Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 2 Mart 2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
02 Mart 2017 Perşembe 08:45

Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 2 Mart 2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


2 Mart 2017 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 29995

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:


UŞAK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE TURİZM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma  Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma  Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları


Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, Uşak yöresi başta olmak üzere Ülkemizin kültür değerlerini araştırmak ve korumak, turizme kaynaklık edebilecek doğal ve beşeri çekicilikleri turizme kazandırmak, kültür ve turizm konularında ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, bu konularda kongreler, sempozyumlar ve seminerler düzenlemek, projeler geliştirmek, yürütmek, yayınlar yapmak ve araştırmacılara destek olmaktır. 
 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kültür ve turizm konularında çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar, projeler ve yayınlar yapmak, söz konusu alanlarda sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek,
b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kültür ve turizm konularıyla ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen araştırmacı, bilim insanları ile işbirliği yaparak, bu konudaki çalışmaları takip etmek ve çalışmaların yayına dönüştürülme sürecini izlemek,
c) Üniversite bünyesinde bulunan coğrafya, dil, edebiyat, tarih, kültür, sanat tarihi, arkeoloji, halk bilimi, turizm, güzel sanatlar, sosyoloji, iletişim, iktisat gibi alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek,
ç) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, dergi, katalog veya ansiklopedi gibi şekillerde basılmasını sağlamak,
d) Uşak yöresi ve çevresiyle ilgili yayınlar başta olmak üzere, kültür ve turizmle ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,
e) Uşak yöresi, yurt içi ve yurt dışında kültürümüzle ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini Ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,
f) Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların, ulusal ve uluslararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayınlamalarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak,
g) Kültür ve turizm konularında bilimsel araştırmalar yapan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak,
ğ) Uşak yöresi başta olmak üzere kültür ve turizmle ilgili araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak,
h) Merkezin kuruluş amacına  uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Danışma Kurulu.
 

Müdür 
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve konuyla  ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir sebeple altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeni bir Müdür görevlendirir.  
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(4) Müdür Yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
(5) Müdürün katılmadığı toplantılara, Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.
 

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Sorumluluğu altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,
d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle  ilgili koordinasyonu sağlamak,
f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra  Rektörün onayına sunmak,
h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra bu husustaki raporu  Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından görevlendirilen yedi üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür, gerekli hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak,
b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas etmek ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, bunların uygulanışını denetlemek ve gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,
d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden veya dışından, coğrafya, tarih, kültür, arkeoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, turizm, halk bilimi, sosyoloji, iletişim, sosyal psikoloji bilimi ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen onüç üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Danışma Kurulunun başkanı Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına Danışma Kurulu başkanı başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. 
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.
(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
 

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından  karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 

Demirbaşlar
MADDE 16 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

2 Mart 2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber