Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Şubat 2018

Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 18 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 18 Şubat 2018
18 Şubat 2018 Pazar 18:35

Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 18 Şubat 2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MOLLA AHMED EL-CEZERÎ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Şırnak ilinin tarihi ve kültürüne ilişkin ana konuları tespit etmek,

b) Şırnak ilinin tasavvufi değerleri ile diğer değerlerinin Türk kültür tarihi içindeki yerlerini ilmi objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak,

c) Merkez tarafından kaynaklara dayanarak yapılacak tespitler ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla halka sunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Şırnak tarihi ve kültürüne ilişkin ana konuları tespit etmek,

b) Şırnak ilinin tasavvufi değerleri ile diğer değerlerinin Türk kültür tarihi içindeki yerlerini ilmi objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak,

c) Şırnak ili ile ilgili değerli bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanlarını, tasavvuf değerlerini ve diğer değerleri hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri incelemek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak,

d) Yurt içi ve dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, bilimsel katkılarda bulunmak,

e) Şırnak ilinin tasavvuf değerlerinin yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, bu eserlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak,

f) Şırnak ilinin tasavvuf değerlerinin etki alanına giren diğer Türk büyüklerini incelemek, fikirlerini ortaya koymak,

g) Şırnak ili ile ilgili bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanlarının, tasavvuf ve Türk milli kültürüyle ilgili bütün ana kaynaklarını toplayıp bir arşiv kurmak, dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda özetlerini yayımlamak ve uygun illerde alan araştırmaları yapmak,

ğ) Merkezde bir dokümantasyon merkezi oluşturulmasını sağlamak, Merkez arşivinde toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,

h) Merkez bünyesinde, faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak,

ı) Şırnak tarihi ve kültürü ile ilgili konular, Şırnak ili ile ilgili bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanları, tasavvuf değerleri ve diğer değerler hakkında seminer, konferans, kongreler düzenlemek, kitap, dergi ve diğer yayınları yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görev süresi de en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili fakültelerden ve gerekli görüldüğünde yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde olağanüstü toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksek okullarından en az birer kişi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi ve Üniversite bünyesindeki enstitü müdürlerinden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla onbir kişidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.


Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


18 Şubat 2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber