Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

28 Ağustos 2017 Pazartesi tarihli ve 30168 sayılı Resmi Gazete'de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yayımlandı. Fakülteye ilişkin akademik takvim, Eğitim-öğretim süresi, öğrenci kayıt, muafiyet, yatay geçiş, sınav notları ile birlikte tüm detaylar günlük gazetedeki yönetmelikte yer aldı.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:07

28 Ağustos 2017 Pazartesi tarihli ve 30168 sayılı Resmi Gazete'de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yayımlandı.

Üniversitenin tıp bölümüne ilişkin akademik takvim, Eğitim-öğretim süresi, öğrenci kayıt, muafiyet, yatay geçiş, sınav notları ile birlikte tüm detaylar günlük gazetedeki yönetmelikte yer aldı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim dalında görevli öğretim üyelerini,
c) Cerrahi tıp bilimleri akademik kurulu: Cerrahi tıp bilimlerinde görevli öğretim üyelerini,
ç) Dahili tıp bilimleri akademik kurulu: Dahili tıp bilimlerinde görevli öğretim üyelerini,
d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve diğer sorunlarıyla ilgilenen bölüm/program başkanının önerisi üzerine Dekanlıkça görevlendirilen öğretim elemanını,
e) Dekan: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri ifade eden değeri,
g) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’teki her bir dönemde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,
ğ) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
h) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,
ı) Entegre sistem: Dönem I, II ve III’te farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim modelini,
i) Fakülte: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesini,
j) Fakülte Akademik Kurulu: Anabilim dallarında görevli öğretim üyelerini,
k) Fakülte Kurulu: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
l) Fakülte Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
m) İntibak komisyonu: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyelerinden oluşan komisyonu,
n) Koordinatör: Her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,
o) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Fakülte Kurulu tarafından Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından seçilerek en az beş kişiden oluşturulan komisyonu,
ö) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
p) Ön hekimlik: Dönem VI’da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,
r) ÖİDB: Uşak Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
s) Seçmeli ders: Öğrencinin alan içinden veya dışından ilgili dönem seçmeli grubundan seçtiği ve başardığı dersleri,
ş) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
t) Staj: Dönem IV, V ve VI’da klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında uygulamalı ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,
u) TEBAD: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalını,
ü) Temel tıp bilimleri akademik kurulu: Temel tıp bilimlerinde görevli öğretim üyelerini,
v) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
y) Zorunlu ders: Fakülte öğretim programında yer alan, öğrencinin kayıt olup başarmak zorunda olduğu dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Akademik Takvim, Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunca önerilen, Fakülte Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim aşamaları

MADDE 6 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde yapılan eğitim-öğretim üç aşamadan oluşur:
a) Temel Tıp Bilimleri: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem I, Dönem II ve Dönem III olmak üzere üç dönemden ibarettir.
b) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem IV, Dönem V olmak üzere iki dönemden ibarettir.
c) Ön hekimlik: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI’dan ibarettir.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 7 – (1) Dönem I, II ve III’te entegre sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre sistemde probleme dayalı öğrenim ve mesleki beceri eğitimleri de verilir. Dönem IV, V ve VI’da eğitim-öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Bütün dönemlerde sınıf geçme esası uygulanır.
(2) Ortak zorunlu derslerde ders geçme uygulanır. Mezun olabilmek için öğrencinin dersleri mezuniyete kadar başarması gerekir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Öğrenciler öğrenimlerini azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Fakülteden bu süre içinde mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile Yatay Geçiş ve Muafiyet

Kabul ve kayıt

MADDE 9 – (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemi üst kurumlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde yapılır. Öğrenciler, ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgelerle e-devlet üzerinden ya da şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda ders kaydını yapar, danışmanının ders kaydını onaylaması ile kaydı yenilenir.
(2) Ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders alma bırakma günlerinde ders kaydı yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.
(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Bakanlar Kurulunca öngörülen ücreti ödeyerek ders kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin teorik, pratik, klinik dersler ve sınavlara katılma ile klinik uygulamalar hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Ayrıca ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz.
(4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci dönemde yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.
(5) Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere 60 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Altı yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 360 AKTS’dir.
(6) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

Yatay geçiş

MADDE 11 – (1) Yatay geçişler; ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Muafiyet

MADDE 12 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, yükseköğretim kurumları arası ve Üniversite içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, ilk kayıt olduğu yarıyılın başında, daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebin eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta içinde yapılması gerekir. Öğrencinin muaf sayılan derslerinin notları ve harf karşılıkları transkriptine işlenir. Başarı ortalamasına katılır.
(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayılabilmeleri için, muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden muafiyet hakkı verilenlerin notları transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir.
(3) Öğrencinin bir üst sınıfa intibakının yapılabilmesi için mesleki zorunlu derslerin tümünden en az CC harf notu veya karşılığı notu olması gerekir.
(4) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir.
(5) İntibakı yapılan öğrencinin başladığı sınıftan önceki yılları, eğitim-öğretim süresine sayılır.

Yönetmeliğin TAMAMI için TIKLAYINIZ

28 Ağustos 2017 Pazartesi tarihli Resmi Gazete için TIKLAYINIZ


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber