Yalova Üniversitesi'ne Ait 2 Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - 24 Eylül 2018 Pazartesi

Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması, bugünkü 24 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yalova Üniversitesi'ne Ait 2 Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - 24 Eylül 2018 Pazartesi
24 Eylül 2018 Pazartesi 10:35

Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması, bugünkü 24 Eylül 2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Gerekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihlerini de içeren akademik takvim her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

“(4) Yaz okulu ilgili kurulların kararı ile açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede, lisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.”

“(3) Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen süreler hariç yedi akademik yıl veya on dört yarıyıldır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu mazeret sınavları, ilgili kurulca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması halinde yeniden belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz okulu sonundaki ağırlıklı genel not ortalamasına göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.”

“(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üç ders sınavı
MADDE 30 –
(1) Normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden Staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere en çok üç dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Üç ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Gerekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihlerini de içeren akademik takvim her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

“(4) Yaz okulu ilgili kurulların kararı ile açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede, önlisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen süreler hariç iki akademik yıl veya dört yarıyıldır.”

“(2) Önlisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu mazeret sınavları, ilgili kurulca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması halinde yeniden belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz okulu sonundaki ağırlıklı genel not ortalamasına göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.”

“(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üç ders sınavı
MADDE 29 –
(1) Normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere en çok üç dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Üç ders sınavı, yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

24 Eylül 2018 Tarihli ve 30545 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber