Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
16 Ekim 2017 Pazartesi 15:20

Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 16 Ekim 2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu (MYK): Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Otomotiv alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak,

b) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında otomotiv konularındaki işbirliğini teşvik etmek ve uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak,

c) Endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere, özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek ortak projeler geliştirmek,

ç) Geleceğin otomotiv teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yapmak,

d) Otomobilin aerodinamik yapısı (stil tasarımı), motor (otto ve diesel motor) konstrüksiyonu, yakıt ve ateşleme sistemleri, güç aktarma organları, fren sistemleri, şasi ve karoseri ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

e) Türk otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmek,

f) Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirerek, ülkemizdeki otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabetçiliği artırmak amacı ile test ve sertifikasyon çalışmalarını gerçekleştirmek amacına yönelik olarak bir altyapı oluşturmak,

g) Otomotiv sektöründeki firma ve kişilere ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Otomotiv teknolojileri kapsamı içerisinde yer alan; içten yanmalı motorlar, düşük ve/veya sıfır karbon salınımlı araçlar, hibrit ve alternatif araç tasarımları, sürdürülebilirlik, optimizasyon, çevresel faktörler, sürücü/yolcu/taşıt güvenliği ve konforu, lastik ve taşıt dinamiği, taşıt elektroniği, yeni nesil ve kompozit malzemeler, görüntü ve ses işleme, kontrol ve benzeri konularda araştırmalar, incelemeler, geliştirmeler, uygulamalar yapmak,

b) Otomotiv konularında disiplinler arası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının sonuçlarını ilgili sektörün yönetici ve profesyonellerinin bilgisine sunmak,

c) Merkezin çalıştığı konularda iletişim altyapısını geliştirerek veri tabanları oluşturmak,

ç) Merkezin amacına uygun olarak, otomotiv teknolojisinin sanayide ve ilgili işletmelerde kullanımı ve uygulanması konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, teknoloji geliştirme, teknoloji transferi ve teknik sorunların çözümü gibi konularda destek sağlamak,

d) Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve kurslar düzenlemek,

e) Otomotiv teknolojileri üzerine farkındalığın arttırılması amacıyla panel, söyleşi ve yarışmalar organize etmek,

f) Üniversitede otomotiv ile ilgili konularda çalışan araştırmacılara, ihtiyaç duydukları kaynak ve altyapıların sağlanması hususunda rehberlik etmek,

g) Otomotiv ile ilgili konularda yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak,

ğ) Otomotiv ile ilgili konularda sanayi ile işbirliği yapmak ve sanayi işletmeleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek,

h) Üniversitede var olan teknik imkânlardan, otomotiv konularında çalışan araştırmacıların faydalanabilmesi için Üniversite birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Otomotiv konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmek ve çalışmalar yapmak,

i) Otomotiv araştırmaları konusunda gerçekleştirilen araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayın olarak sunmak,

j) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak,

k) Merkez çalışma amacına hizmet eden Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin laboratuvarlarından, laboratuvarlarındaki makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı imkânlarından merkez araştırmacıların faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla ilgili birimlerin gelişmesine katkıda bulunmak,

l) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak,

m) Merkezin ilgi alanına giren otomotiv teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yapmak ve otomobilin aerodinamik yapısı (stil tasarımı), içten yanmalı motor (otto ve diesel motor) konstrüksiyonu, yakıt ve ateşleme sistemleri, güç aktarma organları, fren sistemleri, şasi ve karoseri ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için geliştirilmesi veya uygulanması alanlarında araştırma­geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak veya bu çalışmalara katılmak,

n) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,

o) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak oluşturmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

ö) Hızla değişmekte ve yenilenmekte olan ulaştırma teknolojileri ve akıllı sistemlerle ilgili olarak mesleki eğitim programları düzenlemek, bu bağlamda otomotiv sanayi ve yan sanayi ile kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının yeni bilgilerle donatılmalarını sağlamak,

p) Merkezin ilgi alanına giren konularda araştırma yapmaya müsait bir kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına katılmak veya ihtiyaç olduğunda yeni bir ağ oluşturmak,

r) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek,

s) Ülkemizdeki otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabetçiliği artırmak amacı ile gerekli test ve sertifikasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,

ş) Otomotiv sektöründeki firma ve kişilere ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Araştırma Grupları,

b) Danışma Kurulu,

c) Müdür,

ç) Müdür Yardımcıları,

d) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak,

ç) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 –
(1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Müdürün katılamadığı toplantılara başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet eder.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 –
(1) Müdür yardımcılarının görevi, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya yılda toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Müdürün önerisi ile Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında ve Merkez birimleri ile bunların sorumluları olan öğretim elemanlarını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alacak birimleri tespit etmek,

d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,

g) Merkez bünyesinde oluşturulacak bilimsel çalışma gruplarına katılmak isteyen araştırmacıların başvurularını değerlendirmek,

ğ) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri önerileri, Danışma Kurulunun da katkıları ile değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek,

h) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

ı) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak,

i) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak,

j) Müdürün getireceği konular hakkında kararlar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 14 –
(1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden Danışma Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 –
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Yılda en az bir kez olmak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek,

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak,

ç) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamak,

d) Yılda en az bir kez olmak üzere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

Araştırma grupları
MADDE 16 –
(1) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin verimli yürütülebilmesi amacı ile belirlenmiş alt araştırma ve uygulama alanlarında bilimsel araştırma grupları oluşturulabilir. Araştırma grubu üyeliği, Müdür tarafından önerilen aday ya da adayların Yönetim Kurulunca kabulü ile gerçekleşir. Araştırma gruplarına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör atanır ve grup faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 17 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

16 Ekim 2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber