Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
14 Temmuz 2017 Cuma 15:05

Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 14 Temmuz 2017 tarihli ve 30124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİTKİ ISLAHI VE TOHUMLUK TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selcuk University Plant Breeding and Seed Technology Research Center),
b) Müdür: Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, bitki ıslahı ve tohum teknolojilerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları çözmektir. Bu amaç çerçevesinde;
a) Tohumlukların üretimi, sertifikasyonu ile ilgili her türlü laboratuvar analizini yapacak alt yapıyı oluşturmak,
b) Tohumculuk sektöründe araştırıcı ve ıslahçıların çalışmalarına destek sunmanın yanında bir kapasite oluşumunu teşvik ederek yeni bilimsel kadrolar oluşturmak,
c) Tohumculuk konusunda hazırlanan düzenlemelere ilişkin görüş sunarak katkıda bulunmak,
ç) Sektörün tüm bileşenleri arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak,
d) Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile teknik iş birliği yapmak,
e) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak için ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,
f) Bitki ıslahı ve tohumculuk konusunda sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla lisansüstü eğitime katkı sağlamak,
g) Tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Çeşitlerin ıslahı ve tohum teknolojilerinin iyileştirilmesi konusunda geleneksel ve modern yöntemler kullanarak araştırmalar yapmak,
b) Islah edilmiş yeni çeşitlerin adaptasyonu konusunda çalışmalar yapmak,
c) Tarım ve biyoloji bilimleri alanında, teorik ve uygulamalı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak; araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olmak, ortak proje faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür projelere destek sağlamak,
ç) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak,
d) Bitki ıslahı ve tohumculuk konularında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek,
e) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,
f) Merkezin araştırma için gerekli olanaklarını arttırma ve yenilenmesi konularında çalışmalar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz analizler yapmak, danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
ğ) Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,
Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, tohumculuk veya bitki ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, üç yıllık bir süre için, Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla ikisini müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür olmadığı zaman yerine yardımcılardan birisi vekalet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdür ile birlikte sona erer. Müdür, kesintisiz altı aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamaya koymak,
ç) Yönetimi altındaki birimleri merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
d) Her takvim yılı sonunda Merkezin faaliyet raporunu düzenleyip Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin yıllı bütçesini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
f) Merkezin çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidirler. Müdür, Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütür. Yönetim Kurulunun dört üyesi Müdürün önereceği bitki ıslahı, tohumculuk ve biyoteknoloji alanında çalışan sekiz öğretim üyesi arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi herhangi bir şekilde sona erince, Yönetim Kurulunun da görevi sona ermiş olur. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçı Rektör tarafından görevinden alınabilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün yazılı çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanarak, merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak,
b) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporları değerlendirmek ve bir sonraki dönemin çalışma programını düzenlemek,
c) Merkeze verilen projelerin bilimsel yönden incelenmesini sağlayarak, yeterli bulunan projelerin başvuru sırasına göre merkez olanaklarından yararlanmasını karara bağlamak,
ç) Merkezin bütçesini hazırlamak ve rektörlüğe sunmak,
d) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak,
e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak araştırıcıların ıslahçı haklarına ve tescil haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,
f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalara ilişkin mali destek hizmetlerini karara bağlamak,
g) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,
ğ) Merkez Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre Rektör tarafından görevlendirilen veya atanan personel tarafından karşılanır. Ayrıca merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projeler doğrultusunda yerli ve yabancı personel ilgili mevzuat kapsamında çalıştırılabilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 –
(1) Merkez; gerekli laboratuvar, arazi, sera altyapısını ve sarf harcamalarını Rektörlük tarafından sağlanacak destek ile temin eder. Ayrıca Merkez, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara araştırma projeleri sunarak Merkezin işleyişine katkı sağlamaya çalışır. Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Selçuk Üniversitesi Bitki Islahı ve Tohumluk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


14 Temmuz 2017 tarihli ve 30124 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber