Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
10 Kasım 2017 Cuma 13:50

Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BALKANLAR UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BALKAM): Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

f) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Balkan tarihi, ekonomisi, politik, sosyal ve kültürel yapıları hakkında araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek, Balkanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıp projeler üreterek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayımlanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Balkan coğrafyasının tarihi ve kültürüyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, Balkan ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip ve temin etmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının bilimsel yayın yapmasını teşvik etmek.

d) Üniversitede konularla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışmaları ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

f) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

g) Merkez bünyesinde bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve kütüphaneye, özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak.

ğ) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmak, işbirliğini geliştirmek.

i) Balkanlar ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gitmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Her yılsonunda, o yıl içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Rektörlüğe bağlı ve ihtiyaç duyulan diğer bölümlerde Merkezin programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez bünyesinde sürdürülen araştırma, proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.

h) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

ı) Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.

b) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını hazırlamak.

ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.

d) İki ayda en az bir kere olmak üzere Müdürün veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının çağrısıyla toplanmak ve oy çokluğuyla karar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından seçilecek en az bir en çok üç öğretim elemanı, sivil toplum örgütleri ile sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından belirlenecek toplam on beş üyeden oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır. Toplantılar üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma Kurulu; Müdürün, Yönetim Kurulunun veya üyelerin üçte ikisinin Müdüre yapacakları yazılı başvuru üzerine, başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu istişarî bir organdır ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Yönetim Kurulunca getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve Senato kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Uludağ Üniversitesi Balkanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber