Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
13 Kasım 2017 Pazartesi 09:30

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 13 Kasım 2017 tarihli ve 30239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/2/2014 tarihli ve 28922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ve merkeze bağlı kurulacak birimlerin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve ilgili birimlerde yapılan tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri düzenlemek.

b) Üniversitede fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında bitkisel, hayvansal üretim, gıda ürünleri üretimi ve işleme ile ilgili uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan ve tesisleri ile anlaşmalı kamu ve özel sektör işletmelerinde üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri doğrudan veya birimleri aracılığı ile pazara sunmak ve bu faaliyetler için kaynak oluşturmak.

ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek.

e) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, çevre ve bölge üreticilerine ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

g) Projeli bilimsel araştırmalara ortak olmak veya desteklemek; araştırmacılara kaynak, araştırma materyali, çalışma alanı ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

h) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine öncülük etmek ya da bu amaçla yapılan faaliyetlere olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmak.

ı) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda birim başına verimi ve toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yapılmasına destek sağlamak.

i) Araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyalini ilgili birimlerin döner sermayeleri kapsamında kamu ve özel kuruluşların hizmetine sunmak.

j) Elde edilen ürünleri ilgili birimlerde değerlendirmek ve pazara hazırlamak, bu alandaki faaliyetlere destek sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; veteriner hekim ve ziraat mühendisleri arasından birer tane olmak üzere iki müdür yardımcısını görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süreleri sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdür dahil en fazla 7 üyeden oluşur.”

“(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az 2 defa toplanır ve ihtiyaç halinde Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 ‒ (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.

b) Uzman alt komisyonlar ve kısa veya uzun süreli çalışma grupları oluşturmak.

c) Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili uzman görüşleri istemek.

ç) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlandırmak.

d) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.

e) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer birimlere destek vermek için tedbirler almak.

f) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazırlamak.

g) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personeli ile bu unvanlar altında çalıştırılacak sözleşmeli personelin planlamasını yapmak ve ihtiyaçları belirlemek.

ğ) Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık yapmak ve/veya yaptırmak.

h) Merkeze ve bağlı birimlere kaynak temini konusunda tedbirler almak.

ı) Yönetim Kurulunun oluşturulmasından sonraki 2 ay içerisinde ilk yılın planını hazırlamak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi dekanları, merkezin çalışmaları ile ilgili programlara sahip Meslek Yüksekokulu müdürleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Müdürdür. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine toplanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 ‒ (1) Merkez ve merkeze bağlı birimlerin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 ‒ (1) Uygulama yerleri; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Merkez ve merkeze bağlı birimlerin kullanımına tahsis edilen tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmaya elverişli nitelikte altyapıya sahip mevcut çiftlik ve diğer alanlar ile anlaşmalı kamu ve özel sektöre ait işletmelerdir.”

MADDE 9 ‒ Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 ‒ (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdür; bağlı birimlerin harcama yetkilisi birim amirleridir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Alt birim
EK MADDE 1 ‒
(1) OMÜTUAM Müdürlüğüne bağlı olan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kurularak faaliyet gösteren;

a) OMÜTUAM – ZİRAAT,

b) OMÜTUAM – VETERİNER,
alt birimleri kurulur. Bu alt birimlerin işleyiş yönergeleri ilgili fakültelerin yönetim kurulunda hazırlanarak Üniversite Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer. Bu birimlerin yöneticileri ilgili fakülte dekanları veya dekanın görevlendireceği birim yöneticisidir.”

“Faaliyet raporu
EK MADDE 2 ‒
(1) Merkeze bağlı kurulan birimlerin işletilmesi ve yürütülmesi Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Rektörün oluruyla ilgili fakültelerin döner sermayelerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Fakülteler yapılan faaliyet raporlarını her yılın sonunda merkez müdürlüğüne sunar.”

MADDE 11 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


13 Kasım 2017 tarihli ve 30239 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber