Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 8 Haziran 2018 Cuma

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 8 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 8 Haziran 2018 Cuma
08 Haziran 2018 Cuma 23:00

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 8 Haziran 2018 tarihli ve 30445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE MEDİKAL TASARIM VE
ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Tıp Fakültesi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesini,

e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, üç boyutlu yazıcı teknolojisinin medikal ve endüstriyel alandaki tasarım ve üretim uygulamaları konusunda kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara hizmet vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kişiye özel bilgisayar destekli üç boyutlu ısmarlama protezlerin tasarım ve üretimine ilişkin hizmetler vermek,

b) Merkezin amacı doğrultusunda faaliyet gösteren şirketler için ARGE, tasarım ve üretime ilişkin hizmetler vermek,

c) Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin medikal ve endüstriyel alandaki tasarım ve üretimi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu alanda araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerine destek vermek,

ç) Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin medikal ve endüstriyel alandaki tasarım ve üretim alanında yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen üç boyutlu yazıcı teknolojisinin medikal ve endüstriyel alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili bilimsel projeler yürütmek,

e) Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin medikal ve endüstriyel alandaki tasarım ve uygulamaları ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların oluşmasına katkıda bulunmak,

f) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleriyle ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak,

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BOLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitede devamlı statüde çalışan, medikal alandaki üç boyutlu katı modellemelerin tasarım ve üretim işlemleri için gerekli makine ve yazılımlarının kullanımı hakkında kurs ve seminere katılarak eğitim görmüş ve belgelendirilmiş öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmalarıyla ilgili rapor vermek,

d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

e) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek,

f) İdari personel ihtiyacına ilişkin önerilerini gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

g) Merkezde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 –
(1) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla Üniversitede devamlı statüde çalışan,  medikal alandaki üç boyutlu katı modellemelerin tasarım ve üretim işlemleri için gerekli makine ve yazılımlarının kullanımı hakkında kurs ve seminere katılarak eğitim görmüş ve belgelendirilmiş öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur.

(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları da görev sürelerinin dolması veya herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları durumunda aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu,  Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda da Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak,

b) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

ç) Rektörlüğe sunulmak üzere Merkezin ileriye dönük plan ve programları hakkında personel ve diğer kaynakları inceleyerek rapor hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam onbir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri iki yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez  Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantıda üye sayısının üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.

(4) Danışma Kurulu; öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

8 Haziran 2018 Tarihli ve 30445 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.