Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
18 Eylül 2017 Pazartesi 13:25

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, bugünkü 18 Eylül 2017 tarihli ve 30184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde yürütülen yabancı dil hazırlık programının eğitim-öğretim ve sınavları ile ilgili uygulanacak olan usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesinin lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin, yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,

b) Bölüm Başkanlığı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkanlığını,

c) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ç) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

d) PTE Academic: Pearson Test of English Academic Sınavını,

e) PTE General: Pearson Test of English General Sınavını,

f) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) THKU Yeterlik Sınavı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

h) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test Sınavını,

ı) TOEFL-ITP: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Sınavını,

i) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

j) Yabancı Dil Hazırlık Programı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programını,

k) YDS: Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Programı ile İlgili Esaslar

Yabancı dil hazırlık programının amacı
MADDE 5 –
(1) Yabancı dil hazırlık programının amacı; lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde, dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.

Öğrenciler
MADDE 6 –
(1) Yabancı dil hazırlık programında, Üniversitenin lisans programına kaydını yaptıran ve THKU Yeterlik Sınavında başarısız olan veya sınava katılmayan ya da eşdeğerlik belgesi ibraz edememiş öğrenciler öğrenim görürler.

Öğretim dili
MADDE 7 –
(1) Türk Hava Kurumu Üniversitesinde öğretim dili, ön lisans programları ile İşletme Fakültesi Türkçe programları dışında İngilizcedir.

Öğrenim süresi
MADDE 8 –
(1) Yabancı dil hazırlık programlarının normal süresi bir akademik yıldır. Bu yılın sonunda başarılı olanlar, hazırlık programını tamamlamış sayılır ve kayıtlı olduğu lisans programında öğrenimlerine devam ederler. Yabancı dil hazırlık programının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler ise ilave iki yarıyıl daha hazırlık programına devam ederek akademik yıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı oldukları takdirde, girmeye hak kazandıkları lisans programına devam edebilirler.

(2) Yabancı dil hazırlık programının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olup yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler ise takip eden akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavında başarılı oldukları takdirde, girmeye hak kazandıkları lisans programına devam edebilirler.

(3) Öğrencinin yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olamaması halinde, öğrenci, talebi üzerine; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir üniversiteye ya da Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(4) Türkçe ve yabancı dil hazırlık programlarını birlikte yürüten yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı dil hazırlık programlarının normal süresi iki akademik yıldır. Öğrenciler bu programları en fazla üç akademik yılda tamamlarlar.

(5) Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin, kayıt dondurmada geçen süreleri öğrenim süresinden sayılmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ise bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(6) Yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim sürecindeki yarıyıl sayısı, yarıyılın başlama ve sona erme tarihleri, her yarıyıldaki haftalık toplam ders saati ve düzeylere göre yarıyıl sayısı Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşerek uygulanır. 

(7) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre lisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Sınavlar
MADDE 9 –
(1) Yabancı dil hazırlık programında; yeterlik sınavı, düzey belirleme sınavı, ara sınav, kısa sınav ve mazeret sınavı olmak üzere beş tür sınav yapılır. Bu sınavlar; klasik biçimde ve/veya bilgisayar ortamında, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

(2) Gerekli hallerde Bölümün önerisi ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(3) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır.

(4) Öğrencinin, girmiş olduğu bir sınav için gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse, almış olduğu not, ilan edilmiş olsa bile iptal edilir.

(5) Yabancı dil hazırlık programında uygulanan her türlü sınavın uygulanış biçimi, sınavın seviyesi ve sınav tarihleri Bölümün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Mazeret sınavı, sadece ara ve kısa sınav yerine yapılır. Öğrencilerin mazeret sınavlarına girebilmeleri için mazeretlerinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Mazeret sınavı tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Bölümün önerisi üzerine, Senato kararı ile yeterlik sınavı için uluslararası kabul gören sınavlardan biri yapılabilir.

Muafiyet
MADDE 10 –
(1) Senato tarafından belirlenen ve öğrencilere duyurulan kriterler ile yeterlik sınavına eşdeğerliği kabul edilmiş ve ulusal ve uluslararası geçerliliği belgelenmiş yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip öğrenciler, yeterlik sınavından muaf tutulabilir. Muaf tutulan öğrenciler, başarılı sayılır ve lisans programına kayıt yaptırabilir.

(2) Eşdeğer kabul edilecek belgeler yeterlik sınavı tarihinden en geç bir hafta önce Bölüm Başkanlığına teslim edilir ve eşdeğerliği Senato tarafından karara bağlanır.

(3) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil hazırlık programından muaf tutulur.

(4) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi gerekir.

Yarıyıl/yıl içi başarı puanı/notu ve sınav hakları
MADDE 11 –
(1) Yarıyıl içi başarı puanı; ara sınavların, kısa sınavların, ödev ve etkinliklerin puanları ile hesaplanır. Ara sınav, kısa sınav, ödev ve etkinliklerin ağırlıkları Bölüm Başkanlığı tarafından öğretim yılı başında ilan edilir.

(2) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanmak için gerekli olan yarıyıl içi başarı puanı Bölüm Başkanlığının önerisi ve Senato kararı ile kesinleşerek uygulanır.

Başarı notunun not döküm belgesine işlenmesi
MADDE 12 –
(1) Not döküm belgesine yabancı dil hazırlık programı için sayısal başarı notu işlenir. Ulusal ve uluslararası geçerliliği onaylanmış yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip hazırlık programı öğrencilerinin yeterlik sınavından muaf olduğu, not döküm belgesine EX harfi olarak işlenir ve not ortalamasında dikkate alınmaz. 

(2) Üniversite tarafından THKU Yeterlik Sınavına eşdeğer kabul edilen sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken puan veya harf notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

THKU Yeterlik Sınavı Eşdeğerlik Tablosu
             THKU YETERLİK                                                                  PTE                   PTE
                     SINAVI                TOEFL-IBT      TOEFL-ITP        Academic            General               YDS /e-YDS
                          60                             61                     500                     46                  Level 2                        55


Sınav sonucuna itiraz
MADDE 13 –
(1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak inceleme sonunda hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Derslere devam
MADDE 14 –
(1) Yabancı dil hazırlık programlarındaki derslere % 90 devam zorunludur. %10 devamsızlık oranını aşan öğrenciler, hazırlık programı derslerine ve programların bitimindeki İngilizce yeterlik sınavına giremezler.

(2) Yabancı dil hazırlık programında Alpha (temel düzey), Bravo (başlangıç) ve Charlie (orta düzey)  düzeylerinde öğrenim görmekte olup, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, ilgili akademik yılın sonundaki yeterlik sınavına alınmaz. Bu öğrenciler, takip eden akademik yılın başında yapılacak olan yeterlik sınavına girebilir.

Kayıt sildirme, kayıt dondurma ve ilişik kesme
MADDE 15 –
(1) Kayıt sildirme, dondurma ve ilişik kesme işlemleri; 6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Disiplin
MADDE 16 –
(1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler cezalı olduğu süre içerisinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi öğrenim ücretlerini öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenim ücreti
MADDE 17 –
(1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrencilerin her yarıyılın başında, akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Notların kaydı
MADDE 18 –
(1) Öğrencilerin notları, Bölüm tarafından kayıtlara geçirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 –
(1) 17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 –
(1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


18 Eylül 2017 tarihli ve 30184 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber