Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 8 Ocak 2018 Pazartesi

Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 8 Ocak 2018 Pazartesi
08 Ocak 2018 Pazartesi 18:20

Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 8 Ocak 2017 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç kısmında belirtilen iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendiyle 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez-MUAM: Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

d) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde malzeme bilimi alanında nitelikli araştırmalar yapmak, yapılan buluşları ve uygulamaları hızlandırmak, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine katkı sunmak, uygulamalı malzeme bilimleri alanında disiplinler arası nitelikli lisansüstü öğretimine imkân sağlamak ve bunların toplum yararına dönüştürülmesini sağlayarak var olan akademi, sanayi ve devlet desteğini bir araya getirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Malzeme ve yeni nesil üretim teknolojiler alanında ilgili enstitü ve/veya enstitüler bünyesinde gerçekleştirilmek üzere uygulamalı disiplinler arası lisansüstü öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak.

b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan Ar-Ge birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

c) Araştırmacılardaki motivasyonu artıracak, araştırma yapmaya imkân tanıyacak ve güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir alt yapıyı oluşturmak.

ç) Sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek Ar-Ge faaliyetlerine yönelik araştırmaları yapmak ve bunları sanayiye aktarmak.

d) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.

e) Mevcut cihazların günün koşullarına göre gelişen talepleri karşılayacak şekilde geliştirilmesini ve cihazların kalibrasyon, belgelenmesi ve akredite çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin ve sanayi kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlamak.

g) Malzeme bilimi alanında çalışma yapmak isteyen başarılı öğrencilere özel sektör kuruluşlarından burs sağlamak.

ğ) Üniversitenin nitelikli proje yürütme potansiyelini artırmak.

h) Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikli araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme faaliyetleri kapsamında yürütülecek projeler için gerekli test, analiz çalışmaları yapmak.

ı) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.

i) Merkez bünyesinde ileri teknoloji malzemeleri konularında çalışma kümelerini oluşturmak ve teşvik ederek disiplinler arası çalışmalara öncülük etmek.

j) İlgili ulusal ve uluslararası, merkez ve enstitüler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, proje pazarı, konferans, kongre, eğitim ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve elde edilen çıktıları paylaşmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün önerisiyle, Üniversite öğretim elemanları ya da idari personel arasından bir kişi, Rektör tarafından sekreter olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından kıdemli olan müdürlüğe vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdür aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek.

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin personel ve diğer kaynaklarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

h) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektörün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına atanırlar. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yürütür. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yürütülür.

(2) Ayrılma nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Gerekli olması halinde bilgi almak ve danışmak amacıyla müdür yardımcısı ve sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hazırlanan yıllık çalışma programını kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

b) Altı ayda bir hazırlanan faaliyet raporunu gözden geçirmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar konusunda deneyimi olan ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az on beş en çok otuz kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Merkezin Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere toplanarak merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Merkez sekreteri, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.

(4) Danışma Kurulunun idari yetkisi bulunmamaktadır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve yeni fikirler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.


Uludağ Üniversitesi Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


8 Ocak 2017 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber