Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
30 Ekim 2017 Pazartesi 12:15

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 30 Ekim 2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri ve proje grupları: Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma birimleri ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez (KASGEM): Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

f) Yükseköğretim Kalite Kurulu: 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olan Kurulu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Trakya Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kalite düzeylerinin tanınması ve onaylanması ile iç ve dış kalite güvencesi sistemi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte işbirliği yaparak stratejik plan hazırlıklarına destek olmak, idarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,

c) Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, kalite ve strateji oluşturmak için kurslar, seminerler, konferanslar ve diğer akademik ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları; kalite güvencesi fonksiyonu, stratejik planlama fonksiyonu ve araştırma ve geliştirme fonksiyonundan oluşur. Bunlardan;

a) Kalite güvencesi fonksiyonunun görevleri şunlardır:

1) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kamuoyuna internet ortamı aracılığıyla duyurmak,

3) Üniversitenin dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

b) Stratejik planlama fonksiyonunun görevleri şunlardır:

1) Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Üniversitenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

2) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

3) Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

4) Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyen dış faktörleri incelemek,

5) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak,

6) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

7) Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek,

8) Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

9) Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek ve analiz etmek.

c) Araştırma ve geliştirme fonksiyonunun görevleri şunlardır:

1) 5 inci maddede belirtilen konularda araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek ve ilgili alanlarda yayınlar yapmak,

2) Üniversitenin diğer merkezlerine strateji ve kalite geliştirme konusunda rehberlik etmek ve danışmanlık yapmak,

3) Çalışma alanına giren konularda ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

4) Strateji ve kalite konusunda eğitim-öğretim, konferans, seminer ve kurs düzenlenmesine yardımcı olmak,

5) Çalışma alanına giren konularda bölgesel düzeyde araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak,

6) İnceleme konuları kapsamında Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari birimleri periyodik olarak elektronik ortam aracılığı ile ya da düzenlenecek toplantılarla bilgilendirmek,

7) Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari personel ile öğrencilerin periyodik olarak memnuniyet düzeylerini ölçmek,

8) Diğer stratejik araştırma merkezlerinin aynı konularda yaptıkları çalışmaları bir arada değerlendirebilecekleri, gelecekte de entegre şekilde sürdürebilecekleri bir zemin oluşturarak çalışmalar arasında koordinasyon sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür,

c) Danışma Kurulu.

Yönetim Kurulu
MADDE 8 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerdiği, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı öğretim elemanından oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevi; kalite ve strateji konusunda getirilen öneri ve görüşleri karara bağlamak, Merkezin amaçları doğrultusunda Müdüre yardımcı olmaktır.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Müdür
MADDE 9 –
(1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.

(3) Rektör, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri ya da Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcıları Merkezin çalışmalarında Müdüre yardımcı olur, gerektiğinde müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

Danışma Kurulu
MADDE 10 –
(1) Danışma Kurulu, Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkıda bulunmak amacıyla oluşturulur. Danışma Kurulu üyeleri Üniversiteye bağlı birimlerden ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda, Müdürün önereceği isimler arasından Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilir. Üniversite birimlerinin Merkezin faaliyet alanlarında temsil edilmesi esastır.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin sayısının değiştirilmesi, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Müdürün önerisi üzerine Danışma Kurulunun içerisinden belirlenecek üç üye Yönetim Kurulunda temsilci olarak görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kere olmak üzere Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Çalışma birimleri ve proje grupları
MADDE 11 –
(1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

30 Ekim 2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber