla bu izinler devredilemez.

Aday memurların yıllık izni nasıl hesaplanır?


Aday memurlar 1 yıl boyunca izin kullanamazlar. 1 yılın bitiminde 20 gün yıllık izin hakkı kazanırlar.

ÖRNEK: Bir memur 10 Aralık 2015'te işe başlamış olsun. Bu aday memur 10 Aralık 2016'ya kadar izin kullanamaz. 11 Aralık 2016 itibariyle 20 günlük yıllık izni hak eder. Dilerse bu yıllık izni 11 Aralık'tan itibaren dilerse de bir sonraki yıl kullanabilir.

Mazeret izni kaç gündür?


Devlet memurları, ailesinden birinin hastalığı, acil bir işinin çıkması gibi durumlar için 10 günlük mazeret iznine sahiptir. Mazeret iznini vermeye yetkili merci kurum amiridir. Mazeret izni için önceden dilekçe doldurulur ve izin hakkı onaylanınca kullanılmaya başlanır.

Öğretmenlerin de yılda 10 gün mazeret izni bulunmaktadır. Öğretmenlerin mazeret izni kullanması için müdürünün onayı gerekmektedir.

657 (Madde 104 C); (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

Anneler için doğum izni süresi


657(104. madde) "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir."

Anneler doğum süresi boyunca 16 hafta izin kullanırlar. Dilerse bu iznin 8 haftasını doğum öncesi 8 haftasını da doğum sonrası kullanır. Ancak anne isterse ve "doktor uygundur" yazısı verirse doğum öncesi 3 hafta doğum sonrası da 13 hafta olmak üzere iznini kullanabilir. Her ne şartta olursa olsun doğuma 3 hafta kala anne çalışamaz.

Süt izni


657(104. madde)  "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır."

Babalık izni ne kadar?


657(104. madde) "Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni..."

10 gün babalık iznini baba dilediği zaman kullanabilir. Dilerse anne hastaneden çıktıktan sonra da kullanabilir.

Ölüm izni ne kadardır?


Personelin yakını öldüğü zaman 7 gün ölüm izni verilir.

657(104. madde) "Memura ... kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

Hastalık ve refakat izni

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.