Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 23 Ekim 2017

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 23 Ekim 2017
23 Ekim 2017 Pazartesi 21:30

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 23 Ekim 2017 tarihli ve 30219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
AİLE VE KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları; aile ve kadın ile ilgili sorunları tespit ederek bunlar hakkında araştırma yapmak, bu konuda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak, eğitim programları, seminer, kongre, sempozyum ve benzeri akademik, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirmektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aile ve kadına yönelik olarak eğitim, sağlık, ekonomi, hukuk, siyaset, kültür ve benzeri alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve bunların uygulanmasını sağlamak.

b) Aile ve kadına ilişkin konularla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgilenen bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak araştırma ve projeler geliştirerek yürütmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

c) Aile ve kadın sorunları konusunda seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde aile ve kadına ilişkin konularla ilgili programlar açılmasını önermek, mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aile ve kadın çalışmalarına yönelik dersler açılmasını teşvik etmek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, konu ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

e) Aile ve kadın konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kütüphane ve arşiv oluşturmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda akademik ve ulusal ya da uluslararası nitelikte yayınlar yapmak.

g) Aile ve kadına yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ğ) Aile ve kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

h) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün görev süresinin dolması ya da görevinden ayrılması durumunda Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve üyelerini toplantıya davet etmek.

c) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadedeki amaç ve politikaları ile bunlara dayalı plan ve programları hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

g) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

h) Merkezin araştırma ve uygulama ile ilgili alt birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.

ı) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet alanlarında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirerek karara bağlamak.

f) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversiteden veya dışından seçilen Merkezin çalışmalarına katkıda bulunabilecek en az beş üyeden oluşur. Üniversiteden seçilen üyeler Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler
MADDE 14 –
(1) Merkezin araştırma ve uygulama ile ilgili farklı etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulunca alt birimler oluşturulması kararlaştırılabilir. Birimlere ve birim sorumlularına ilişkin çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman
MADDE 16 –
(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

23 Ekim 2017 tarihli ve 30219 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.